Inzake personeelsvolgsystemen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan het instemmingsrecht zijn (sedert de WOR 1998) regelingen toegevoegd: op het gebied van de privacy (registratie van, de omgang met en de bescherming van de persoonsgegevens van werknemers); inzake personeelsvolgsystemen (voorzieningen die gericht zijn op of geschikt voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag kantoorruimte huren amsterdam zuidas of prestaties van werknemers); op het gebied van het ziekteverzuim (registratie van en omgang met gegevens in verband met medische keuringen, ziekmelding en ziekteverzuim, maar ook de voorschriften inzake ziekmelding en controle vallen hieronder).
Geschrapt zijn (vergelijk met de WOR 1979) het arbeidsreglement en regelingen met kantoorruimte huren amsterdam wtc betrekking tot de positie van jongeren.
Het instemmingsrecht is niet van toepassing als een van de hiervoor genoemde aangelegenheden bij CAO is geregeld. Ook in zaken rond het instemmingsrecht kent de WOR een beroepsprocedure. Als de OR negatief besluit over een voorgenomen beslissing van de ondernemer, kan de kantoorruimte huren hilversum ondernemingsleiding de Bedrijfscommissie verzoeken het besluit alsnog goed te keuren. In dit geval is het dus de ondernemer die in beroep kan gaan. Bij de adviesbevoegdheid lag het beroepsrecht (en de bewijsvoering) bij de OR.
Tijdige informatieverstrekking tijdige informatie· Aan artikel 24 is de tijdige informatieverstrekking toegevoegd. verstrekking De werkgever moet halfjaarlijks de OR informeren over besluiten die hij in voorbereiding heeft over onderwerpen waarover advies- en instemmingsrecht bestaan. De bedoeling van deze bepaling is de OR vroegtijdig op de hoogte te stellen van de plannen van de ondernemer zodat tijdig afspraken kunnen worden gemaakt over de wijze waarop de OR bij het besluitvormingsproces wordt betrokken. Dus vóór de ondernemer wettelijk verplicht is advies of instemming te vragen.
Uitbreiding elementen in de bevoegdheden De OR heeft ten aanzien van het ondernemingsbeleid een toetsende taak. In dit kader was kwaliteitszorgbeleid er onder meer ook aandacht voor kwaliteitszorgbeleid en kantoorruimte huren dordrecht invoering van nieuwe technologie. Er werd bepleit de invoering van kwaliteitszorg (en -uitvoering) te voegen in het kader van het instemmingsrecht (artikel 27 WOR) als het gaat om invoering van dit soort projecten. In verband met actuele vraagstukken van milieumanagement en de organisatie van milieuzorg in bedrijven zijn wetswijzigingen doorgevoerd. In de rol van de ondernemingsraad met betrekking tot arbeidsvoorwaarden vond geen wijziging plaats. De bestaande verhoudingen tussen vakbonden en ondernemingsraad inzake het collectief regelen van arbeidsvoorwaarden bleef in tact. Wijzigingsvoorstellen die beoogden een ondernemingsraad het wettelijk recht te geven om te adviseren over de winstbestemming van hun bedrijf zijn ingetrokken. Wel dient de ondernemingsraad (in het kader van het informatierecht) documenten over financiële zaken op hetzelfde tijdstip te ontvangen als de aandeelhouders.

