De Harley-Davidson-fabriek

Gerelateerde afbeelding

In een enkel geval is het mogelijk de wetgeving zo te beïnvloeden dat toetreding vrijwel onmogelijk wordt. Dit effect kan bereikt worden via quotering en invoerheffingen.
De Harley-Davidson-fabriek wist in de USA te bereiken dat de invoerheffing op zware Japanse motoren steeg van 4,4% naar ruim 40%. In ons land was het lange tijd
verboden nieuwe uitzendbureaus te starten zonder toestemming van de overheid.
Alternatieven op het vlak van nieuwe activiteiten Wat betreft het zoeken naar nieuwe activiteiten is weer goed aansluiting te vinden bij de hiervoor weergegeven product-marktmatrix van Ansoff. Nieuwe activiteiten kunnen de vorm hebben van: o productontwikkeling; marktontwikkeling (inclusief internationalisering); diversificatie.
Etos ruikt aan Zweedse zeep- en tandpastamarkt Etos, de drogisterijketen van winkelconcern Ah old, gaat naar Zweden. Het concern opent twee proefwinkels in de hoofdstad Stockholm. Het is het eerste kantoorruimte huren amsterdam zuidas buitenlandse avontuur van Etos, dat in Nederland 430 winkels heeft. De keuze viel op Zweden omdat Ah old via een joint venture met ICA al sterk is vertegenwoordigd in Scandinavië. ICA Ah old is in Scandinavië marktleider met zo’n 3000 winkels. Van die kennis van de Zweedse markt wil Etos gebruikmaken. Voorts lijkt het bestedingspatroon in Zweden op dat van Nederland, verklaart een woordvoerder. Bovendien biedt Zweden grote mogelijkheden. Het verschijnsel drogist is in het kantoorruimte huren amsterdam wtc Scandinavische land onbekend. De voor Etos kenmerkende artikelen – gezondheid en persoonlijke verzorging-zijn in Zweden slechts verkrijgbaar in supermarkten en warenhuizen. Ondanks het feit dat het overplanten van winkelformules van het ene naar het andere land een onzeker avontuur is, zo leert de ervaring, heeft Etos er alle vertrouwen in dat het lukt, aldus de woordvoerder. Etos gaat er onder eigen naam opereren. Ook wordt de Nederlandse winkelinrichting overgenomen. De Zweedse winkels zullen echter een andere nadruk kantoorruimte huren hilversum krijgen. Zo is het in Zweden niet toegestaan geneesmiddelen zonder recept via de drogist te verkopen. Dat kan alleen via de apotheek. Uiteindelijk is het de bedoeling in Zweden een landelijke keten op te zetten.
Ad a Productontwikkeling Bij productontwikkeling streeft men ernaar aan de bestaande afnemersgroepen ook andersoortige producten te verkopen. Deze kunnen gericht zijn op andere behoeften van de bestaande afnemers. Men gaat bijvoorbeeld als leverancier van dagelijkse kantoorbehoeften als schrijfpapier, kasboeken, en dergelijke voortaan ook schrijfmachines en kasregisters leveren. Een andere vorm van productontwikkeling is te vinden in het verbreden van het bestaande assortiment.
Ad b Marktontwikkeling (inclusief internationalisering) Betere resultaten zijn soms ook te behalen door andere markten te gaan bedienen. Deze kantoorruimte huren dordrecht marktontwikkeling kan bestaan uit andere afnemersgroepen, maar tevens valt te denken aan geografische spreiding. Onder dit laatste valt niet alleen, zoals zo vaak gedacht wordt, exporteren of het opzetten van buitenlandse vestigingen. Ook in het binnenland is geografische spreiding mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het Blokker-concern dat nog niet zo heel lang geleden voornamelijk winkels had in de Randstad. Nu vindt men ze in het gehele land en ook daar buiten.

