Stadsvernieuwingsgebieden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Gelet op het bepaalde in art. 3 van de wet, waaruit volgt dat in stadsvernieuwingsgebieden aanwijzing van gronden ook mogelijk is indien geen sprake is van een met het vigerende bestemmingsplan strijdige winkel huren amsterdam zuidas situatie, en in aanmerking nemend dat art. 3 van de wet verwijst naar de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, welke wet in art. 1 lid 1 aangeeft dat stads- en dorpsvernieuwing niet alleen ziet op stedenbouwkundige, maar ook op sociale, winkel huren amsterdam wtc economische, culturele en milieuhygiënische aspecten, kan er ook in gevallen waarin de eigenaar van een pand de bereidheid heeft uitgesproken het pand zelf te renoveren en daarmee in overeenstemming te brengen met het vigerende plan, aanleiding bestaan de gronden aan te wijzen als gronden waarop de winkel huren hilversum wet van toepassing is.’ Volgt verwerping beroep. (ARRvS 17 maart 1993, nr. R03.89.1420)
In stadsvernieuwingsgebieden zijn volgens art. 3 WVGem verkopers van een onroerende zaak verplicht om voordat zij tot vervreemding overgaan, de gemeente in de gelegenheid te stellen de zaak te kopen. Burgemeester en wethouders moeten binnen acht weken na de melding bekendmaken of de gemeente de zaak in beginsel wenst aan te kopen tegen winkel huren dordrecht een nader overeen te komen prijs. Vervolgens moet over een redelijke prijs worden onderhandeld. De verkoper kan via de rechter het oordeel van deskundigen vragen.

Het algemeen belang

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan eigenaars van gronden waarop een inrichtingsplan van toepassing is, kunnen verstrekkende verplichtingen worden opgelegd. Zo dienen zij de uitvoering van werken op hun gronden te dulden en kan het winkel huren amsterdam zuidas tijdelijk in gebruik geven van gronden worden afgedwongen, in ruil voor een naar billijkheid te bepalen vergoeding.
310 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.4.3 Relatie met andere wetgeving De wetgever ziet de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Wet inrichting landelijk gebied als complementair. Het provinciale meerjarenprogramma en dus ook de inrichtingsplannen worden winkel huren amsterdam wtc afgestemd op het provinciale structuurplan. Dit structuurplan is ook richtinggevend voor de gemeentelijke bestemmingsplannen. En in het geval het bestemmingsplan niet in overeenstemming is met een inrichtingsplan, kan de provincie gebruikmaken van de in de Wro neergelegde bevoegdheid om tot vaststelling van een inpassingsplan over te gaan.
8.5 Onteigeningswet
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Onteigeningswet, de onteigeningsgronden, de gerechtelijke procedure bij onteigeningen, de hoogte van de vergoeding van geleden schade en de relatie met andere wetten.
8.5.1 Doel van de wet winkel huren hilversum Onteigening kan plaatsvinden als een overheidsorgaan voor de uitoefening van zijn publieke taak de volledige beschikking over een zaak nodig heeft en zij er niet in slaagt via onderhandeling de eigendom te verkrijgen. Onteigening van een onroerende zaak houdt in dat het volledige recht op de onteigenaar overgaat, vrij van alle lasten en rechten.
Volgens het BW is het eigendomsrecht het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Onteigening maakt een grote inbreuk op het eigendomsrecht op een zaak. Het eigendomsrecht is een zo belangrijk recht, dat verlies van eigendom via onteigening in de Grondwet is geregeld. In art. 14 Gw zijn waarborgen opgenomen winkel huren dordrecht tegen een al te gemakkelijk onvrijwillig eigendomsverlies. De onteigening mag namelijk alleen plaatsvinden: 1 in het algemeen belang; 2 tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling; 3 volgens de voorschriften bij of krachtens de wet.

