Het waterschap

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het waterschap is een vorm van functioneel bestuur. Daarom wordt het waterschapsbestuur anders samengesteld dan de besturen van provincies en gemeenten. Deze laatste overheden hebben in beginsel een onbepaalde taak. Het waterschap heeft één bepaalde taak: de flexplek huren amsterdam zuidas waterstaatkundige verzorging van een gebied. Dit functionele karakter van het waterschap heeft gevolgen voor de inrichting van het bestuur en de financiën: zij die een belang hebben dat rechtstreeks afhankelijk is van de taakuitoefening van een waterschap, moeten betalen voor wat het waterschap doet en krijgen daar zeggenschap over de besteding van het belastinggeld voor terug. De financiële en bestuurlijke flexplek huren amsterdam wtc structuur van een waterschap is in de wet ingericht volgens het beginsel ‘belang-betaling-zeggenschap’. Er bestaat dus een onverbrekelijk verband tussen de vertegenwoordiging in het bestuur en het meebetalen van de kosten.
De categorieën belanghebbenden zijn (art. 11 lid 2 Wschw): de zakelijk gerechtigden tot ongebouwde onroerende zaken (bijvoorbeeld eigenaren van cultuurgronden); degenen die krachtens een door de Grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst het gebruik hebben van ongebouwde onroerende zaken (pachters); de zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken (huiseigenaren); de ingezetenen: zij die hun werkelijke woonplaats hebben in het gebied van het waterschap (inwoners); degenen die op grond van een zakelijk of persoonlijk recht gebouwde onroerende zaken in gebruik hebben als bedrijfsruimte flexplek huren hilversum (fabrieken en dergelijke).
Omdat de belangen niet voor alle categorieën gelijk zijn, heeft dit gevolgen voor het aandeel in de kosten en het aantal bestuurszetels. Hoe meer belang, hoe hoger het aandeel in de kosten en hoe groter de zeggenschap flexplek huren dordrecht in het bestuur. Bij de verkiezingen van het waterschapsbestuur gaat de Wschw voor de categorieën ‘gebouwd’ en ‘ingezetenen’ uit van directe verkiezingen. Voor de categorie ‘bedrijfsgebouwd’ gelden altijd indirecte verkiezingen. De provincie bepaalt hoe de zetels over de diverse categorieën worden verdeeld.