Kennis van de afzonderlijke concurrenten

Gerelateerde afbeelding

In situaties van langzame economische groei heeft de concurrentie veelal ook een intensiever karakter. Dit is met name het geval indien de kosten stijgen, terwijl de omzetten minder hard groeien. Dat kan nog versterkt worden kantoorruimte huren amsterdam zuidas indien zo’n bedrijfstak zich kenmerkt door een hoog vastenkosten peil. Denk bijvoorbeeld aan de staalindustrie en de luchtvaart. De extra verkochte omzet geeft dan altijd nog een dekking voor een deel van de vaste kosten.
De concurrentie kan ook intensiever worden indien men te maken heeft met gevarieerde concurrenten. Zo concurreren in de verzekeringsbranche kantoorruimte huren amsterdam wtc regionale onderlinge maatschappijen met ‘direct writers’ en ‘traditionele’
maatschappijen. De verschillende soorten concurrenten hebben heel verschillende kostenpatronen, waardoor de concurrentie tamelijk onoverzichtelijk wordt.
uittredingsdrempels Het bestaan van uittredingsdrempels kan er ook toe leiden dat de concurrentie grimmiger wordt. Een bedrijf zal zich dan niet zo gemakkelijk uit de bedrijfstak terugtrekken. Deze uittredingsdrempels kunnen onder meer een economische achtergrond hebben. Het kan kantoorruimte huren hilversum voordeliger zijn verliesgevend te blijven produceren omdat sluiting nog nadeliger is. De uittreding kan ook belemmerd worden door emotionele factoren. De leider van een familiebedrijf is soms niet bereid het bedrijf dat door een van zijn voorouders is opgericht te sluiten. Ook kan de overheid inkrimping van een bedrijfstak bemoeilijken door het vaststellen van minimale afvloeiingsregels.
Kennis van de afzonderlijke concurrenten is ook van groot belang. Daarbij is een aantal kantoorruimte huren dordrecht punten te onderscheiden. Zo kunnen de gedragingen van een concurrent bepaald worden doelstellingen door zijn doelstellingen op economisch en ander gebied. Sommige leiders van organisaties hechten zeer aan hoge rendementen, terwijl anderen het behoud van zelfstandigheid hoog in het vaandel voeren. Afname van de winsten zal voor zulke bedrijven tot heel verschillende acties leiden.

Imago en identiteit

Gerelateerde afbeelding

Imago en identiteit gaan over de missie van een organisatie met haar sterke en zwakke 1dencire1t kanten. Veel organisaties merken tot hun schrik dat er in de praktijk verschil bestaat tussen hoe medewerkers hun organisatie beoordelen (identiteit) en hoe de organisatie door anderen kantoorruimte huren amsterdam zuidas wordt gewaardeerd (imago). Organisaties krijgen daar in toenemende mate mee te maken. Incidenten spelen hierbij een grote rol. Een incident blijkt langdurig negatief door te werken op de reputatie van een organisatie. De schade is vaak erg groot. Goed omgaan met incidenten wordt steeds belangrijker. Consistente informatieverschaffing naar kantoorruimte huren amsterdam wtc binnen (medewerkers) en naar buiten (klanten, overheid) is daarbij essentieel, maar blijkt vaak nauwelijks te realiseren.
Imago en identiteit moeten in principe met elkaar in overeenstemming zijn. Een organisatie hoeft zich daarbij niet passief op te stellen. Imagobeïnvloeding is met andere woorden dus ook een terrein van communicatie. Idealiter spoort de binnen een organisatie gewenste en beleefde werkelijkheid (identiteit) met de buiten de organisatie kantoorruimte huren hilversum waargenomen werkelijkheid (imago). Imago en identiteit versterken elkaar dan. In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval. Daarbij komt nog dat veel organisaties niet weten wat ze eraan kunnen doen.
De zeven ‘levensfasen’ van een lek in de bedrijfsgegevens 1 Geboorte Het lek wordt veelal bij toeval ontdekt. 2 Ontkenning De fabrikant ontkent het bestaan van het lek, het systeem is veilig. 3 Bagatellisering De fabrikant erkent het lek, maar meent dat het geen kwaad kan. 4 Vervreemding De fabrikant geeft toe dat het lek te exploiteren is, maar beweert dat het echte lek niet bij hem zit, maar bij de producten van het besturingssysteem. 5 Opwaardering van de kraker Het lek is niet meer weg te moffelen. De fabrikant is zeer onder de indruk van het intellectuele vermogen en het technisch vernuft van kantoorruimte huren dordrecht de kraker en benadrukt, met het verzoek tot enige radiostilte, dat alleen zeer slimme mensen, van het niveau van de krakers, iets met het lek aan kunnen vangen. 6 Ongefundeerd optimisme Nu het lek toch de pers heeft gehaald en door jan-en-alleman wordt geëxploiteerd, zal de fabrikant onmiddellijk een patch (een aanvullend programma) voorbereiden om het lek te dichten. 7 Realisme Het dichten van het lek vereist een fundamentele herziening van het product en de fabrikant presenteert het lek nu als uniek verschijnsel waar eigenlijk niemand buiten kan.