Theorie: situatieafhankelijk toepassen

Gerelateerde afbeelding

Theorie: situatieafhankelijk toepassen In dit boek beschrijven we de management- en organisatietheorie met behulp van begrippen, indelingen, factoren en aspecten, ofwel descriptie. Op deze manier wordt de werkelijkheid geanalyseerd, verklaard en geordend en aldus tastbaar, grijpbaar kantoor huren amsterdam zuidas en voor een zekere mate van beheersing vatbaar. Beschrijving (of descriptie) levert kennis op. De theorie heeft echter ook een normatief karakter. Dat wil zeggen dat methoden, richtlijnen en aanbevelingen voor het handelen worden voorgeschreven, ofwel prescriptie. In dat geval gaat het om vaardigheden of kunde. Overigens dient het normatieve karakter van de theorie niet al te absoluut te worden opgevat. In de kantoor huren amsterdam wtc contingentietheorie (een recent ontwikkelde theorie) legt men er bijvoorbeeld de nadruk op dat er niet één beste manier van leidinggeven en organiseren bestaat die voor alle denkbare situaties geldt. Daarom dienen aanbevelingen en richtlijnen steeds afhankelijk van de situatie te worden bezien en toegepast.
To epassing theorie is persoonsafhankelijk De toepassing van een en ander is een zaak van mensen. Mensen handelen op basis van een bepaalde houding: enerzijds tegenover de praktijk (de organisatie, het besturen daarvan en het leidinggeven), anderzijds tegenover de theorie. De houding kantoor huren hilversum tegenover de theorie is vaak selectief en pragmatisch. Doorgaans beschouwt men de theorie als een hulpmiddel voor het oplossen van praktische problemen. Men maakt gebruik van de theorie als mag worden verwacht dat toepassing ervan lonend is (resultaten oplevert). Maar men kijkt niet alleen naar de praktische relevantie (de toepassingsmogelijkheden) van de theorie, de interpretatie van de theorie als zodanig wordt ook beïnvloed door het waardesysteem van de persoon: een scala van waarden, verwachtingen, ideeën, opvattingen, kantoor huren dordrecht overtuigingen en dergelijke. Kortom: toepassing van theorie is altijd persoonsafhankelijk.
Eerste managementtheorieën
De eerste managementtheorieën betreffen ‘Scientific Management’, ‘Human Relations’- theorie en ‘management als procestheorie’. In deze paragraaf worden ze stuk voor stuk besproken.

Vijf invalshoeken

Gerelateerde afbeelding

Vijf invalshoeken bij beoordeling managers Bij beoordeling van managers worden vijf invalshoeken onderscheiden, waarop idealiter een positieve score moet worden waargenomen, namelijk denken (denkkracht), voelen (sociale kracht), doen (daadkracht) en willen (wilskracht), aangevuld kantoor huren amsterdam zuidas met de vijfde die betrekking heeft op evenwicht.
Denkkracht heeft niet alleen betrekking op het passieve, ‘in het hoofd’ weten van, maar ook op het vermogen zelf actief nieuwe zaken te bedenken. Anders gezegd: voor denkkracht telt niet alleen de kunde een puzzel ‘in stukken’ te analyseren tot de perfect uitgebeende oplossing (analytisch vermogen), maar ook het kenmerk zelf nieuwe kantoor huren amsterdam wtc puzzels Le concipiëren (synthetisch vermogen met een vleugje creativiteit). De analyse moet niet alleen tot een precies genummerde en gerubriceerde uiteenlegging van het probleem leiden, maar ook een vanuit die brokstukken doelgericht samengestelde synthese tot stand brengen: een voorstel, een plan, een idee dat bij voorkeur nieuw (creatief) maar ook haalbaar is.
Sociale kracht heeft betrekking op alle ‘ins’ en ‘outs’ van het samen met, door middel van, ten behoeve van, of desnoods in weerwil van, of onder kantoor huren hilversum tegenwerking van mensen, bijdragen aan de organisatiedoelstelling. De meest ontwikkelde invulling van sociale kracht heeft betrekking op de manager die in staar is anderen voor zijn gezichtspunten te winnen en vervolgens actief samen met deze groep een organisatiedoel te realiseren.
Daadkracht heeft betrekking op het vermogen voornemens in de praktijk te kantoor huren dordrecht realiseren, door dik en dun, in weerwil van logistieke, financiële of sociale weerstanden. Hier tellen de operationele kracht van het weten hoe, de praktische vaardigheid in plannen, bewaken en sturen van projecten, het juiste beheer van eigen en andermans agenda.