De Wet algemene bepalingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de Wet algemene bepalingen van 15 mei 1828 staan enkele beginselen over de wetgeving. Bijvoorbeeld in art. 4, waaruit blijkt dat een wet geen terugwerkende kracht heeft, en in art. 5 dat een wet alleen door flexplek huren amsterdam zuidas een latere wet zijn kracht kan verliezen. Hierbij moet worden aangetekend dat de Wet algemene bepalingen ook een gewone wet is. Dit betekent dat andere wetten hiervan kunnen afwijken. Het komt dan ook regelmatig voor dat aan wetten terugwerkende kracht wordt verleend. In het algemeen is dit ook geen probleem wanneer de burgers hierdoor in een meer gunstige positie komen te verkeren, bijvoorbeeld door een belastingverlaging die met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Alleen bij strafwetten is dit absoluut niet toegestaan. Deze flexplek huren amsterdam wtc mogen alleen gelden vanaf de datum van bekendmaking voor de toekomst.
Initiatiefwetsontwerp Bij de beschrijving van de taak van het parlement als medewetgever (zie subpar. 2.2.5) is aangegeven dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal het recht van initiatief heeft (art. 82 Gw). Dit wil zeggen dat ook de Tweede Kamer het recht heeft om voorstellen van wet in te dienen. De procedure die zo’n wetsontwerp doorloopt, wijkt enigszins af van de hiervoor beschreven procedure voor een door de regering ingediend wetsontwerp. Een initiatiefwetsontwerp wordt ingediend door één of meer Kamerleden. Dit voorstel doorloopt de procedure van behandeling in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, zoals hiervoor is beschreven. Na flexplek huren hilversum aanneming in de Eerste Kamer volgt behandeling van de aangenomen wet in de ministerraad en wordt advies gevraagd aan de Raad van State. Vervolgens wordt de wet bekrachtigd door de Koning. Dan volgt de publicatie in het Staatsblad en de inwerkingtreding. De regering kan een dergelijk initiatiefwetsontwerp niet intrekken: de regering heeft het ontwerp immers niet ingediend. Wanneer de regering niet
44 2 Staatsrecht algemeen
wenst dat een initiatiefwetsontwerp wet wordt, dan rest de regering geen andere mogelijkheid dan de bekrachtiging van het wetsontwerp te weigeren.
Wijziging van de Grondwet Om de Grondwet te wijzigen, moet de wetgever een verzwaarde procedure volgen (art. 137 e.v. Gw). Het parlement moet er twee keer en in gewijzigde samenstelling zijn oordeel over geven. Er vinden dus twee zogenoemde lezingen plaats. In eerste instantie is een normale meerderheid voldoende en kan de Tweede Kamer zijn recht van amendement uitoefenen. Na de eerste lezing vindt ontbinding van beide Kamers plaats en worden verkiezingen gehouden. Daarna volgt opnieuw behandeling van de Grondwetswijziging. Bij flexplek huren dordrecht deze behandeling van de Grondwetswijziging ‘in tweede lezing’ kunnen er geen amendementen meer worden ingediend en is in beide Kamers een gekwalificeerde meerderheid nodig van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Vervolgens wordt de wijziging in het Staatsblad geplaatst en volgt inwerkingtreding. Pas daarna is een Grondwetswijziging een feit.
Algemene maatregelen van bestuur Het proces van wetgeving is tijdrovend. Het duurt soms enkele jaren voordat een wet tot stand is gebracht. Wetgeving is dan ook niet het meest geschikte instrument om ontwikkelingen in de maatschappij op de voet te volgen of vorm te geven aan deze ontwikkelingen. AMvB’s zijn daarvoor een meer geschikt instrument, omdat de totstandkomingsprocedure veel korter is dan die van een formele wet.

Het bestuursrecht

Het bestuursrecht geeft regels voor de verschillende takken van overheidswerkzaamheden (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, belastingen enzovoort). Sommige onderdelen ervan zijn uitgegroeid tot zelfstandige rechtsgebieden, zoals het belastingrecht. Het verschil tussen staatsrecht en bestuursrecht wordt wel flexplek huren amsterdam zuidas treffend als volgt weergegeven: het staatsrecht betreft de staat in ruste; het bestuursrecht betreft de staat in beweging.
Een voorbeeld waarbij het bestuursrecht voluit aan de orde komt, is het illegaal bouwen van een bouwwerk. In de Woningwet is geregeld dat men voordat men gaat bouwen, een bouwvergunning nodig heeft. Als de vergunning geweigerd is, kan men daartegen een bezwaarschrift indienen en men kan tegen de beslissing op het bezwaarschrift in flexplek huren amsterdam wtc beroep gaan bij de rechtbank. Men kan daarna in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als de weigering ook na het beroep in stand blijft en men zonder vergunning het bouwwerk bouwt, mogen burgemeester en wethouders dit laten afbreken op kosten van de bouwer. Tegen dat besluit kan weer een bezwaarschrift flexplek huren hilversum worden ingediend en op dezelfde wijze als bij de genoemde weigering van de bouwvergunning beroep worden ingesteld. In de Woningwet is geregeld dat de bouwvergunning nodig is en wanneer ze verleend moet worden. In de Awb is de regeling opgenomen over de bevoegdheid van bestuursorganen om illegaal verrichte handelingen ongedaan te maken. Ook zijn in deze wet de regels te vinden voor de totstandkoming van besluiten en aan welke eisen ze moeten voldoen. Bovendien komt daarin het indienen van de bezwaar- en beroepschriften flexplek huren dordrecht aan de orde.
1.4.3 Strafrecht Het strafrecht bevat de normen die in de samenleving van zo groot belang worden geacht dat de personen die daarmee in strijd handelen door de overheid kunnen worden vervolgd en bestraft. Het omvat ook de regels die bij die vervolging en bestraffing in aanmerking moeten worden genomen (strafprocesrecht). Als rechtsregels worden overtreden, kunnen sancties worden opgelegd: privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke.

