Invoer van materie, energie en informatie

Gerelateerde afbeelding

Invoer van materie, energie en informatie uit de maatschappij Zoals de mens zuurstof, voedsel en informatie opneemt uit zijn omgeving, zo betrekt een organisatie middelen uit haar maatschappelijke omgeving. Dit is in figuur 3. 2 schematisch weergegeven. Machines, geld, energie, grondstoffen en halffabrikaten worden ingevoerd. Bovendien worden er mensen aangetrokken die hun arbeidskracht, denkvermogen en kantoorruimte huren amsterdam zuidas creativiteit inbrengen. Daarnaast heeft een oatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en over inkoop- en verkoopmarkten in het bijzonder. Dit om te bepalen wat er moet worden gedaan. Ook is het van groot belang om steeds op tijd over voldoende (interne) informatie te beschikken. Dit kantoorruimte huren amsterdam wtc om werkzaamheden te kunnen plannen en voor de voortgangscontrole en eventuele bijsturing van lopende activiteiten (zie subparagraaf 1.5. 1).
Doorvoer van materie, energie en informatie Hulpbronnen worden door een organisatie omgevormd tot een concreet product (bijvoorbeeld een scheerapparaat) of een bepaalde dienst (zoals een opleiding). Om dergelijke transformatieprocessen op gang te brengen en in stand te houden zijn organiseren en leidinggeven onmisbaar. De activiteiten kantoorruimte huren hilversum die moeten worden verricht vragen om een rationele aanpak binnen een bewust gekozen organisatievorm. In productieprocessen worden grondstoffen opgeofferd en verbruikt. Andere hulpbronnen, zoals mensen en machines, zijn onderhevig aan veroudering en slijtage. De mensen- en middelenstroom is onlosmakelijk verbonden met een voortdurende informatiestroom. Door menselijke vermogens met de overige hulpbronnen kantoorruimte huren dordrecht en met interne en externe informatie te combineren komen in transformatieprocessen producten of diensten tot stand die aan de uitvoerzijde op markten worden afgezet. rganisatie voortdurend behoefte aan (externe) informatie over ma

Inzake personeelsvolgsystemen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan het instemmingsrecht zijn (sedert de WOR 1998) regelingen toegevoegd: op het gebied van de privacy (registratie van, de omgang met en de bescherming van de persoonsgegevens van werknemers); inzake personeelsvolgsystemen (voorzieningen die gericht zijn op of geschikt voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag kantoorruimte huren amsterdam zuidas of prestaties van werknemers); op het gebied van het ziekteverzuim (registratie van en omgang met gegevens in verband met medische keuringen, ziekmelding en ziekteverzuim, maar ook de voorschriften inzake ziekmelding en controle vallen hieronder).
Geschrapt zijn (vergelijk met de WOR 1979) het arbeidsreglement en regelingen met kantoorruimte huren amsterdam wtc betrekking tot de positie van jongeren.
Het instemmingsrecht is niet van toepassing als een van de hiervoor genoemde aangelegenheden bij CAO is geregeld. Ook in zaken rond het instemmingsrecht kent de WOR een beroepsprocedure. Als de OR negatief besluit over een voorgenomen beslissing van de ondernemer, kan de kantoorruimte huren hilversum ondernemingsleiding de Bedrijfscommissie verzoeken het besluit alsnog goed te keuren. In dit geval is het dus de ondernemer die in beroep kan gaan. Bij de adviesbevoegdheid lag het beroepsrecht (en de bewijsvoering) bij de OR.
Tijdige informatieverstrekking tijdige informatie· Aan artikel 24 is de tijdige informatieverstrekking toegevoegd. verstrekking De werkgever moet halfjaarlijks de OR informeren over besluiten die hij in voorbereiding heeft over onderwerpen waarover advies- en instemmingsrecht bestaan. De bedoeling van deze bepaling is de OR vroegtijdig op de hoogte te stellen van de plannen van de ondernemer zodat tijdig afspraken kunnen worden gemaakt over de wijze waarop de OR bij het besluitvormingsproces wordt betrokken. Dus vóór de ondernemer wettelijk verplicht is advies of instemming te vragen.
Uitbreiding elementen in de bevoegdheden De OR heeft ten aanzien van het ondernemingsbeleid een toetsende taak. In dit kader was kwaliteitszorgbeleid er onder meer ook aandacht voor kwaliteitszorgbeleid en kantoorruimte huren dordrecht invoering van nieuwe technologie. Er werd bepleit de invoering van kwaliteitszorg (en -uitvoering) te voegen in het kader van het instemmingsrecht (artikel 27 WOR) als het gaat om invoering van dit soort projecten. In verband met actuele vraagstukken van milieumanagement en de organisatie van milieuzorg in bedrijven zijn wetswijzigingen doorgevoerd. In de rol van de ondernemingsraad met betrekking tot arbeidsvoorwaarden vond geen wijziging plaats. De bestaande verhoudingen tussen vakbonden en ondernemingsraad inzake het collectief regelen van arbeidsvoorwaarden bleef in tact. Wijzigingsvoorstellen die beoogden een ondernemingsraad het wettelijk recht te geven om te adviseren over de winstbestemming van hun bedrijf zijn ingetrokken. Wel dient de ondernemingsraad (in het kader van het informatierecht) documenten over financiële zaken op hetzelfde tijdstip te ontvangen als de aandeelhouders.

