De uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorbereiding van het bestemmingsplan De minimumeisen aan de verplichte toelichting bij het bestemmingsplan geven al aan dat veel zaken van tevoren kantoorruimte huren amsterdam zuidas onderzocht moeten worden. Zeker als het een gebied betreft waar ontwikkelingen aan de orde zijn, zal de gemeente vaak specialisten moeten inschakelen. Burgemeester en wethouders die voor de gemeenteraad de besluiten moeten voorbereiden, zijn verplicht met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of kantoorruimte huren amsterdam wtc belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn, overleg te voeren (art. 3.1.1 Bro). Gemeenten, provincie en Rijk zullen in het overleg hun mening geven die gebaseerd kan zijn op een structuurvisie of – bij provincie en Rijk – op algemene regels: de provinciale verordening of een AMvB (zie hierover paragraaf 4.5). De meningsvorming van de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen zal eveneens plaatsvinden aan de hand van kantoorruimte huren hilversum beleidsregels, bijvoorbeeld de Beleidsregels grote rivieren van de minister van Verkeer en Waterstaat ter voorkoming van bouwen in het gebied van de rivier of de beleidsregels van een waterschap op grond waarvan bij bouwplannen ook in extra oppervlakte water moet worden voorzien. Onderzoek, overleg en inspraak leiden uiteindelijk tot de definitieve versie van het ontwerp-bestemmingsplan.
Procedure De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Awb is van toepassing (afdeling 3.4 Awb). Daarbij gelden enige extra eisen: burgemeester en wethouders geven niet alleen in een of meer dag-, nieuws-, of kantoorruimte huren dordrecht huis-aan-huisbladen kennis van het ontwerp, maar doen dat ook in de Staatscourant. De kennisgeving vindt ook elektronisch plaats: op de officiële internetsite van de gemeente en op de internetsite die dienst gaat doen als ‘landelijke voorziening voor alle visies, plannen, besluiten, verordeningen of AMvB’s’ (art. 1.2.2 Bro).

De uitspraak van de rechtbank

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als hoofdregel bepaalt art. 8:1 Awb dat een belanghebbende tegen een besluit beroep kan instellen bij de rechtbank. Daaraan voorgaand dient hij volgens art. 7:1 Awb een bezwaarschrift in te dienen bij het kantoorruimte huren amsterdam zuidas bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Art. 37 Wet op de Raad van State bepaalt ten slotte dat tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is de normale gang van zaken bij een bezwaar- en beroepsprocedure ingevolge de Awb. Hieraan moet worden kantoorruimte huren amsterdam wtc toegevoegd dat deze procedure slechts geldt wanneer in een bijzondere wet geen afwijkende regeling is getroffen voor administratief beroep of administratieve rechtspraak. Art. 8:6 Awb omschrijft dit als volgt:
‘l Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit waartegen beroep bij een andere administratieve rechter kan of kon worden ingesteld. 2 Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit waartegen administratief beroep kan worden ingesteld of door de belanghebbende kon worden ingesteld.’
Het eerste lid heeft tot gevolg dat een gespecialiseerde administratieve rechter die is aangewezen in een bijzondere wet, voorrang heeft boven de rechter ingevolge de Awb, en dat de Awb-procedure niet meer ter beschikking staat indien de beroepstermijn ongebruikt is kantoorruimte huren hilversum verstreken. Het tweede lid heeft tot gevolg dat administratief beroep voorrang heeft boven de rechter ingevolge de Awb, en dat de Awb-procedure niet meer ter beschikking staat indien de beroepstermijn ongebruikt is verstreken.
De normale Awb-procedure tegen een besluit ziet er samengevat als volgt uit: 1 bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen; 2 beroep bij de rechtbank nadat de beslissing op het bezwaarschrift kantoorruimte huren dordrecht bekend is gemaakt; 3 hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State na bekendmaking van de uitspraak van de rechtbank.

Zorgvuldigheidsbeginsel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn, evenals de algemeen verbindende voorschriften, toetsingsgronden waaraan de rechter overheidshandelingen toetst. Handelt een overheid in strijd met een van kantoorruimte huren amsterdam zuidas de beginselen, dan is dat een reden voor de rechter om het overheidsbesluit te vernietigen.
Art. 3:2 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten en de af te wegen kantoorruimte huren amsterdam wtc belangen. Dit beginsel wordt het zorgvuldigheidsbeginsel genoemd. De overheid dient volledig inzicht te hebben in alle bij een besluit betrokken belangen. Dat is nodig omdat de Awb eist dat deze belangen tegen elkaar worden afgewogen, zeker wanneer de betrokken belangen tegengesteld aan elkaar zijn. Met name speelt deze belangenafweging een rol in aangelegenheden waarin de overheid de vrijheid heeft om te beslissen zoals haar goeddunkt. Indien daarentegen wettelijke voorschriften een bepaalde beslissing dwingend opleggen, is voor een belangenafweging geen plaats.
3.1 Algemene wet bestuursrecht 89
•Voorbeeld De memorie van toelichting bij de Awb noemt het volgende voorbeeld. Als kantoorruimte huren hilversum een verordening voorschrijft dat een vergunning slechts kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater, volgt daaruit dat andere belangen dan de bescherming van de grondwaterkwaliteit niet in negatieve zin bij de beslissing op de aanvraag een rol mogen spelen. Wel dienen andere belangen in de afweging te worden betrokken als zij in positieve zin gewicht in de schaal kunnen leggen.
Art. 3:4 Awb bepaalt dat de af te wegen belangen rechtstreeks bij het besluit betrokken kantoorruimte huren dordrecht moeten zijn. Dit houdt in dat geen rekening hoeft te worden gehouden met belangen die met het besluit slechts een zeer verwijderd verband hebben. De belangenafweging is verder beperkt doordat art. 3:4 Awb bepaalt ‘voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit’.

Drank- en Horecawet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Drank- en Horecawet
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Drank- en Horecawet, en de relatie met andere wetten.
10.1.1 Doel van de wet
De Drank- en Horecawet heeft kantoorruimte huren amsterdam zuidas tot doel regels te stellen voor het verstrekken van alcoholhoudende drank uit sociaalhygiënisch en uit sociaaleconomisch oogpunt.
10.1.2 Instrumenten
Om het doel te bereiken zijn in de Drank- en Horecawet de volgende instrumenten opgenomen: a kantoorruimte huren amsterdam wtc vergunningen; b ontheffingen; c inrichtingseisen.
Daarnaast gelden de volgende bepalingen. Tappen en slijten is verboden (art. 21 Drank- en Horecawet) als redelijkerwijze vermoed moet worden dat dit tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal kantoorruimte huren hilversum leiden. De gemeentelijke verordening kan bepalen dat het in de gemeente of in delen daarvan verboden is inrichtingen te exploiteren (art. 23 Drank- en Horecawet). Deze beperking van de exploitatiemogelijkheid kantoorruimte huren dordrecht kan voor een bepaalde tijd gelden. In een inrichting mogen geen personen jonger dan 16 jaar in dienst zijn gedurende de openstelling voor het publiek (art. 24 Drank- en Horecawet).