Inhoudelijke rekeningen

De betekenis van inhoudelijke rekeningen voor consumentengedrag wordt bevestigd door de waarneming dat de standaarddeviatie van de prijzen die verschillende winkels in een stad voor hetzelfde artikel vragen, ruwweg overeenstemt met de gemiddelde prijs van dat artikel (Pratt, Wise en Zeckhauser, 1979). Aangezien de spreiding van de prijzen ongetwijfeld onder invloed staat van de inspanningen van consumenten om de beste koop te vinden, doen deze resultaten flexplek huren amsterdam zuidas vermoeden dat consumenten zich nauwelijks meer inspanning getroosten om 15 dollar te besparen op een aankoop van 150 dollar dan 5 dollar te besparen op een aankoop van 50 dollar. De inhoudelijke organisatie van mentale rekeningen brengt mensen ertoe om winsten en verliezen eerder in flexplek huren amsterdam wtc relatieve dan in absolute termen te beoordelen, hetgeen resulteert in grote variaties in de mate waarin geld voor andere dingen wordt uitgewisseld, zoals het aantal telefoongesprekken dat gevoerd wordt om een goede koop te vinden of de bereidheid om een lange rit te maken om een aankoop te doen. De meeste consumenten zullen het gemakkelijker vinden om een autoradio of een Perzisch tapijt bij de aankoop van een auto of een huis aan te schaffen dan afzonderlijk. Deze observaties staan natuurlijk haaks op de rationele standaardtheorie van consumentengedrag, die uitgaat van invariantie en geen oog heeft voor de effecten flexplek huren hilversum van mentale rekeningen. Het volgende probleem geeft nog een ander voorbeeld van een mentale rekening waarbij het boeken van een kostenpost op een rekening wordt bepaald door een inhoudelijke organisatie: Probleem 8 (N = 200): stel u voor dat u besloten hebt naar een toneelvoorstelling te gaan en dat u de toegangsprijs van 10 dollar per kaartje hebt betaald. Wanneer u aankomt bi1 het theater, ontdekt u dat u het kaartje kwijt bent. De zitplaats was niet gereserveerd en het flexplek huren dordrecht kaartje kan niet worden goedgemaakt. Zou u 10 dollar betalen voor een ander kaartje? ja (46 procent) Nee (54 procent)
Probleem 9 (N = 183): stel u voor dat u besloten hebt naar een toneelvoorstelling te gaan waarvoor de prijs van een kaartje 10 dollar bedraagt. Wanneer u aankomt bij het theater, ontdekt u dat u een briefje van 10 dollar kwijt bent. Zou u nog steeds 10 dollar betalen voor een kaartje voor de voorstelling? ja (88 procent) Nee (12 procent)

