Cognitief gemak

Cognitief gemak
Zolang u bij zinnen bent (en misschien ook als u dit niet bent), worden er in uw hersenen talloze bewerkingen uitgevoerd, om antwoorden op flexplek huren amsterdam zuidas diverse belangrijke vragen te formuleren en aan te passen: gebeurt er iets nieuws in mijn omgeving? Is er ergens een bedreiging? Gaat alles goed? Moet ik ergens anders op gaan letten? Moet ik extra aandacht besteden aan datgene waarmee ik bezig ben? Denk aan een cockpit met metertjes waarop u de huidige waarden van diverse belangrijke variabelen kunt aflezen. De inschattingen worden automatisch uitgevoerd door flexplek huren amsterdam wtc Systeem 1, met als een van de doelen: bepalen of Systeem 2 zich wat extra moet inzetten. Een van deze metertjes meet cognitief gemak, tussen de waarden ‘Gemakkelijk’ en ‘Inspannend’.1 ‘Gemakkelijk’ duidt erop dat alles goed gaat – geen bedreigingen, geen nieuwe ontwikkelingen, geen noodzaak om de aandacht te verleggen of extra inspanning te leveren. ‘Gespannen’ betekent dat er een probleem is waarvoor Systeem 2 moet worden gemobiliseerd. Cognitief gemak wordt beïnvloed door huidige inspanningen en vereisten waaraan nog niet is voldaan. Verrassend is dat dit enkele metertje is verbonden aan een omvangrijk netwerk van input en output. 2 Een en ander is geïllustreerd in figuur 5. De diverse oorzaken van cognitief gemak of cognitieve flexplek huren hilversum spanning hebben eenduidige gevolgen. Als u zich in een staat van cognitief gemak bevindt, zult u waarschijnlijk in een goede stemming zijn: u vindt datgene wat u ziet prettig, u gelooft wat u wordt verteld, u vertrouwt op uw intuïtie en u hebt de indruk dat de huidige situatie vertrouwd overkomt. U zult ook ontspannen zijn en oppervlakkige gedachten hebben. Ervaart u daarentegen cognitieve spanning, dan zult u op uw hoede en flexplek huren dordrecht argwanend zijn, meer bezig zijn met wat u doet, meer ongemak voelen en minder fouten maken, maar tegelijkertijd bent u minder intuïtief en creatief dan anders.

Experimenten

De deelnemers aan een van deze experimenten werd gevraagd een korte, geluidloze film te bekijken over een vrouw die werd geïnterviewd. Tijdens deze taak verscheen er een reeks van woorden op het scherm. De deelnemers werd opgedragen deze woorden te negeren. Zodra ze merkten dat ze werden afgeleid, moesten ze zich weer op de vrouw concentreren. Het was bekend dat deze vorm van zelfbeheersing egodepletie veroorzaakt. 8 Alle deelnemers kregen vervolgens wat limonade te drinken en gingen verder met een tweede taak. De helft van de glazen was gezoet met glucose, de andere helft flexplek huren amsterdam zuidas met een gewone zoetstof. Alle deelnemers kregen vervolgens een vraag voorgelegd waarbij ze hun intuïtieve antwoord moesten onderdrukken om het juiste antwoord te kunnen geven. Mensen met egodepletie geven veel vaker intuïtieve, foute antwoorden en de drinkers van de limonade met de gewone zoetstof bevestigden dit. Opmerkelijk genoeg vertoonden de glucosedrinkers geen egodepletie; doordat de goede suikers in hun hersenen werden aangevuld, konden ze weer optimaal presteren. Verder onderzoek zal nodig zijn om te flexplek huren amsterdam wtc kijken of taken die de glucosevoorraden uitputten, ook die tijdelijke prikkel veroorzaken die verantwoordelijk is voor pupilverwijding en een hogere hartslag. Een verontrustend voorbeeld van dit uitputtingseffect werd recentelijk beschreven in de Proceedings of the National Academy of Sciences.9 De onwetende deelnemers aan het betreffende onderzoek waren acht Israëlische rechters. De rechters waren de hele dag bezig met aanvragen voor vervroegde vrijlating. De zaken werden willekeurig aan de rechters gepresenteerd en men besteedde weinig tijd aan elke aanvraag (gemiddeld zes minuten). Het standaardbesluit was afwijzing; slechts flexplek huren hilversum 35 procent werd goedgekeurd. De exacte tijd van elke beslissing werd genoteerd, evenals de ochtend-, lunch-en middagpauzes die de rechters namen, waarin er iets gegeten werd. De onderzoekers tekenden de goedgekeurde aanvragen en de tijd sinds de laatste snackpauze in in een grafiek. Het aantal goedgekeurde gevallen piekte na elke snack, toen ongeveer 65 procent werd goedgekeurd. Hierna daalde het percentage goedgekeurde aanvragen geleidelijk tot nul, tot de volgende snackpauze van de rechters. Het moge duidelijk zijn dat dit resultaat flexplek huren dordrecht verontrustend is; de onderzoekers zochten dan ook naar verschillende verklaringen. De beste verklaring schetste echter geen positief beeld: vermoeide en hongerige rechters vallen eerder terug op hun standaardreactie, het afwijzen van een verzoek tot vervroegde vrijlating. Zowel honger als vermoeidheid spelen vermoedelijk een rol.

