Stadsvernieuwingsgebieden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Gelet op het bepaalde in art. 3 van de wet, waaruit volgt dat in stadsvernieuwingsgebieden aanwijzing van gronden ook mogelijk is indien geen sprake is van een met het vigerende bestemmingsplan strijdige winkel huren amsterdam zuidas situatie, en in aanmerking nemend dat art. 3 van de wet verwijst naar de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, welke wet in art. 1 lid 1 aangeeft dat stads- en dorpsvernieuwing niet alleen ziet op stedenbouwkundige, maar ook op sociale, winkel huren amsterdam wtc economische, culturele en milieuhygiënische aspecten, kan er ook in gevallen waarin de eigenaar van een pand de bereidheid heeft uitgesproken het pand zelf te renoveren en daarmee in overeenstemming te brengen met het vigerende plan, aanleiding bestaan de gronden aan te wijzen als gronden waarop de winkel huren hilversum wet van toepassing is.’ Volgt verwerping beroep. (ARRvS 17 maart 1993, nr. R03.89.1420)
In stadsvernieuwingsgebieden zijn volgens art. 3 WVGem verkopers van een onroerende zaak verplicht om voordat zij tot vervreemding overgaan, de gemeente in de gelegenheid te stellen de zaak te kopen. Burgemeester en wethouders moeten binnen acht weken na de melding bekendmaken of de gemeente de zaak in beginsel wenst aan te kopen tegen winkel huren dordrecht een nader overeen te komen prijs. Vervolgens moet over een redelijke prijs worden onderhandeld. De verkoper kan via de rechter het oordeel van deskundigen vragen.

Het algemeen belang

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan eigenaars van gronden waarop een inrichtingsplan van toepassing is, kunnen verstrekkende verplichtingen worden opgelegd. Zo dienen zij de uitvoering van werken op hun gronden te dulden en kan het winkel huren amsterdam zuidas tijdelijk in gebruik geven van gronden worden afgedwongen, in ruil voor een naar billijkheid te bepalen vergoeding.
310 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.4.3 Relatie met andere wetgeving De wetgever ziet de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Wet inrichting landelijk gebied als complementair. Het provinciale meerjarenprogramma en dus ook de inrichtingsplannen worden winkel huren amsterdam wtc afgestemd op het provinciale structuurplan. Dit structuurplan is ook richtinggevend voor de gemeentelijke bestemmingsplannen. En in het geval het bestemmingsplan niet in overeenstemming is met een inrichtingsplan, kan de provincie gebruikmaken van de in de Wro neergelegde bevoegdheid om tot vaststelling van een inpassingsplan over te gaan.
8.5 Onteigeningswet
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Onteigeningswet, de onteigeningsgronden, de gerechtelijke procedure bij onteigeningen, de hoogte van de vergoeding van geleden schade en de relatie met andere wetten.
8.5.1 Doel van de wet winkel huren hilversum Onteigening kan plaatsvinden als een overheidsorgaan voor de uitoefening van zijn publieke taak de volledige beschikking over een zaak nodig heeft en zij er niet in slaagt via onderhandeling de eigendom te verkrijgen. Onteigening van een onroerende zaak houdt in dat het volledige recht op de onteigenaar overgaat, vrij van alle lasten en rechten.
Volgens het BW is het eigendomsrecht het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Onteigening maakt een grote inbreuk op het eigendomsrecht op een zaak. Het eigendomsrecht is een zo belangrijk recht, dat verlies van eigendom via onteigening in de Grondwet is geregeld. In art. 14 Gw zijn waarborgen opgenomen winkel huren dordrecht tegen een al te gemakkelijk onvrijwillig eigendomsverlies. De onteigening mag namelijk alleen plaatsvinden: 1 in het algemeen belang; 2 tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling; 3 volgens de voorschriften bij of krachtens de wet.