Denkbeeldige correlaties

Denkbeeldige correlaties. Chapman en Chapman’8 beschrijven een interessante bias bij het schatten van de frequentie waarmee twee uitkomsten gelijktijdig plaatsvinden. Ondeskundige proefpersonen kregen informatie flexplek huren amsterdam zuidas over diverse hypothetische psychiatrisch patiënten te lezen. De informatie voor iedere patiënt bestond uit een klinische diagnose en een door de patiënt zelf gemaakte tekening van een poppetje. Later moesten de proefpersonen een schatting maken van de frequentie waarmee elke diagnose, zoals paranoia of achterdocht, strookte met bepaalde delen van de tekening, zoals samengeknepen ogen. De proefpersonen bleken flexplek huren amsterdam wtc de frequentie van logische combinaties, zoals paranoia en vreemde ogen, opvallend vaak te overschatten. De onderzoekers noemden dit effect denkbeeldige correlatie. In hun onjuiste inschatting van de beschikbaar gestelde informatie koppelden de proefpersonen een groot deel van de algemene, maar ongefundeerde klinische informatie aan hun eigen interpretatie van de tekening. Het effect bleek uitermate weerbarstig, ook na het verstrekken van tegenstrijdige flexplek huren hilversum informatie, en bleef zelfs aanwezig bij een negatieve correlatie tussen symptomen en diagnose. Het effect voorkwam dat proefpersonen verbanden legden die daadwerkelijk aanwezig waren. Beschikbaarheid kan het effect van denkbeeldige correlaties helpen verklaren. De inschatting van de frequentie waarmee twee uitkomsten gelijktijdig plaatsvinden kan gebaseerd worden op de kracht van de associatie tussen beide uitkomsten. Als de associatie sterk is, zal men concluderen dat de uitkomsten vaak aan elkaar gekoppeld zijn. Sterke associaties zullen dan ook vaak gelijktijdig hebben plaatsgevonden. Volgens deze zienswijze is de denkbeeldige correlatie tussen paranoia en vreemd getekende ogen bijvoorbeeld re danken aan het feit dat paranoia of achterdocht eerder geassocieerd wordt met ogen dan met andere delen van het lichaam. Levenservaring heeft ons geleerd dat instanties van grotere klassen over het algemeen flexplek huren dordrecht beter en sneller in onze gedachten opkomen dan instanties van minder frequente klassen; dat waarschijnlijke uitkomsten gemakkelijker in te beelden zijn dan onwaarschijnlijke; en dat de associatieve banden tussen uitkomsten sterker worden wanneer de uitkomsten vaak gelijktijdig plaatsvinden. Mensen hebben dus de beschikking over een procedure (de beschikbaarheidsheuristiek) voor het schatten van het aantal instanties in een klasse, de kans op een bepaalde uitkomst of de frequentie van het gelijktijdig plaatsvinden van uitkomsten: namelijk aan de hand van het gemak waarmee de relevante mentale bewerkingen van het bedenken, vormen of associëren plaatsvinden. Zoals de voorgaande voorbeelden echter hebben aangetoond, leidt deze nuttige schattingsmethode tot systematische fouten.

Het libertarisme

In een natie van Econs moet de regering zich afzijdig houden en Econs de vrijheid geven om naar hun eigen keuze te handelen zolang ze anderen niet schaden. Als een motorrijder ervoor kiest om zonder flexplek huren amsterdam zuidas helm op pad te gaan, zal een aanhanger van het libertarisme zijn recht ondersteunen om dit te doen. Burgers weten wat ze doen, zelfs als ze ervoor kiezen geen geld opzij te leggen voor hun oude dag of wanneer ze zich blootstellen aan verslavende middelen. Soms zitten er aan dit standpunt scherpe kantjes: ouderen die niet genoeg gespaard hebben voor hun pensioen genieten maar weinig meer sympathie dan iemand die over de rekening klaagt nadat hij in een restaurant een uitgebreide flexplek huren amsterdam wtc maaltijd heeft genuttigd. Daarom staat er veel op het spel in het debat tussen de Chicago school en de gedragseconomen, die de extreme vorm van het model van de rationele actor afwijzen. De waarde van vrijheid is niet in het geding; alle deelnemers aan het debat zijn daar vóór. Maar voor gedragseconomen is het leven complexer dan voor de belijders van menselijke rationaliteit. Geen enkele gedragseconoom zal zich sterk maken voor een overheid die burgers verplicht tot een uitgebalanceerde voeding en hun alleen tv-programma’s wil voorzetten die goed zijn voor de ziel. Maar in de visie van gedragseconomen flexplek huren hilversum zijn er aan vrijheid kosten verbonden, die gedragen worden door mensen die slechte keuzen maken en door een samenleving die zich verplicht voelt om hen te helpen. Daarom stelt de beslissing om mensen al of niet tegen hun fouten te beschermen gedragseconomen voor een dilemma. De economen van de Chicago school hebben geen moeite met dit dilemma, omdat mensen die rationeel handelen geen fouten maken. Voor de aanhangers van deze school zijn er aan vrijheid geen kosten verbonden. In 2008 zijn de econoom Richard Thaler en de jurist Cass Sunstein een samenwerking aangegaan om het boek Nudge te schrijven, dat al snel een internationale bestseller werd en de bijbel van de gedragseconomie.5 Hun boek heeft een aantal nieuwe woorden in de taal ingevoerd, zoals Econs en Humans. Het presenteert ook een aantal oplossingen voor de vraag hoe je mensen kunt helpen goede beslissingen te nemen zonder hun vrijheid te beknotten. Thaler en Sunstein bepleiten een standpunt van libertair paternalisme, waarbij de staat en andere instellingen de mogelijkheid krijgen om mensen a nudge, dus een zetje, te geven bij het nemen van beslissingen die dienstbaar zijn aan hun eigen belangen op lange termijn. Het idee dat mensen die geen eigen pensioenvoorziening treffen kunnen terugvallen op een pensioenplan is een voorbeeld van zo’n zetje. Je kunt moeilijk beweren dat automatische opname in een pensioenplan iemands vrijheid beperkt wanneer hij alleen maar een vakje hoeft aan te vinken om daar niet voor te kiezen. Zoals we al eerder hebben gezien, heeft het kader waarbinnen een persoonlijke beslissing geplaatst wordt – Thaler en Sunstein noemen dit de architectuur van de keuze – een zeer sterk effect op de uitkomst. Het zetje berust op een stevige flexplek huren dordrecht psychologische grondslag, die ik al eerder heb beschreven. De standaardoptie wordt door mensen waargenomen als de normale keuze. Afwijken van de normale keuze is een welbewuste handeling die een zorgvuldiger afweging vraagt, meer verantwoordelijkheid oplegt en eerder spijtgevoelens kan opwekken dan wanneer je niets onderneemt. Dit zijn krachtige middelen die richting kunnen geven aan de beslissing van iemand die onzeker is over wat hem of haar te doen staat.