Prioriteren

Deze taken doen een beroep op Systeem 2, omdat het aangeven van ‘groot/klein’ of ‘links/rechts’ niet iets is wat u normaal gesproken bij het lezen van woorden doet. Een van de dingen die flexplek huren amsterdam zuidas u voor deze taken deed, was het programmeren van uw geheugen, zodat de relevante woorden (‘groot’ en ‘klein’ in het eerste deel van het experiment) als het ware op het puntje van uw tong kwamen te liggen. Dit prioriteren van de gekozen woorden bleek effectief en u kon de lichte neiging om bij de eerste kolom andere woorden te lezen eenvoudig weerstaan. De tweede kolom was echter een ander verhaal, omdat ze de woorden bevat flexplek huren amsterdam wtc waarop u zich had ingesteld – u kon ze niet negeren. In de meeste gevallen kon u het juiste antwoord geven, maar het negeren van uw automatische reactie bleek lastig. U ervoer een conflict tussen een taak die u van plan was te vol­brengen en een automatische, conflicterende reactie.

Conflicten tussen een automatische reactie en de intentie om deze re­actie te negeren vinden in ons leven veelvuldig plaats. We kennen allemaal onze reactie op dat vreemd geklede stel aan het restauranttafeltje naast ons. We weten ook hoe het is als we een saai boek lezen en constant moeten terugkeren naar het punt flexplek huren hilversum waarop we stopten met het bewust opnemen van de tekst. Velen van ons weten hoe het is om in de winter in een slip te geraken en hoe moeilijk het is om dan te doen wat we moeten doen, handelingen die in tegenspraak lijken met wat we intuïtief willen doen: ‘stuur mee met de slip, en wat je ook doet, probeer niet te remmen!’ En iedereen heeft wel eens de neiging moeten onderdrukken om iemand de huid vol te schelden. Een van de taken van Systeem 2 is om de impul­sen van Systeem 1 te onderdrukken. Met andere woorden, Systeem 2 is flexplek huren dordrecht verantwoordelijk voor onze zelfbeheersing.

Illusies

Kijk eens goed naar figuur 3 om een betere indruk te krijgen van de au­tonomie van Systeem 1 en van het onderscheid tussen indrukken en over­tuigingen.

 