Schaalvergroting en internationalisering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Schaalvergroting en internationalisering: globalisering schaalvergroting Ook de schaalvergroting en de daarmee vaak gepaard gaande internationalisering heeft de internationalisering onderneming een andere positie verschaft. De wederzijdse afhankelijkheid van kantoor huren amsterdam zuidas vele landen en werelddelen op economisch, sociaal en staatkundig gebied is na de Tweede Wereldoorlog vergroot. Binnen Europa is een supranationale samenwerking op gang gekomen (EG/EU) en na het wegvallen van het zogenaamde IJzeren Gordijn zijn er allerlei relaties mogelijk tussen voormalige Oost- en Westbloklanden. Daarnaast zijn Japan en ZuidoostAzië nieuwe economische grootmachten kantoor huren amsterdam wtc geworden, met China sterk in opkomst. Vanwege hun relatieve armoede leggen werelddelen als Afrika, Azië en Zuid-Amerika hun eigen gewicht in de internationale schaal.
Beurtschipper nieuwe stijl vaart door Europa De Donau-commissie en de Joegoslavische regering zijn het eens geworden over het opruimen van de laatste obstakels in de Donau bij Novi Sad. Beperkt scheepvaartverkeer is nu al mogelijk. Constantsa aan de Zwarte Zee ligt weer in de kantoor huren hilversum achtertuin van Rotterdam. Toen het Rijn-Main-Donaukanaal werd geopend, maakte het een einde aan een waterscheiding in de binnenvaart; de vaargebieden van Rijn en Donau werden met elkaar verbonden. Nederlandse schippers vreesden de komst van Dost-Europese vrachtvaarders. Die vrees bleek ongegrond. Sinds de opening van het kanaal in 1992 heeft de Nederlandse binnenvaart haar vleugels kunnen uitslaan, niet de concurrentie uit Midden-Europa. De vaart op Oostenrijk maakt daar deel van uit, hoewel deze relatief van ondergeschikt belang blijft. ‘De kantoor huren dordrecht Nederlandse binnenvaart heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt’, zegt algemeen directeur Paul van Lede van Nederland Distributieland. ‘Als je beseft dat het goederenvervoer de komende tien tot vijftien jaar verdubbelt, moet je in alle vervoersvormen investeren, of het via de weg, de rails of over water gaat.’ Vervoer per schip heeft een pre; in Europa ligt een dicht net van waterwegen. Van Lede: ‘De infrastructuur ligt er, de binnenvaart heeft een gigantisch potentieel.’ Oog voor de potenties van het vervoer over water is niet alleen hier aan de monding van Rijn, Maas en Schelde. Ook De Palacio ziet het nut daarvan. In het recente witboek European Transport Policy for 2010 benadrukt de Spaanse commissaris het nut en de noodzaak van de verschillende vormen van transportinfrastructuur. De Europese trend is om andere vervoersmodaliteiten dan de weg de ruimte te geven. ‘Die ontwikkeling is opvallend en begrijpelijk’, vindt Max Philips van EVD. ‘Het vervoer over de weg kent nogal wat problemen. Het wordt steeds drukker, er komen meer tolheffingen, het kost ecopunten in de Alpenlanden en er zijn tunnelrampen.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorbereiding van het bestemmingsplan De minimumeisen aan de verplichte toelichting bij het bestemmingsplan geven al aan dat veel zaken van tevoren kantoorruimte huren amsterdam zuidas onderzocht moeten worden. Zeker als het een gebied betreft waar ontwikkelingen aan de orde zijn, zal de gemeente vaak specialisten moeten inschakelen. Burgemeester en wethouders die voor de gemeenteraad de besluiten moeten voorbereiden, zijn verplicht met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of kantoorruimte huren amsterdam wtc belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn, overleg te voeren (art. 3.1.1 Bro). Gemeenten, provincie en Rijk zullen in het overleg hun mening geven die gebaseerd kan zijn op een structuurvisie of – bij provincie en Rijk – op algemene regels: de provinciale verordening of een AMvB (zie hierover paragraaf 4.5). De meningsvorming van de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen zal eveneens plaatsvinden aan de hand van kantoorruimte huren hilversum beleidsregels, bijvoorbeeld de Beleidsregels grote rivieren van de minister van Verkeer en Waterstaat ter voorkoming van bouwen in het gebied van de rivier of de beleidsregels van een waterschap op grond waarvan bij bouwplannen ook in extra oppervlakte water moet worden voorzien. Onderzoek, overleg en inspraak leiden uiteindelijk tot de definitieve versie van het ontwerp-bestemmingsplan.
Procedure De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Awb is van toepassing (afdeling 3.4 Awb). Daarbij gelden enige extra eisen: burgemeester en wethouders geven niet alleen in een of meer dag-, nieuws-, of kantoorruimte huren dordrecht huis-aan-huisbladen kennis van het ontwerp, maar doen dat ook in de Staatscourant. De kennisgeving vindt ook elektronisch plaats: op de officiële internetsite van de gemeente en op de internetsite die dienst gaat doen als ‘landelijke voorziening voor alle visies, plannen, besluiten, verordeningen of AMvB’s’ (art. 1.2.2 Bro).