De ervaring van een moment

De ervaring van een moment of een episode kan niet gemakkelijk worden gerepresenteerd door één enkele aan geluk toegekende waarde. Er zijn veel kantoor huren amsterdam zuidas varianten van positieve gevoelens, zoals liefde, vreugde, betrokkenheid, hoop, plezier en vele andere. Ook negatieve emoties komen in een grote verscheidenheid voor, zoals woede, schaamte, depressie en eenzaamheid. Hoewel positieve en negatieve emoties op hetzelfde moment kunnen voorkomen, is het mogelijk om de meeste momenten tijdens kantoor huren amsterdam wtc het leven als uiteindelijk positief of negatief aan te merken. We konden onplezierige episodes vaststellen door de scores voor positieve en negatieve adjectieven te vergelijken. We noemden een episode onplezierig als er aan een negatief gevoel een hogere score was toegekend dan aan alle positieve gevoelens. We stelden vast dat Amerikaanse vrouwen ongeveer 19 procent van hun tijd in een onplezierige toestand doorbrachten, iets hoger dan Franse vrouwen (16 procent) of Deense vrouwen (14 procent). We noemden het percentage tijd dat kantoor huren hilversum iemand in een onplezierige toestand doorbrengt de U-index.6 Iemand die bijvoorbeeld 4 uur van een wakende dag van 16 uur doorbrengt in een onplezierige toestand zou een U-index hebben van 25 procent. De aantrekkelijkheid van de U-index is dat deze niet gebaseerd is op een beoordelingsschaal maar op een objectieve tijdmeting. Als de U-index voor een populatie van 20 procent naar 18 procent terugloopt, kun je daaruit opmaken dat de totale tijd die de populatie heeft doorgebracht met emotioneel ongemak of pijn met een tiende is verminderd. Een opmerkelijke observatie was de mate van ongelijkheid in de verdeling van emotionele pijn.7 Ongeveer de helft van onze deelnemers rapporteerde dat ze in de loop van een hele dag geen enkele onplezierige episode hadden ervaren. Aan de andere kant was er een kantoor huren dordrecht belangrijke minderheid in de populatie die gedurende een groot deel van de dag een sterk emotioneel ongemak ervoer. Het lijkt zo te zijn dat een klein deel van de populatie het meest lijdt, vanwege lichamelijke of psychische aandoeningen, een ongelukkig temperament of tegenspoed en persoonlijke tragedies in hun leven.