Het Investeringsbudget

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het Investeringsbudget Landelijk Gebied is het meerjarige budget dat provincies kunnen gebruiken ter verbetering van het landelijk gebied. De provincies kunnen daardoor samen met de gemeenten en waterschappen de rijksdoelen voor de fysieke inrichting van het landelijk gebied winkel huren amsterdam zuidas realiseren. De provincies besluiten aan welke projecten geld wordt besteed en leggen aan het Rijk verantwoording af over de resultaten van de projecten die zij gefinancierd hebben.
De rijksdoelen of thema’s voor het landelijk gebied zijn: Veelzijdige natuur: het verwerven van natuur ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); deze gebieden inrichten en beheren; het verbeteren van het winkel huren amsterdam wtc milieu in de EHS en het naleven van de Europese natuurdoelstellingen. Vitale landbouw: de positie van de landbouw verbeteren; het areaal biologische landbouw vergroten; niet-grondgebonden landbouw clusteren, glastuinbouw herstructureren. Recreatief aantrekkelijk Nederland: aandacht voor grootschalig groen voor recreatie om de stad; landelijke routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen onderhouden en uitbreiden. Landschap met kwaliteit: de gebiedseigen winkel huren hilversum kenmerken in de aangewezen Nationale Landschappen behouden en versterken; landschapselementen, cultuurhistorie en recreatief medegebruik stimuleren. Duurzaam bodemgebruik: het gebruik van de bodem afstemmen op de gewenste bodemkwaliteit; vervuilde bodems saneren. Waterbeheer op orde: het watersysteem op orde brengen voor veiligheid, watertekort, wateroverschot en waterkwaliteit. Impuls voor aandachtsgebieden; reconstructie zandgebieden: een goede ruimtelijke structuur maken voor landbouw, natuur, milieu, recreatie, landschap en economie, onder meer door zonering in zandgebieden.
7 .2 Financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied 293
7.2.3 Bevordering van het eigenwoningbezit Bevordering van eigenwoningbezit vindt plaats door: garantieverlening; en · koopsubsidie.
Garantie Bij het verstrekken van een hypotheek (de geldlener geeft dan het hypotheekrecht) neemt de kredietverstrekkende bank (de hypotheeknemer) het onroerend goed in onderpand. Dit onderpand kan worden winkel huren dordrecht verkocht indien de hypotheekgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. De bank volgt daarbij een veilige weg en zal gewoonlijk geen hogere geldlening verstrekken dan 60 tot 70% van de waarde van het pand. In de meeste gevallen heeft de koper onvoldoende eigen middelen om het verschil bij te passen. In zo’n geval kan een garantie van een kapitaalkrachtige instelling uitkomst bieden.

Voorschriften of beperkingen aan de bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aanhouden van de beslissing op de aanvraag bouwvergunning geeft aan de aanvrager winkel huren amsterdam zuidas van de bouwvergunning de tijd om de ontheffing bij de minister aan te vragen, en aan de gemeente om aan de minister mee te delen dat de bouwvergunning na de ontheffing wordt verleend. Door de aanhouding hoeven burgemeester en wethouders niet binnen de termijn van zes of twaalf weken te beslissen op de aanvraag en te weigeren wegens strijd met het Bouwbesluit. De aanhouding eindigt op de dag volgende winkel huren amsterdam wtc op die waarop burgemeester en wethouders een afschrift van de beslissing op het ontheffingsverzoek hebben ontvangen (art. 55 lid 2 Wonw). Is ontheffing verkregen, dan moet de vergunning worden verleend. Burgemeester en wethouders verlenen dan na de beëindiging van de aanhouding de vergunning en doen mededeling van de beëindiging. Indien zij nalaten de mededeling te doen, is de bouwvergunning van rechtswege verleend (art. 55 lid 6 Wonw). Een weigering van de winkel huren hilversum ontheffing leidt ook tot weigering van de bouwvergunning.
Art. 56 Wonw regelt welke voorschriften of beperkingen aan een bouwvergunning mogen worden verbonden. Art. 6.17 Wro biedt de grondslag voor het ingrijpende voorschrift, verbonden aan de bouwvergunning, dat de vergunninghouder met inachtneming van het exploitatieplan de exploitatiebijdrage moet betalen, en wel binnen de opgegeven termijn, eventueel met de eis aanvullende zekerheden voor de betaling te bieden. Andere voorschriften en beperkingen mogen aan de bouwvergunning worden verbonden 1 slechts ter bescherming van de belangen ten behoeve waarvan de voorschriften strekken krachtens welke de vergunning wordt verleend en waaraan het winkel huren dordrecht bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft moet voldoen, alsmede voorschriften 2 op grond van een bestemmingsplan (dus ook een inpassingsplan en een beheersverordening), een provinciale verordening of een AMvB met voorschriften omtrent de inhoud van bestemmingsplannen (art. 4.1 of 4.3 Wro).

De bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dubbeltelbepaling Vaak wordt in een bestemmingsplan vrij gelaten waar precies een bouwplan mag worden gerealiseerd. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om op een bouwperceel één hoofdgebouw van een bepaalde maat te realiseren. Op de bestemmingsplankaart winkel huren amsterdam zuidas worden bouwvlakken aangegeven waarbinnen in het algemeen verschillende eigenaren over een kadastraal perceel beschikken. Indien is voorgeschreven dat een bouwperceel een minimale breedte moet hebben van 14 men dat het is toegestaan daarop één woning te bouwen, zou men kunnen proberen het bestemmingsplan te ontduiken. Stel dat het winkel huren amsterdam wtc bouwvlak een breedte heeft van 24 m en in eigendom is van twee eigenaren: perceel A is 14 m breed en perceel B is 10 m breed. Eigenaar A bouwt een woning waarbij voldaan wordt aan de minimale breedte van het bouwperceel. Vervolgens verkoopt hij 4 m grond aan eigenaar B, zodat hij ook over een 14 m breed perceel beschikt en een woning zou kunnen bouwen. Als de opzet van het bestemmingsplan is om een bepaalde openheid te bereiken (één woning per 14 m), wordt daar niet aan voldaan. Volgens art. 3.2.4 Bro moet in een winkel huren hilversum bestemmingsplan de volgende anti-dubbeltelbepaling worden opgenomen: ‘Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.’
Toetsing aan een bestemmingsplan en schadevergoeding Als de rechter een besluit van een bestuursorgaan vernietigt, moet worden aangenomen dat het bestuursorgaan onrechtmatig heeft gehandeld. Het bestuur moet daardoor ontstane schade vergoeden. Schade kan bijvoorbeeld worden geleden door de aanvrager van een bouwvergunning, aan wie ten onrechte de bouwvergunning is geweigerd ten winkel huren dordrecht gevolge van een foute toetsing aan het bestemmingsplan. Bij de vernietiging van een besluit van het bestuur kan de rechter daarbij een uitspraak doen over de schadevergoeding. Art. 8:73 lid 1 Awb luidt:
‘Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij, indien daarvoor gronden zijn, op verzoek van een partij de door haar aangewezen rechtspersoon veroordelen tot vergoeding van de schade die die partij lijdt.’