Het nieuwe bedrijfsmodel

Gerelateerde afbeelding

Inmiddels zien we processen steeds vaker vraaggestuurd worden, waarbij de klant in een pullmodel diep in de keten invloed kan uitoefenen tot het zogenaamde ‘klantontkoppelpunt’ (zie verder in de subparagrafen 12.4. l en l 2.4.6). Daarnaast zien we het beeld snel complexer worden, doordat bedrijven (downstream) veelal gebruikmaken van meer dan één distributiekanaal om producten of diensten naar kantoorruimte huren amsterdam zuidas verschillende doelgroepen of marktsegmenten af te zetten, doorgaans in verschillende versies en/ of andere verschillende merken, zogenaamde ‘multichannel’-distributie. Vaak doen ze dit dan ook nog eens in samenwerking met andere partijen, denk aan franchisepartners of onafhankelijke intermediairs. Ook wordt in partnership met kantoorruimte huren amsterdam wtc leveranciers (upstream) samengewerkt of zijn delen uitbesteed.
Het traditionele ketenmodel geeft dan ook geen goede voorstelling meer van de complexe verbanden die tussen allerlei ‘oude’ en nieuwe marktpartijen ontstaan. Iedereen werkt samen met iedereen, in een verband van netwerkrelaties (zie verder in subparagraaf 3 .4. 7). Het nieuwe bedrijfsmodel (zie figuur 3 .9) kenmerkt zich door een verregaande segmentering van bedrijfsfuncties, zowel kantoorruimte huren hilversum aan de aanbodkant als aan de vraagkant. Nieuwe rollen ontstaan en bestaande rollen veranderen, rolcombinaties (zoals deze tot nu toe veelal gebruikelijk zijn) zijn uiteraard (nog steeds) mogelijk. Als we de beweging in de veranderende bedrijfsmodellen analyseren en ‘nieuwe’ patronen zien ontstaan, dan vallen daarin drie ICT-gerelateerde veranderingen op, te weten: verandering in de relatie met de klant, verandering in de relatie met toeleveranciers
Informatie-en adviesfunctie Onafhankelijk verkoopkanaal Inkoop goederen en diensten
en andere zakenpartners en verandering in de relatie met intermediairs (distributiekanalen), zowel een inputkant als een outputkant. Daarbij dienen zich – onder andere via internet nieuwe partijen aan. Met behulp van internet kan beschikbare informatie toegankelijk(e r) worden kantoorruimte huren dordrecht gemaakt. Maar ook traditionele intermediairs hergroeperen zich (via disintermediatie en reïntermediatie) (zie verder in de subparagrafen 11.5.4, 11.5.5 en 11.5.6). Verder valt op dat kernprocessen, die (tot voor kort) in een geïntegreerde keten zijn/waren georganiseerd, worden afgesplitst (= unbundling). RebundJing geeft de tegengestelde beweging aan via samenvoeging van bedrijven (in de vorm van fusie/ concentratie) of via verticale integratie van bedrijven die opeenvolgende fasen in de keten van bedrijfsvoering verzorgen.