De uitspraak van de rechtbank

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als hoofdregel bepaalt art. 8:1 Awb dat een belanghebbende tegen een besluit beroep kan instellen bij de rechtbank. Daaraan voorgaand dient hij volgens art. 7:1 Awb een bezwaarschrift in te dienen bij het kantoorruimte huren amsterdam zuidas bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Art. 37 Wet op de Raad van State bepaalt ten slotte dat tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is de normale gang van zaken bij een bezwaar- en beroepsprocedure ingevolge de Awb. Hieraan moet worden kantoorruimte huren amsterdam wtc toegevoegd dat deze procedure slechts geldt wanneer in een bijzondere wet geen afwijkende regeling is getroffen voor administratief beroep of administratieve rechtspraak. Art. 8:6 Awb omschrijft dit als volgt:
‘l Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit waartegen beroep bij een andere administratieve rechter kan of kon worden ingesteld. 2 Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit waartegen administratief beroep kan worden ingesteld of door de belanghebbende kon worden ingesteld.’
Het eerste lid heeft tot gevolg dat een gespecialiseerde administratieve rechter die is aangewezen in een bijzondere wet, voorrang heeft boven de rechter ingevolge de Awb, en dat de Awb-procedure niet meer ter beschikking staat indien de beroepstermijn ongebruikt is kantoorruimte huren hilversum verstreken. Het tweede lid heeft tot gevolg dat administratief beroep voorrang heeft boven de rechter ingevolge de Awb, en dat de Awb-procedure niet meer ter beschikking staat indien de beroepstermijn ongebruikt is verstreken.
De normale Awb-procedure tegen een besluit ziet er samengevat als volgt uit: 1 bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen; 2 beroep bij de rechtbank nadat de beslissing op het bezwaarschrift kantoorruimte huren dordrecht bekend is gemaakt; 3 hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State na bekendmaking van de uitspraak van de rechtbank.

Zorgvuldigheidsbeginsel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn, evenals de algemeen verbindende voorschriften, toetsingsgronden waaraan de rechter overheidshandelingen toetst. Handelt een overheid in strijd met een van kantoorruimte huren amsterdam zuidas de beginselen, dan is dat een reden voor de rechter om het overheidsbesluit te vernietigen.
Art. 3:2 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten en de af te wegen kantoorruimte huren amsterdam wtc belangen. Dit beginsel wordt het zorgvuldigheidsbeginsel genoemd. De overheid dient volledig inzicht te hebben in alle bij een besluit betrokken belangen. Dat is nodig omdat de Awb eist dat deze belangen tegen elkaar worden afgewogen, zeker wanneer de betrokken belangen tegengesteld aan elkaar zijn. Met name speelt deze belangenafweging een rol in aangelegenheden waarin de overheid de vrijheid heeft om te beslissen zoals haar goeddunkt. Indien daarentegen wettelijke voorschriften een bepaalde beslissing dwingend opleggen, is voor een belangenafweging geen plaats.
3.1 Algemene wet bestuursrecht 89
•Voorbeeld De memorie van toelichting bij de Awb noemt het volgende voorbeeld. Als kantoorruimte huren hilversum een verordening voorschrijft dat een vergunning slechts kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater, volgt daaruit dat andere belangen dan de bescherming van de grondwaterkwaliteit niet in negatieve zin bij de beslissing op de aanvraag een rol mogen spelen. Wel dienen andere belangen in de afweging te worden betrokken als zij in positieve zin gewicht in de schaal kunnen leggen.
Art. 3:4 Awb bepaalt dat de af te wegen belangen rechtstreeks bij het besluit betrokken kantoorruimte huren dordrecht moeten zijn. Dit houdt in dat geen rekening hoeft te worden gehouden met belangen die met het besluit slechts een zeer verwijderd verband hebben. De belangenafweging is verder beperkt doordat art. 3:4 Awb bepaalt ‘voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit’.