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aanvraag niet behandelen Aan burgemeester en wethouders is een termijn gesteld binnen welke op de aanvraag beslist moet zijn (zie subparagraaf 6.6.1), omdat anders de vergunning ‘fictief’ is verleend. Het is dan ook belangrijk dat de aanvraag beoordeelbaar is: de aanvrager moet de winkel huren amsterdam zuidas gegevens verstrekken zodat kan worden getoetst of zich een van de weigeringsgronden voordoet die in art. 44 lid 1 onder a t/m g Wonw zijn beschreven. Indien een aanvrager niet heeft voldaan aan de voorschriften, mogen burgemeester en wethouders volgens art. 4:5 lid 1 Awb besluiten de aanvraag niet te behandelen. Art. 4:5 Awb luidt:
‘l. Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het winkel huren amsterdam wtc in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag aan te vullen.’
Een en ander betekent dat de zes-en twaalfwekentermijn (art. 46 lid 1 Wonw) binnen welke burgemeester en wethouders omtrent een bouwaanvraag moeten hebben beslist al bij de aanvraag begint te lopen en niet op het moment dat de aanvrager alle gegevens juist heeft ingediend. De winkel huren hilversum termijn wordt echter wel verlengd met de tijd die de aanvrager na een uitnodiging gebruikt om aanvullende gegevens te verstrekken of de tijd die hij ongebruikt voorbij laat gaan (art. 4:15 Awb). Burgemeester en wethouders hebben geen plicht tot het buiten behandeling laten, maar de bevoegdheid daartoe. Volgens art. 4:5 lid 4 Awb moet het besluit om de aanvraag niet te behandelen, aan de aanvrager worden bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
De bouwaanvraag moet onder meer getoetst worden aan het Bouwbesluit 2003. Daarin staan regels die eenvoudig te toetsen zijn zoals de verplichte plafondhoogte. Aan de bouwtekening kan worden gezien of het winkel huren dordrecht bouwplan de juiste plafondhoogte bevat. Bij andersoortige vereisten kan de bewijsvoering echter niet verder gaan dan een aannemelijk maken dat voldaan zal worden aan de regelgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan het waterdicht moeten zijn van een dakconstructie. Dat aan een dergelijke eis zal worden voldaan is met detailtekeningen en beoogd materiaalgebruik heel goed aannemelijk te maken in het kader van een aanvraag om bouwvergunning. Het ‘waterdichte’ bewijs overeenkomstig de door het Bouwbesluit 2003 aangegeven bepalingsmethode is echter feitelijk pas te leveren als het bouwwerk is voltooid. Om deze reden staat in art. 44 lid 1 onder a Wonw dat de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens naar het oordeel van burgemeester en wethouders ( …) aannemelijk moeten maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2003.

Strafrechtelijke handhaving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom kan inhouden dat het bouwen, gebruik of slopen wordt gestaakt kantoor huren zeist dan wel dat voorzieningen, met inbegrip van het slopen gericht op het tegengaan of beëindigen van gevaar voor de gezondheid of de veiligheid worden getroffen (art. lOOd Wonw).
Handhaving en rechtsopvolgers Burgemeester en wethouders kunnen besluiten tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op naleving het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk I, II, III of IV van de Woningwet. Normaliter geldt een dergelijk kantoor huren roermond besluit alleen de overtreder, degene bijvoorbeeld die zonder bouwvergunning bouwt of degene die een bestaande woning in een toestand strijdig met het Bouwbesluit 2003 heeft laten komen. Zonder aparte bepaling geldt de aanschrijving niet voor de rechtsopvolgers en kunnen de kosten alleen bij de overtreder worden verhaald. Art. lOOe Wonw verschaft burgemeester en wethouders de mogelijkheid het handhavingsbesluit kantoor huren harderwijk jegens elke rechtsopvolger te laten gelden, ten uitvoer te leggen en bij hem de kosten van de tenuitvoerlegging en een te innen dwangsom in te vorderen.
Strafrechtelijke opsporing, vervolging en veroordeling hebben vooral zin bij overtredingen van de bouwregelgeving waarvan de gevolgen niet of moeilijk ongedaan kunnen worden gemaakt en waarbij de bestuursrechtelijke (gericht op herstel) sancties geen rol kunnen spelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het slopen van een bouwwerk in strijd met de voorschriften. Ook bij overtredingen met (mogelijk) ernstige gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid, waardoor de rechtsorde en kantoor huren barneveld de samenleving ernstig (kunnen) worden geschokt, ligt toepassing van het strafrecht voor de hand. Strafrechtelijke sanctionering wordt gezien als uiterste middel; bestuursrechtelijke handhaving verdient in het algemeen de voorkeur, zeker daar waar geen sprake is van verwijtbaarheid.