Theorie: situatieafhankelijk toepassen

Gerelateerde afbeelding

Theorie: situatieafhankelijk toepassen In dit boek beschrijven we de management- en organisatietheorie met behulp van begrippen, indelingen, factoren en aspecten, ofwel descriptie. Op deze manier wordt de werkelijkheid geanalyseerd, verklaard en geordend en aldus tastbaar, grijpbaar kantoor huren amsterdam zuidas en voor een zekere mate van beheersing vatbaar. Beschrijving (of descriptie) levert kennis op. De theorie heeft echter ook een normatief karakter. Dat wil zeggen dat methoden, richtlijnen en aanbevelingen voor het handelen worden voorgeschreven, ofwel prescriptie. In dat geval gaat het om vaardigheden of kunde. Overigens dient het normatieve karakter van de theorie niet al te absoluut te worden opgevat. In de kantoor huren amsterdam wtc contingentietheorie (een recent ontwikkelde theorie) legt men er bijvoorbeeld de nadruk op dat er niet één beste manier van leidinggeven en organiseren bestaat die voor alle denkbare situaties geldt. Daarom dienen aanbevelingen en richtlijnen steeds afhankelijk van de situatie te worden bezien en toegepast.
To epassing theorie is persoonsafhankelijk De toepassing van een en ander is een zaak van mensen. Mensen handelen op basis van een bepaalde houding: enerzijds tegenover de praktijk (de organisatie, het besturen daarvan en het leidinggeven), anderzijds tegenover de theorie. De houding kantoor huren hilversum tegenover de theorie is vaak selectief en pragmatisch. Doorgaans beschouwt men de theorie als een hulpmiddel voor het oplossen van praktische problemen. Men maakt gebruik van de theorie als mag worden verwacht dat toepassing ervan lonend is (resultaten oplevert). Maar men kijkt niet alleen naar de praktische relevantie (de toepassingsmogelijkheden) van de theorie, de interpretatie van de theorie als zodanig wordt ook beïnvloed door het waardesysteem van de persoon: een scala van waarden, verwachtingen, ideeën, opvattingen, kantoor huren dordrecht overtuigingen en dergelijke. Kortom: toepassing van theorie is altijd persoonsafhankelijk.
Eerste managementtheorieën
De eerste managementtheorieën betreffen ‘Scientific Management’, ‘Human Relations’- theorie en ‘management als procestheorie’. In deze paragraaf worden ze stuk voor stuk besproken.