Toepassing van e-business

Product. De klant kan bij toepassing van e-business zelf bijdragen aan de ontwikkeling van het eindproduct. De leverancier kan op aanvraag en onlineklantspecificatie gaan produceren, zodat het product zo veel mogelijk kan worden aangepast aan de eisen van de klant. Op dit moment is het bijvoorbeeld al mogelijk om specificaties voor een nieuwe auto door te geven aan de fabrikant, zodat deze hem vervolgens in de fabriek in elkaar kan zetten. 3 Prijs. De prijs blijft altijd belangrijk, maar flexplek huren amsterdam zuidas wordt in een internetomgeving nog belangrijker, omdat de klant in staat is om prijsvergelijkingen te doen op een schaal die vroeger niet mogelijk was. Sterker nog, er zijn zelfs bedrijven die voor de consument de goedkoopste aanbieding opsporen. Veel werkzaamheden binnen het koopproces door de klant uit laten voeren (bestellen, order invoeren en dergelijke), kan aanzienlijke besparingen opleveren. De eerste partij die dit soort kostenvoordelen ten gunste laat kamen van de klant ontketent een neerwaartse prijsspiraal. 4 Promotie. Promoten flexplek huren amsterdam wtc gebeurt door onder het motto ‘back to basics’ op een nagenoeg natuurlijke manier te communiceren. Dit is mogelijk door de inzet van intern et af te stemmen op traditionele media. Via internet verloopt communicatie immers op natuurlijk snelheid (direct) en bovendien goedkoper. Voorts is het mogelijk om een veel hechtere relatie met de klant op te bouwen.
Conclusie: ook bij e-business verliezen de traditionele marktinstrumenten zeker niet hun waarde.
TUSSENVRAAG 2.14 Beschrijf in eigen woorden de marketingmix van Dell Computers.
2.6.2 E-logistics Logistiek is facilitair voor e-commerce en wordt e-logistics of e-fulfillment genoemd. Hoewel e-logistics veelal slechts als een zogenoemde backofficeactiviteit wordt gezien, wil dit niet zeggen dat e-logistics geen cruciale concurrentiefactor is. E-business en e-commerce bieden ongetwijfeld allerlei commercie!e voordelen. Van Solt (Albert Heijn) vertelde een poosje flexplek huren hilversum geleden: ‘AH Thuisservice (nu Albert) behaalt een brutomarge op zijn verkopen van gemiddeld 33%. Deze marge is ter dekking van 11 % transportkosten, 10% kosten van orderverzamelen, 8% kosten van orderentry en facturering en 4% overhead. Conclusie: e-business in deze sector is nog niet winstgevend, tengevolge van de relatief hoge logistieke kosten: E-business geeft ondernemingen dus weliswaar de kans om beter te voldoen aan flexplek huren dordrecht individuele wensen van klanten. Maar zeker in business-to-consumer (b2c) en toch ook in business-to-business (b2b) resulteert e-commerce in een exponentieel groter aantal kleinere orders en meer just-in-timeleveringen aan klanten die over de hele wereld gevestigd kunnen zijn (Berger, 1999; Lee, 1999). We bespreken hierna de gevolgen van e-business voor de logistiek. Ook verdiepen we ons in de deelsystemen van e-logistics.

Form, fit and function

Form, fit and function werd tot nu toe vertaald in specifieke eindproducten. In de toekomst zullen de functies die de klant wenst, vertaald moeten worden in een familie, productgroep of productlijn. Vaak kan dit onderscheid worden gerealiseerd door een eindproduct te zien als een systeem, opgebouwd uit een aantal subsystemen die elk een eigen functie hebben. Een kast om een flexplek huren amsterdam zuidas apparaat is belangrijk voor de vormgeving, maar de voedingsunit die erin zit, kan universeel zijn voor meer apparaten. Door deze modulaire productopbouw bestaat een apparaat uit een aantal universele systeemcomponenten. Deze componenten worden in een zo laat mogelijk stadium samengebouwd tot het gevraagde product. Het meest extreem doorgevoerde voorbeeld van modulariteit is het speelgoed lego. Uit een beperkt aantal bouwstenen kan een oneindig aantal varianten worden afgeleid. Voor elke klant wat wils. Dit vraagt echter binnen flexplek huren amsterdam wtc de onderneming om een fundamentele herbezinning op de bouwstenen. Het kost wat meer tijd voor een goede opzet, maar levert op termijn een goede winst op. Een ander bedrijf dat hiermee zijn sparen heeft verdiend is HP. De printerlijn is een schoolvoorbeeld van modulariteit.
De fabricage van een modulair ontworpen apparaat kan wezenlijk anders worden opgezet dan die van een specifiek apparaat. Een uit standaardcomponenten flexplek huren hilversum samengesteld apparaat kan per stuk worden gebouwd in een speciaal daarvoor opgezette fabricagelijn. De voordelen van een dergelijke fabricagelijn zijn groot. Zo zal men in de toekomst bijvoorbeeld niet meer geconfronteerd hoeven te worden met een stereotoren met drie stekkers. Een voedingselement voor meer apparaten is voldoende. Vele bedrijven passen dit systeem inmiddels met succes toe. Philips heeft dit flexplek huren dordrecht ontwerpprincipe bij de divisie Consumer Electronics inmiddels ver doorgevoerd. Het basismotto bij deze nieuwe methode van design is: meer doen met minder, maar dan beter en meer doordacht. Zie ook voorbeeld 2.1.