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester en wethouders wijzen ambtenaren aan die toezien op de naleving van de Wro (art. 7.2 Wro). Meestal zijn het de ambtenaren van Bouwen woningtoezicht die naast hun Woningwet-taken toezien op de naleving van de Wro-bepalingen. De handhavingstaak kantoor huren zeist blijft bij burgemeester en wethouders berusten, ook indien het provinciaal bestuur of een minister bijvoorbeeld gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheden om een inpassingsplan vast te stellen of een aanwijzing omtrent de inhoud van een bestemmingsplan te geven. Burgemeester en wethouders maken jaarlijks hun voornemens bekend met betrekking tot de wijze kantoor huren roermond waarop in het komende jaar uitvoering zal worden gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de Wro (art. 10.1 Wro). Jaarlijks doen ze verslag aan de gemeenteraad van de wijze waarop in het voorafgaande jaar uitvoering is gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving, alsmede van het door hen gevoerde beleid inzake kantoor huren harderwijk bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Burgemeester en wethouders zenden gelijktijdig met de aanbieding van het verslag aan de gemeenteraad een afschrift ervan aan de inspecteur.
Uit art. 10.1 Wro blijkt dat Gedeputeerde Staten en de minister van VROM vergelijkbare taken hebben.
4.7.2 Strafrechtelijke handhaving Bestuursrechtelijk handhaven is niet effectief tegen overtredingen met ernstige en onomkeerbare gevolgen, zoals het omzetten van natuurwetenschappelijk waardevol grasland in bouwland, het slechten van cultuurhistorisch waardevolle houtwallen of het afbreken van een monumentaal pand ten behoeve van kantoren. Bij dergelijke schendingen van de regels past strafrechtelijk kantoor huren barneveld optreden. Overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zijn strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten (WED). In de WED is de overtreding van voorschriften op het gebied van veel bestuursrechtelijke wetten als economisch delict aangemerkt. Als het economische delict opzettelijk is begaan, is het zelfs een misdrijf.
192 4 Wet ruimtelijke ordening
Volgens de WED wordt hij die opzettelijk bijvoorbeeld een regel bij een bestemmingsplan overtreedt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, taakstraf of geldboete van de vierde categorie – dat wil zeggen (in 2008) maximaal €18.500. Zie daarvoor art. 23 van het Wetboek van Strafrecht en art. 2 lid 1 jo. art. 6 lid 1 ten 2° en slot WED. Indien de ‘winst’ door het economisch delict hoger is dan een kwart van deze geldboete, kan een verhoging worden opgelegd tot een maximum geldboete van de vijfde categorie (€7 4.000). In geval de overtreding niet opzettelijk geschiedt, wordt zij bestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden, taakstraf of geldboete van de vierde categorie.

Gedeputeerde Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Er wordt niet overgegaan tot het geven van de aanwijzing dan na overleg met burgemeester en wethouders of Gedeputeerde Staten en niet eerder dan vier weken nadat de Tweede Kamer in kennis is gesteld van het kantoor huren zeist voornemen tot het nemen van het besluit. De betrokken minister kan ook in dit geval verklaren dat een bestemmingsplan door de gemeente wordt voorbereid. Een door de minister vastgesteld voorbereidingsbesluit wordt gelijkgesteld met een door de gemeenteraad vastgesteld voorbereidingsbesluit (art. 4.4 lid 3 Wro). Op de voorbereiding van een besluit tot aanwijzing is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Er kan dus geen Awb-bezwaarschrift worden ingediend. Beroep kantoor huren roermond staat open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De aanwijzing moet ook in dit geval zo concreet zijn dat het om een bepaalde aangegeven locatie gaat, waarvan geen afwijking mogelijk is (art. 8.2 lid 1 onder f Wro).
Een bestemmingsplan of andere besluiten op grond van de Wro, kan schade (planschade) veroorzaken. Subparagraaf 4.6.1 behandelt de tegemoetkoming die een belanghebbende in bepaalde gevallen kan verkrijgen. Subparagraaf 4.6.2 gaat in op een kostenvergoeding die de gemeente kan verkrijgen indien de gemeente ten behoeve van een ander kantoor huren harderwijk bestuursorgaan het bestemmingsplan e.d. moet aanpassen. Subparagraaf 4.6.3 behandelt subsidie die de minister van VROM kan geven om te stimuleren dat het nationaal ruimtelijk beleid of de door het Rijk opgelegde regels ten aanzien van (onder meer) bestemmingsplannen, worden uitgevoerd. Grondexploitatie komt aan de orde in subparagraaf 4.6.4. Door grondexploitatie wordt verzekerd dat ook functies in een bestemmingsplan die geen geld opbrengen, gerealiseerd kantoor huren barneveld kunnen worden. De gemeente is vrij in het sluiten van grondexploitatieovereenkomsten om het doel te bereiken. Slaagt de gemeente niet of wil zij geen grondexploitatieovereenkomst, dan moet de gemeente een grondexploitatieplan vaststellen. Het exploitatieplan is gebonden aan de regels van de Wro en het Bro.