Goede kaders

Niet alle kaders zijn evenwaardig en sommige kaders zijn duidelijk beter dan andere manieren om hetzelfde ding te beschrijven (of te overdenken). Kijk naar het volgende paar problemen:
Een vrouw heeft twee kaartjes van 80 dollar voor de schouwburg gekocht. Als ze bij kantoor huren amsterdam zuidas de schouwburg komt, merkt ze als haar portefe uille opendoet dat ze de kaartjes niet langer heeft. Zal ze twee nieuwe kaartjes kopen om het toneelstuk te zien?
Een vrouw gaat naar de schouwburg met de bedoeling twee kaartjes te kopen die 80 dollar per stuk kosten. Als ze aankomt bij de schouwburg merkt ze als ze haar portefeuille opendoet tot haar ontsteltenis dat ze de 160 dollar waarmee ze de kaartjes wilde betalen, niet langer heeft. Ze kan kantoor huren amsterdam wtc eventueel gebruikmaken van haar creditcard. Zal ze de kaartjes kopen?
Respondenten die maar één versie van dit probleem onder ogen krijgen, komen tot verschillende conclusies, afhankelijk van het kader. De meeste respondenten geloven dat de vrouw in het eerste scenario naar huis zal gaan zonder het toneelstuk gezien te hebben als ze de kaartjes kantoor huren hilversum verloren heeft, en de meesten geloven dat ze kaartjes met haar creditcard zal kopen als ze het geld verloren heeft. De verklaring zal meteen duidelijk zijn: dit probleem heeft te maken met mentale rekeningen en met de fout van gemaakte kosten. De verschillende kaders roepen verschillende mentale rekeningen op en de betekenis van het verlies hangt af van de rekening waarop het geboekt is. Wanneer er kaartjes voor een bepaalde voorstelling verloren gaan, is het begrijpelijk dat ze geboekt worden op de rekening die in verband staat met deze voorstelling. De kosten lijken verdubbeld te zijn en bedragen nu misschien meer dan de ervaring waard is. Daarentegen wordt een verlies van contant geld geboekt op een rekening van ‘algemene middelen’: de kantoor huren dordrecht theaterbezoekster is iets armer dan ze dacht te zijn en de vraag die ze zich waarschijnlijk zal stellen, is of de kleine teruggang in haar beschikbare rijkdom verandering zal brengen in haar besluit om voor de kaartjes te betalen. De meeste respondenten dachten dat dit niet het geval was.

Over het bijhouden van de stand

We maken ons heel wat kopzorgen over de emotionele pijn die we onszelf kunnen toebrengen en aan pogingen om deze pijn te vermijden. Hoe ernstig moeten we deze zelf-toegediende straffen (en soms beloningen) nemen als we de stand van ons leven bijhouden? Van Econs wordt kantoor huren amsterdam zuidas aangenomen dat ze deze niet hebben, en voor Humans zijn ze kostbaar. Ze leiden tot handelingen die schade toebrengen aan de rijkdom van individuen, aan de haalbaarheid van beleid en aan het welzijn van de samenleving. Maar de emoties van spijt en morele verantwoordelijkheid zijn reëel en het feit dat Econs ze niet kennen, is misschien niet relevant. Is het, meer in het bijzonder, redelijk om uw keuzen te kantoor huren amsterdam wtc laten beïnvloeden door de verwachting van spijt? Gevoeligheid voor spijt is, net als gevoeligheid voor flauwtes, een gegeven dat om aanpassing vraagt. Wanneer je als belegger voldoende welgesteld bent en zorgelijk bent ingesteld, kun je je misschien de luxe van een portefeuille veroorloven die het risico van spijt tot een minimum beperkt, ook al zal hij je rijkdom niet maximaal doen toenemen. Je kunt ook voorzorgsmaatregelen nemen die je tegen spijt vaccineren. Misschien wel de nuttigste voorzorg is om de verwachting van spijt expliciet te maken. Wanneer je je, als de zaken slecht verlopen, kunt herinneren dat je kantoor huren hilversum alvorens te beslissen de mogelijkheid van spijt zorgvuldig hebt overwogen, zul je waarschijnlijk minder spijt ervaren. Je moet ook beseffen dat spijt en de bias van achterafkennis zich in samenhang voordoen, zodat alles wat u kunt doen om achterafkennis uit te sluiten, waarschijnlijk heilzaam zal zijn. Mijn eigen manier om achterafkennis te vermijden is ofwel zeer grondig, ofwel volstrekt nonchalant te werk te gaan als ik een beslissing moet nemen met consequenties op lange termijn. Achterafkennis is erger als je maar een klein beetje nadenkt, net genoeg om jezelf later voor te houden dat je bijna een betere keuze had gemaakt. Daniel Gilbert en zijn collega’s hebben de provocerende stelling verkondigd dat mensen over het algemeen meer spijt verwachten dan ze in werkelijkheid ervaren, omdat ze het effect onderschatten kantoor huren dordrecht van de psychologische verdedigingen die ze zullen opwerpen – het ‘psychologisch immuunsysteem’ genaamd.18 Hun aanbeveling is om niet te veel gewicht aan spijt toe te kennen; zelfs als je enige spijt verwacht, zal deze minder pijn doen dan je nu denkt.