Het Investeringsbudget

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het Investeringsbudget Landelijk Gebied is het meerjarige budget dat provincies kunnen gebruiken ter verbetering van het landelijk gebied. De provincies kunnen daardoor samen met de gemeenten en waterschappen de rijksdoelen voor de fysieke inrichting van het landelijk gebied winkel huren amsterdam zuidas realiseren. De provincies besluiten aan welke projecten geld wordt besteed en leggen aan het Rijk verantwoording af over de resultaten van de projecten die zij gefinancierd hebben.
De rijksdoelen of thema’s voor het landelijk gebied zijn: Veelzijdige natuur: het verwerven van natuur ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); deze gebieden inrichten en beheren; het verbeteren van het winkel huren amsterdam wtc milieu in de EHS en het naleven van de Europese natuurdoelstellingen. Vitale landbouw: de positie van de landbouw verbeteren; het areaal biologische landbouw vergroten; niet-grondgebonden landbouw clusteren, glastuinbouw herstructureren. Recreatief aantrekkelijk Nederland: aandacht voor grootschalig groen voor recreatie om de stad; landelijke routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen onderhouden en uitbreiden. Landschap met kwaliteit: de gebiedseigen winkel huren hilversum kenmerken in de aangewezen Nationale Landschappen behouden en versterken; landschapselementen, cultuurhistorie en recreatief medegebruik stimuleren. Duurzaam bodemgebruik: het gebruik van de bodem afstemmen op de gewenste bodemkwaliteit; vervuilde bodems saneren. Waterbeheer op orde: het watersysteem op orde brengen voor veiligheid, watertekort, wateroverschot en waterkwaliteit. Impuls voor aandachtsgebieden; reconstructie zandgebieden: een goede ruimtelijke structuur maken voor landbouw, natuur, milieu, recreatie, landschap en economie, onder meer door zonering in zandgebieden.
7 .2 Financiële steun voor stedelijk en landelijk gebied 293
7.2.3 Bevordering van het eigenwoningbezit Bevordering van eigenwoningbezit vindt plaats door: garantieverlening; en · koopsubsidie.
Garantie Bij het verstrekken van een hypotheek (de geldlener geeft dan het hypotheekrecht) neemt de kredietverstrekkende bank (de hypotheeknemer) het onroerend goed in onderpand. Dit onderpand kan worden winkel huren dordrecht verkocht indien de hypotheekgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. De bank volgt daarbij een veilige weg en zal gewoonlijk geen hogere geldlening verstrekken dan 60 tot 70% van de waarde van het pand. In de meeste gevallen heeft de koper onvoldoende eigen middelen om het verschil bij te passen. In zo’n geval kan een garantie van een kapitaalkrachtige instelling uitkomst bieden.

Voorschriften of beperkingen aan de bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aanhouden van de beslissing op de aanvraag bouwvergunning geeft aan de aanvrager winkel huren amsterdam zuidas van de bouwvergunning de tijd om de ontheffing bij de minister aan te vragen, en aan de gemeente om aan de minister mee te delen dat de bouwvergunning na de ontheffing wordt verleend. Door de aanhouding hoeven burgemeester en wethouders niet binnen de termijn van zes of twaalf weken te beslissen op de aanvraag en te weigeren wegens strijd met het Bouwbesluit. De aanhouding eindigt op de dag volgende winkel huren amsterdam wtc op die waarop burgemeester en wethouders een afschrift van de beslissing op het ontheffingsverzoek hebben ontvangen (art. 55 lid 2 Wonw). Is ontheffing verkregen, dan moet de vergunning worden verleend. Burgemeester en wethouders verlenen dan na de beëindiging van de aanhouding de vergunning en doen mededeling van de beëindiging. Indien zij nalaten de mededeling te doen, is de bouwvergunning van rechtswege verleend (art. 55 lid 6 Wonw). Een weigering van de winkel huren hilversum ontheffing leidt ook tot weigering van de bouwvergunning.
Art. 56 Wonw regelt welke voorschriften of beperkingen aan een bouwvergunning mogen worden verbonden. Art. 6.17 Wro biedt de grondslag voor het ingrijpende voorschrift, verbonden aan de bouwvergunning, dat de vergunninghouder met inachtneming van het exploitatieplan de exploitatiebijdrage moet betalen, en wel binnen de opgegeven termijn, eventueel met de eis aanvullende zekerheden voor de betaling te bieden. Andere voorschriften en beperkingen mogen aan de bouwvergunning worden verbonden 1 slechts ter bescherming van de belangen ten behoeve waarvan de voorschriften strekken krachtens welke de vergunning wordt verleend en waaraan het winkel huren dordrecht bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft moet voldoen, alsmede voorschriften 2 op grond van een bestemmingsplan (dus ook een inpassingsplan en een beheersverordening), een provinciale verordening of een AMvB met voorschriften omtrent de inhoud van bestemmingsplannen (art. 4.1 of 4.3 Wro).

De bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dubbeltelbepaling Vaak wordt in een bestemmingsplan vrij gelaten waar precies een bouwplan mag worden gerealiseerd. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om op een bouwperceel één hoofdgebouw van een bepaalde maat te realiseren. Op de bestemmingsplankaart winkel huren amsterdam zuidas worden bouwvlakken aangegeven waarbinnen in het algemeen verschillende eigenaren over een kadastraal perceel beschikken. Indien is voorgeschreven dat een bouwperceel een minimale breedte moet hebben van 14 men dat het is toegestaan daarop één woning te bouwen, zou men kunnen proberen het bestemmingsplan te ontduiken. Stel dat het winkel huren amsterdam wtc bouwvlak een breedte heeft van 24 m en in eigendom is van twee eigenaren: perceel A is 14 m breed en perceel B is 10 m breed. Eigenaar A bouwt een woning waarbij voldaan wordt aan de minimale breedte van het bouwperceel. Vervolgens verkoopt hij 4 m grond aan eigenaar B, zodat hij ook over een 14 m breed perceel beschikt en een woning zou kunnen bouwen. Als de opzet van het bestemmingsplan is om een bepaalde openheid te bereiken (één woning per 14 m), wordt daar niet aan voldaan. Volgens art. 3.2.4 Bro moet in een winkel huren hilversum bestemmingsplan de volgende anti-dubbeltelbepaling worden opgenomen: ‘Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.’
Toetsing aan een bestemmingsplan en schadevergoeding Als de rechter een besluit van een bestuursorgaan vernietigt, moet worden aangenomen dat het bestuursorgaan onrechtmatig heeft gehandeld. Het bestuur moet daardoor ontstane schade vergoeden. Schade kan bijvoorbeeld worden geleden door de aanvrager van een bouwvergunning, aan wie ten onrechte de bouwvergunning is geweigerd ten winkel huren dordrecht gevolge van een foute toetsing aan het bestemmingsplan. Bij de vernietiging van een besluit van het bestuur kan de rechter daarbij een uitspraak doen over de schadevergoeding. Art. 8:73 lid 1 Awb luidt:
‘Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij, indien daarvoor gronden zijn, op verzoek van een partij de door haar aangewezen rechtspersoon veroordelen tot vergoeding van de schade die die partij lijdt.’

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aanvraag niet behandelen Aan burgemeester en wethouders is een termijn gesteld binnen welke op de aanvraag beslist moet zijn (zie subparagraaf 6.6.1), omdat anders de vergunning ‘fictief’ is verleend. Het is dan ook belangrijk dat de aanvraag beoordeelbaar is: de aanvrager moet de winkel huren amsterdam zuidas gegevens verstrekken zodat kan worden getoetst of zich een van de weigeringsgronden voordoet die in art. 44 lid 1 onder a t/m g Wonw zijn beschreven. Indien een aanvrager niet heeft voldaan aan de voorschriften, mogen burgemeester en wethouders volgens art. 4:5 lid 1 Awb besluiten de aanvraag niet te behandelen. Art. 4:5 Awb luidt:
‘l. Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het winkel huren amsterdam wtc in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag aan te vullen.’
Een en ander betekent dat de zes-en twaalfwekentermijn (art. 46 lid 1 Wonw) binnen welke burgemeester en wethouders omtrent een bouwaanvraag moeten hebben beslist al bij de aanvraag begint te lopen en niet op het moment dat de aanvrager alle gegevens juist heeft ingediend. De winkel huren hilversum termijn wordt echter wel verlengd met de tijd die de aanvrager na een uitnodiging gebruikt om aanvullende gegevens te verstrekken of de tijd die hij ongebruikt voorbij laat gaan (art. 4:15 Awb). Burgemeester en wethouders hebben geen plicht tot het buiten behandeling laten, maar de bevoegdheid daartoe. Volgens art. 4:5 lid 4 Awb moet het besluit om de aanvraag niet te behandelen, aan de aanvrager worden bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
De bouwaanvraag moet onder meer getoetst worden aan het Bouwbesluit 2003. Daarin staan regels die eenvoudig te toetsen zijn zoals de verplichte plafondhoogte. Aan de bouwtekening kan worden gezien of het winkel huren dordrecht bouwplan de juiste plafondhoogte bevat. Bij andersoortige vereisten kan de bewijsvoering echter niet verder gaan dan een aannemelijk maken dat voldaan zal worden aan de regelgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan het waterdicht moeten zijn van een dakconstructie. Dat aan een dergelijke eis zal worden voldaan is met detailtekeningen en beoogd materiaalgebruik heel goed aannemelijk te maken in het kader van een aanvraag om bouwvergunning. Het ‘waterdichte’ bewijs overeenkomstig de door het Bouwbesluit 2003 aangegeven bepalingsmethode is echter feitelijk pas te leveren als het bouwwerk is voltooid. Om deze reden staat in art. 44 lid 1 onder a Wonw dat de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens naar het oordeel van burgemeester en wethouders ( …) aannemelijk moeten maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2003.