Wet ruimtelijke ordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een aanlegvergunningsstelsel kan bijvoorbeeld worden ingesteld ter bescherming van: uiterwaarden, waarvan het landschap zeer wordt gewaardeerd en een hoge natuurwaarde heeft; terpen en verhoogde kantoor huren zeist huisplaatsen (cultuurhistorische waarde); grondwater, tegen grondwerkzaamheden op grote diepten en tegen vervuiling door meststoffen; de natuurwetenschapp . elijke betekenis van sloten die van landschappelijke betekenis zijn; dempen van de sloten mag alleen met een aanlegvergunning; grasland, waardoor.scheuren en diepploegen kunnen worden tegengegaan, alsmede het aanbrengen van verhardingen, zoals kavelpaden; het open kantoor huren roermond karakter en de visuele herkenbaarheid van het landschap, waardoor bebossing voor houtproductie kan worden tegengegaan; de stedenbouwkundige karakteristieke en monumentale waarde van de Amsterdamse grachtengordel, waardoor geheel en gedeeltelijk slopen kan worden tegengegaan.
Een sloopvergunning (art. 3.3 Wro) kan bijvoorbeeld verplicht worden gesteld in een stadsvernieuwingswijk waar het ongewenst is dat panden gesloopt worden, waardoor open gaten in het straatbeeld ontstaan kantoor huren harderwijk en het leefklimaat verslechtert.
Ook in een inpassingsplan van de provincie (art. 3.26 lid 2 Wro) of van het Rijk (art. 3.28 lid 2 Wro) kan een aanleg- of sloopvergunningsstelsel worden opgenomen. Bij een voorbereidingsbesluit mag een aanleg- of sloopvergunningsstelsel worden opgenomen, maar dan om te voorkomen dat een daarbij aangewezen gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de daaraan bij het plan te geven bestemming (art. 3.7 lid 3 Wro). Bij een beheersverordening mag een aanleg- of sloopvergunningsstelsel worden opgenomen, maar dan om overeenkomstig de verordening bestaand gebruik te handhaven en te beschermen (art. 3.38 lid 3 Wro).
Aanlegvergunning Wil men de grond gebruiken op andere wijze dan door bouwvergunningplichtig bouwen, dan is er de toets achteraf, de repressieve toets. Voorbeelden van ander gebruik dan bouwen zijn: het verharden van een terrein, het storten van afval, het gebruiken als wedstrijdcircuit. Tegen gebruik dat niet-bouwen betreft en dat in strijd is met het kantoor huren barneveld bestemmingsplan, kan in principe pas worden opgetreden nadat het geconstateerd is en bestuursdwang is aangezegd. Opgemerkt wordt dat het bouwen en gebruik dat valt onder het Bblb altijd is toegestaan, ook al is het in strijd met bestemmingsplanbepalingen. Om te voorkomen dat grond minder geschikt wordt voor het verwezenlijken van een bestemming of om een verwezenlijkte bestemming te handhaven, kan bij het bestemmingsplan worden bepaald dat een aanlegvergunning nodig is (art. 3.3 Wro).