Fusies, overnames, strategische allianties en wereldwijde reorganisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Fusies, overnames, strategische allianties en wereldwijde reorganisaties Om de hoge ontwikkelingskosten te kunnen dragen en wereldwijd te kunnen opereren gaan ondernemingen in toenemende mate samenwerken of fuseren. Binnen de zo ontstane grote concerns komt kantoorruimte huren amsterdam zuidas vervolgens een beweging naar decentralisatie op gang. Autonome eenheden zijn nodig om ondanks de schaal toch een goede besluitvorming te garanderen.
Concerns die wereldwijd opereren worden geconfronteerd met handelsbarrières, zoals: verschillen in cultuur en taal; fiscale en juridische bepalingen; bancaire stelsels; beursvoorschriften; valutarisico’s en kantoorruimte huren amsterdam wtc deviezenrestricties; verschillen in sociaal klimaat en regelingen omtrent medezeggenschap; milieubepalingen; subsidie- en stimuleringsregelingen.
Het concern dat groot genoeg is om efficiënt te kunnen produceren en dat het beste overweg kan met deze handelsbarrières zal de beste concurrentiepositie kunnen innemen. Plaatselijke ondernemers zijn de aangewezen personen om deze handelsbarrières af te kantoorruimte huren hilversum breken. Het vormen van strategische samenwerkingsverbanden met die ondernemers kan daarom noodzakelijk zijn bij een internationale benadering van een markt. Van een strategische alliantie is sprake als twee organisaties op deelterreinen gaan samenwerken, omdat de risico’s te groot zijn om die allemaal te dragen.
Zo werken staalbedrijf Corus IJmuiden en automobielbedrijf Peugeot/Citroën reeds jaren samen inzake de ontwikkeling van nieuwe materialen – in plaats van staal -voor de carrosserie van toekomstige auto’s.
Leverancier en afnemer werken op het deelterrein Research & Development samen, zonder hun zelfstandigheid op te geven.
Daarbij maakt de toenemende complexiteit van de technologie het zeer onwaarschijnlijk dat één onderneming alle kennis en vaardigheden in huis zal hebben voor haar Research & Development-programma’s. Zelfs de grootste ondernemingen zullen geconfronteerd worden met een gebrek aan kennis en vaardigheden op specifieke kantoorruimte huren dordrecht terreinen. Bovendien zijn de kosten en de risico’s, verbonden aan de Research & Development-programma’s, dermate groot dat een groot marktaandeel vereist is om de investeringen op tijd terug te kunnen verdienen. Het combineren van complementaire kennis en het delen van het risico kunnen belangrijke redenen zijn om een strategische samenwerking aan te gaan.

Invoer van materie, energie en informatie

Gerelateerde afbeelding

Invoer van materie, energie en informatie uit de maatschappij Zoals de mens zuurstof, voedsel en informatie opneemt uit zijn omgeving, zo betrekt een organisatie middelen uit haar maatschappelijke omgeving. Dit is in figuur 3. 2 schematisch weergegeven. Machines, geld, energie, grondstoffen en halffabrikaten worden ingevoerd. Bovendien worden er mensen aangetrokken die hun arbeidskracht, denkvermogen en kantoorruimte huren amsterdam zuidas creativiteit inbrengen. Daarnaast heeft een oatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en over inkoop- en verkoopmarkten in het bijzonder. Dit om te bepalen wat er moet worden gedaan. Ook is het van groot belang om steeds op tijd over voldoende (interne) informatie te beschikken. Dit kantoorruimte huren amsterdam wtc om werkzaamheden te kunnen plannen en voor de voortgangscontrole en eventuele bijsturing van lopende activiteiten (zie subparagraaf 1.5. 1).
Doorvoer van materie, energie en informatie Hulpbronnen worden door een organisatie omgevormd tot een concreet product (bijvoorbeeld een scheerapparaat) of een bepaalde dienst (zoals een opleiding). Om dergelijke transformatieprocessen op gang te brengen en in stand te houden zijn organiseren en leidinggeven onmisbaar. De activiteiten kantoorruimte huren hilversum die moeten worden verricht vragen om een rationele aanpak binnen een bewust gekozen organisatievorm. In productieprocessen worden grondstoffen opgeofferd en verbruikt. Andere hulpbronnen, zoals mensen en machines, zijn onderhevig aan veroudering en slijtage. De mensen- en middelenstroom is onlosmakelijk verbonden met een voortdurende informatiestroom. Door menselijke vermogens met de overige hulpbronnen kantoorruimte huren dordrecht en met interne en externe informatie te combineren komen in transformatieprocessen producten of diensten tot stand die aan de uitvoerzijde op markten worden afgezet. rganisatie voortdurend behoefte aan (externe) informatie over ma