De voorbeelden van verwaarlozing

Deze voorbeelden van verwaarlozing zijn belangrijk en gemakkelijk te verklaren, maar onderwaardering vindt ook plaats wanneer mensen de gebeurtenis werkelijk ervaren hebben. Stel dat u zit met een gecompliceerde kantoor huren amsterdam zuidas vraag die twee collega’s in uw werkomgeving waarschijnlijk kunnen beantwoorden. U kent hen beiden al jaren en hebt veel gelegenheden gehad om hun karakter waar te nemen en te beoordelen. Adele is redelijk consequent en over het algemeen hulpvaardig, hoewel op dat punt niet uitzonderlijk. Brian is meestal niet zo vriendelijk en behulpzaam als Adele, maar bij sommige gelegenheden is hij buitengewoon gewillig geweest met het beschikbaar stellen van zijn tijd en goede raad. Wie zult u benaderen? Kijk eens naar twee mogelijke zienswijzen over deze beslissing: • Het is een keuze tussen twee gokken. Adele biedt meer zekerheid; het vooruitzicht van Brian zal eerder een wat mindere uitkomst opleveren, met kantoor huren amsterdam wtc de kleine waarschijnlijkheid van een heel goede. De zeldzame gebeurtenis zal worden overgewaardeerd door een mogelijkheidseffect, dat de voorkeur aan Brian geeft.
• Het is een keuze tussen uw globale indruk van Adele en Brian. De goede en de slechte ervaringen die u hebt gehad, worden bij elkaar gebracht in uw voorstelling van hun normale gedrag. Tenzij de zeldzame gebeurtenis zo uitzonderlijk is dat deze afzonderlijk bij u in gedachten komt (Brian heeft een keer een collega uitgescholden die zijn hulp vroeg), zal de norm overhellen naar karakteristieke en recente voorbeelden, wat de voorkeur geeft aan Adele.
In het denken volgens twee systemen lijkt de tweede interpretatie veel aannemelijker. Systeem r genereert globale voorstellingen van Adele en Brian, met kantoor huren hilversum inbegrip van een emotionele houding en de neiging om te benaderen of te vermijden. Er is alleen nog maar een vergelijking van deze neigingen nodig om uit te maken op welke deur u zult kloppen. Tenzij de zeldzame gebeurtenis expliciet in gedachten komt, zal zij niet worden overgewaardeerd. Ditzelfde idee kan zonder omwegen worden toegepast op de experimenten met kiezen op grond van ervaring. In de loop van de tijd kantoor huren dordrecht wordt waargenomen welke uitkomsten de twee knoppen opleveren, en zo ontwikkelen ze allebei een geïntegreerde ‘persoonlijkheid’ waaraan emotionele reacties worden toegekend.