Drank- en Horecawet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Drank- en Horecawet
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Drank- en Horecawet, en de relatie met andere wetten.
10.1.1 Doel van de wet
De Drank- en Horecawet heeft kantoorruimte huren amsterdam zuidas tot doel regels te stellen voor het verstrekken van alcoholhoudende drank uit sociaalhygiënisch en uit sociaaleconomisch oogpunt.
10.1.2 Instrumenten
Om het doel te bereiken zijn in de Drank- en Horecawet de volgende instrumenten opgenomen: a kantoorruimte huren amsterdam wtc vergunningen; b ontheffingen; c inrichtingseisen.
Daarnaast gelden de volgende bepalingen. Tappen en slijten is verboden (art. 21 Drank- en Horecawet) als redelijkerwijze vermoed moet worden dat dit tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal kantoorruimte huren hilversum leiden. De gemeentelijke verordening kan bepalen dat het in de gemeente of in delen daarvan verboden is inrichtingen te exploiteren (art. 23 Drank- en Horecawet). Deze beperking van de exploitatiemogelijkheid kantoorruimte huren dordrecht kan voor een bepaalde tijd gelden. In een inrichting mogen geen personen jonger dan 16 jaar in dienst zijn gedurende de openstelling voor het publiek (art. 24 Drank- en Horecawet).

Beroep bij de rechter

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Termijn indienen beroepschrift De termijn voor het indienen van een beroepschrift, evenals voor een bezwaarschrift, bedraagt zes weken (art. 6:7 Awb). Deze kantoorruimte huren amsterdam zuidas termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (art. 6:8 lid 1 Awb). De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder kantoorruimte huren amsterdam wtc wie begrepen de aanvrager (art. 3:41 lid 1 Awb). Indien een besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 en zienswijzen zijn ingediend, vangt de termijn voor het indienen van een beroepschrift aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd (art. 6.8 lid 4 Awb). Degenen die over het ontwerp van het besluit zienswijzen naar voren hebben gebracht, krijgen een exemplaar van het besluit toegezonden (art. 3:44 lid 1 onder b Awb). Wel of niet afdeling 3.4-procedure Het bestuursorgaan moet de 3.4-procedure toepassen kantoorruimte huren hilversum als dat is voorgeschreven – zoals bij de aanvraag milieuvergunning- het bestuursorgaan kan er bij het nemen van besluiten ook voor kiezen (art. 3:10 lid 1 Awb). Tegen besluiten die zijn voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb kan geen bezwaarschrift worden ingediend (art. 7:1 lid 1 onder d Awb). In die gevallen kan dus direct beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de andere besluiten moet eerst een bezwaarschrift worden ingediend.
Ook voor beroepen tegen besluiten op grond van de Wm geldt de belangrijke regel kantoorruimte huren dordrecht van art. 6:13 Awb: geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in art. 3:15 naar voren heeft gebracht (dus bij toepassing van de afdeling 3.4 Awb-procedure); geen bezwaar heeft gemaakt; of geen administratief beroep heeft ingesteld.

Het vergunningverlenend gezag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het vergunningverlenend gezag kent volgens de Wet milieubeheer de schadevergoeding toe bij beschikking. De minister doet dat bij schade ten gevolge van AMvB’s en ministeriële regelingen, Gedeputeerde Staten bij de provinciale milieuverordening. Het Rijk vergoedt aan kantoor huren amsterdam zuidas gemeenten en provincies de uitgekeerde bedragen, tenzij de minister niet met de toekenning instemt. De minister heeft zijn beleid inzake het instemmen in een circulaire kenbaar gemaakt. De minister let onder andere op het kantoor huren amsterdam wtc aspect oorzaak-gevolg: is de geleden schade werkelijk het gevolg van de milieumaatregel? Verder toetst de minister het bedrijf aan doelmatigheidscriteria en vergelijkt hij de concurrentiepositie. De minister meent dat ten minste 20% van de schade voor rekening van de ondernemer hoort te komen.
9.10.3 Statiegeld en retourpremie
Veel afval wordt veroorzaakt doordat verpakkingen of producten worden weggegooid hoewel die herbruikbaar zijn. Bij AMvB kan een verplichting worden kantoor huren hilversum opgelegd aan mensen die verpakkingen of producten in Nederland op de markt brengen om daarvoor een statiegeldsysteem in te voeren of de producten terug te nemen na betaling van een retourpremie (art. 15.32 Wm).
9.10.4 Heffingen
Art. 15.33 Wm is de basis voor de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Die mag geheven worden van degenen die gebruikmaken van een perceel waarvoor de kantoor huren dordrecht gemeente de plicht heeft huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.
9.10.5 Rechten
Met betrekking tot beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning of ontheffing krachtens de Wm worden geen rechten (leges) geheven (art. 15.34a Wm).