Inzake personeelsvolgsystemen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan het instemmingsrecht zijn (sedert de WOR 1998) regelingen toegevoegd: op het gebied van de privacy (registratie van, de omgang met en de bescherming van de persoonsgegevens van werknemers); inzake personeelsvolgsystemen (voorzieningen die gericht zijn op of geschikt voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag kantoorruimte huren amsterdam zuidas of prestaties van werknemers); op het gebied van het ziekteverzuim (registratie van en omgang met gegevens in verband met medische keuringen, ziekmelding en ziekteverzuim, maar ook de voorschriften inzake ziekmelding en controle vallen hieronder).
Geschrapt zijn (vergelijk met de WOR 1979) het arbeidsreglement en regelingen met kantoorruimte huren amsterdam wtc betrekking tot de positie van jongeren.
Het instemmingsrecht is niet van toepassing als een van de hiervoor genoemde aangelegenheden bij CAO is geregeld. Ook in zaken rond het instemmingsrecht kent de WOR een beroepsprocedure. Als de OR negatief besluit over een voorgenomen beslissing van de ondernemer, kan de kantoorruimte huren hilversum ondernemingsleiding de Bedrijfscommissie verzoeken het besluit alsnog goed te keuren. In dit geval is het dus de ondernemer die in beroep kan gaan. Bij de adviesbevoegdheid lag het beroepsrecht (en de bewijsvoering) bij de OR.
Tijdige informatieverstrekking tijdige informatie· Aan artikel 24 is de tijdige informatieverstrekking toegevoegd. verstrekking De werkgever moet halfjaarlijks de OR informeren over besluiten die hij in voorbereiding heeft over onderwerpen waarover advies- en instemmingsrecht bestaan. De bedoeling van deze bepaling is de OR vroegtijdig op de hoogte te stellen van de plannen van de ondernemer zodat tijdig afspraken kunnen worden gemaakt over de wijze waarop de OR bij het besluitvormingsproces wordt betrokken. Dus vóór de ondernemer wettelijk verplicht is advies of instemming te vragen.
Uitbreiding elementen in de bevoegdheden De OR heeft ten aanzien van het ondernemingsbeleid een toetsende taak. In dit kader was kwaliteitszorgbeleid er onder meer ook aandacht voor kwaliteitszorgbeleid en kantoorruimte huren dordrecht invoering van nieuwe technologie. Er werd bepleit de invoering van kwaliteitszorg (en -uitvoering) te voegen in het kader van het instemmingsrecht (artikel 27 WOR) als het gaat om invoering van dit soort projecten. In verband met actuele vraagstukken van milieumanagement en de organisatie van milieuzorg in bedrijven zijn wetswijzigingen doorgevoerd. In de rol van de ondernemingsraad met betrekking tot arbeidsvoorwaarden vond geen wijziging plaats. De bestaande verhoudingen tussen vakbonden en ondernemingsraad inzake het collectief regelen van arbeidsvoorwaarden bleef in tact. Wijzigingsvoorstellen die beoogden een ondernemingsraad het wettelijk recht te geven om te adviseren over de winstbestemming van hun bedrijf zijn ingetrokken. Wel dient de ondernemingsraad (in het kader van het informatierecht) documenten over financiële zaken op hetzelfde tijdstip te ontvangen als de aandeelhouders.

Theorie: situatieafhankelijk toepassen

Gerelateerde afbeelding

Theorie: situatieafhankelijk toepassen In dit boek beschrijven we de management- en organisatietheorie met behulp van begrippen, indelingen, factoren en aspecten, ofwel descriptie. Op deze manier wordt de werkelijkheid geanalyseerd, verklaard en geordend en aldus tastbaar, grijpbaar kantoor huren amsterdam zuidas en voor een zekere mate van beheersing vatbaar. Beschrijving (of descriptie) levert kennis op. De theorie heeft echter ook een normatief karakter. Dat wil zeggen dat methoden, richtlijnen en aanbevelingen voor het handelen worden voorgeschreven, ofwel prescriptie. In dat geval gaat het om vaardigheden of kunde. Overigens dient het normatieve karakter van de theorie niet al te absoluut te worden opgevat. In de kantoor huren amsterdam wtc contingentietheorie (een recent ontwikkelde theorie) legt men er bijvoorbeeld de nadruk op dat er niet één beste manier van leidinggeven en organiseren bestaat die voor alle denkbare situaties geldt. Daarom dienen aanbevelingen en richtlijnen steeds afhankelijk van de situatie te worden bezien en toegepast.
To epassing theorie is persoonsafhankelijk De toepassing van een en ander is een zaak van mensen. Mensen handelen op basis van een bepaalde houding: enerzijds tegenover de praktijk (de organisatie, het besturen daarvan en het leidinggeven), anderzijds tegenover de theorie. De houding kantoor huren hilversum tegenover de theorie is vaak selectief en pragmatisch. Doorgaans beschouwt men de theorie als een hulpmiddel voor het oplossen van praktische problemen. Men maakt gebruik van de theorie als mag worden verwacht dat toepassing ervan lonend is (resultaten oplevert). Maar men kijkt niet alleen naar de praktische relevantie (de toepassingsmogelijkheden) van de theorie, de interpretatie van de theorie als zodanig wordt ook beïnvloed door het waardesysteem van de persoon: een scala van waarden, verwachtingen, ideeën, opvattingen, kantoor huren dordrecht overtuigingen en dergelijke. Kortom: toepassing van theorie is altijd persoonsafhankelijk.
Eerste managementtheorieën
De eerste managementtheorieën betreffen ‘Scientific Management’, ‘Human Relations’- theorie en ‘management als procestheorie’. In deze paragraaf worden ze stuk voor stuk besproken.

Vijf invalshoeken

Gerelateerde afbeelding

Vijf invalshoeken bij beoordeling managers Bij beoordeling van managers worden vijf invalshoeken onderscheiden, waarop idealiter een positieve score moet worden waargenomen, namelijk denken (denkkracht), voelen (sociale kracht), doen (daadkracht) en willen (wilskracht), aangevuld kantoor huren amsterdam zuidas met de vijfde die betrekking heeft op evenwicht.
Denkkracht heeft niet alleen betrekking op het passieve, ‘in het hoofd’ weten van, maar ook op het vermogen zelf actief nieuwe zaken te bedenken. Anders gezegd: voor denkkracht telt niet alleen de kunde een puzzel ‘in stukken’ te analyseren tot de perfect uitgebeende oplossing (analytisch vermogen), maar ook het kenmerk zelf nieuwe kantoor huren amsterdam wtc puzzels Le concipiëren (synthetisch vermogen met een vleugje creativiteit). De analyse moet niet alleen tot een precies genummerde en gerubriceerde uiteenlegging van het probleem leiden, maar ook een vanuit die brokstukken doelgericht samengestelde synthese tot stand brengen: een voorstel, een plan, een idee dat bij voorkeur nieuw (creatief) maar ook haalbaar is.
Sociale kracht heeft betrekking op alle ‘ins’ en ‘outs’ van het samen met, door middel van, ten behoeve van, of desnoods in weerwil van, of onder kantoor huren hilversum tegenwerking van mensen, bijdragen aan de organisatiedoelstelling. De meest ontwikkelde invulling van sociale kracht heeft betrekking op de manager die in staar is anderen voor zijn gezichtspunten te winnen en vervolgens actief samen met deze groep een organisatiedoel te realiseren.
Daadkracht heeft betrekking op het vermogen voornemens in de praktijk te kantoor huren dordrecht realiseren, door dik en dun, in weerwil van logistieke, financiële of sociale weerstanden. Hier tellen de operationele kracht van het weten hoe, de praktische vaardigheid in plannen, bewaken en sturen van projecten, het juiste beheer van eigen en andermans agenda.

Schaalvergroting en internationalisering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Schaalvergroting en internationalisering: globalisering schaalvergroting Ook de schaalvergroting en de daarmee vaak gepaard gaande internationalisering heeft de internationalisering onderneming een andere positie verschaft. De wederzijdse afhankelijkheid van kantoor huren amsterdam zuidas vele landen en werelddelen op economisch, sociaal en staatkundig gebied is na de Tweede Wereldoorlog vergroot. Binnen Europa is een supranationale samenwerking op gang gekomen (EG/EU) en na het wegvallen van het zogenaamde IJzeren Gordijn zijn er allerlei relaties mogelijk tussen voormalige Oost- en Westbloklanden. Daarnaast zijn Japan en ZuidoostAzië nieuwe economische grootmachten kantoor huren amsterdam wtc geworden, met China sterk in opkomst. Vanwege hun relatieve armoede leggen werelddelen als Afrika, Azië en Zuid-Amerika hun eigen gewicht in de internationale schaal.
Beurtschipper nieuwe stijl vaart door Europa De Donau-commissie en de Joegoslavische regering zijn het eens geworden over het opruimen van de laatste obstakels in de Donau bij Novi Sad. Beperkt scheepvaartverkeer is nu al mogelijk. Constantsa aan de Zwarte Zee ligt weer in de kantoor huren hilversum achtertuin van Rotterdam. Toen het Rijn-Main-Donaukanaal werd geopend, maakte het een einde aan een waterscheiding in de binnenvaart; de vaargebieden van Rijn en Donau werden met elkaar verbonden. Nederlandse schippers vreesden de komst van Dost-Europese vrachtvaarders. Die vrees bleek ongegrond. Sinds de opening van het kanaal in 1992 heeft de Nederlandse binnenvaart haar vleugels kunnen uitslaan, niet de concurrentie uit Midden-Europa. De vaart op Oostenrijk maakt daar deel van uit, hoewel deze relatief van ondergeschikt belang blijft. ‘De kantoor huren dordrecht Nederlandse binnenvaart heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt’, zegt algemeen directeur Paul van Lede van Nederland Distributieland. ‘Als je beseft dat het goederenvervoer de komende tien tot vijftien jaar verdubbelt, moet je in alle vervoersvormen investeren, of het via de weg, de rails of over water gaat.’ Vervoer per schip heeft een pre; in Europa ligt een dicht net van waterwegen. Van Lede: ‘De infrastructuur ligt er, de binnenvaart heeft een gigantisch potentieel.’ Oog voor de potenties van het vervoer over water is niet alleen hier aan de monding van Rijn, Maas en Schelde. Ook De Palacio ziet het nut daarvan. In het recente witboek European Transport Policy for 2010 benadrukt de Spaanse commissaris het nut en de noodzaak van de verschillende vormen van transportinfrastructuur. De Europese trend is om andere vervoersmodaliteiten dan de weg de ruimte te geven. ‘Die ontwikkeling is opvallend en begrijpelijk’, vindt Max Philips van EVD. ‘Het vervoer over de weg kent nogal wat problemen. Het wordt steeds drukker, er komen meer tolheffingen, het kost ecopunten in de Alpenlanden en er zijn tunnelrampen.