Vijf invalshoeken

Gerelateerde afbeelding

Vijf invalshoeken bij beoordeling managers Bij beoordeling van managers worden vijf invalshoeken onderscheiden, waarop idealiter een positieve score moet worden waargenomen, namelijk denken (denkkracht), voelen (sociale kracht), doen (daadkracht) en willen (wilskracht), aangevuld kantoor huren amsterdam zuidas met de vijfde die betrekking heeft op evenwicht.
Denkkracht heeft niet alleen betrekking op het passieve, ‘in het hoofd’ weten van, maar ook op het vermogen zelf actief nieuwe zaken te bedenken. Anders gezegd: voor denkkracht telt niet alleen de kunde een puzzel ‘in stukken’ te analyseren tot de perfect uitgebeende oplossing (analytisch vermogen), maar ook het kenmerk zelf nieuwe kantoor huren amsterdam wtc puzzels Le concipiëren (synthetisch vermogen met een vleugje creativiteit). De analyse moet niet alleen tot een precies genummerde en gerubriceerde uiteenlegging van het probleem leiden, maar ook een vanuit die brokstukken doelgericht samengestelde synthese tot stand brengen: een voorstel, een plan, een idee dat bij voorkeur nieuw (creatief) maar ook haalbaar is.
Sociale kracht heeft betrekking op alle ‘ins’ en ‘outs’ van het samen met, door middel van, ten behoeve van, of desnoods in weerwil van, of onder kantoor huren hilversum tegenwerking van mensen, bijdragen aan de organisatiedoelstelling. De meest ontwikkelde invulling van sociale kracht heeft betrekking op de manager die in staar is anderen voor zijn gezichtspunten te winnen en vervolgens actief samen met deze groep een organisatiedoel te realiseren.
Daadkracht heeft betrekking op het vermogen voornemens in de praktijk te kantoor huren dordrecht realiseren, door dik en dun, in weerwil van logistieke, financiële of sociale weerstanden. Hier tellen de operationele kracht van het weten hoe, de praktische vaardigheid in plannen, bewaken en sturen van projecten, het juiste beheer van eigen en andermans agenda.

Schaalvergroting en internationalisering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Schaalvergroting en internationalisering: globalisering schaalvergroting Ook de schaalvergroting en de daarmee vaak gepaard gaande internationalisering heeft de internationalisering onderneming een andere positie verschaft. De wederzijdse afhankelijkheid van kantoor huren amsterdam zuidas vele landen en werelddelen op economisch, sociaal en staatkundig gebied is na de Tweede Wereldoorlog vergroot. Binnen Europa is een supranationale samenwerking op gang gekomen (EG/EU) en na het wegvallen van het zogenaamde IJzeren Gordijn zijn er allerlei relaties mogelijk tussen voormalige Oost- en Westbloklanden. Daarnaast zijn Japan en ZuidoostAzië nieuwe economische grootmachten kantoor huren amsterdam wtc geworden, met China sterk in opkomst. Vanwege hun relatieve armoede leggen werelddelen als Afrika, Azië en Zuid-Amerika hun eigen gewicht in de internationale schaal.
Beurtschipper nieuwe stijl vaart door Europa De Donau-commissie en de Joegoslavische regering zijn het eens geworden over het opruimen van de laatste obstakels in de Donau bij Novi Sad. Beperkt scheepvaartverkeer is nu al mogelijk. Constantsa aan de Zwarte Zee ligt weer in de kantoor huren hilversum achtertuin van Rotterdam. Toen het Rijn-Main-Donaukanaal werd geopend, maakte het een einde aan een waterscheiding in de binnenvaart; de vaargebieden van Rijn en Donau werden met elkaar verbonden. Nederlandse schippers vreesden de komst van Dost-Europese vrachtvaarders. Die vrees bleek ongegrond. Sinds de opening van het kanaal in 1992 heeft de Nederlandse binnenvaart haar vleugels kunnen uitslaan, niet de concurrentie uit Midden-Europa. De vaart op Oostenrijk maakt daar deel van uit, hoewel deze relatief van ondergeschikt belang blijft. ‘De kantoor huren dordrecht Nederlandse binnenvaart heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt’, zegt algemeen directeur Paul van Lede van Nederland Distributieland. ‘Als je beseft dat het goederenvervoer de komende tien tot vijftien jaar verdubbelt, moet je in alle vervoersvormen investeren, of het via de weg, de rails of over water gaat.’ Vervoer per schip heeft een pre; in Europa ligt een dicht net van waterwegen. Van Lede: ‘De infrastructuur ligt er, de binnenvaart heeft een gigantisch potentieel.’ Oog voor de potenties van het vervoer over water is niet alleen hier aan de monding van Rijn, Maas en Schelde. Ook De Palacio ziet het nut daarvan. In het recente witboek European Transport Policy for 2010 benadrukt de Spaanse commissaris het nut en de noodzaak van de verschillende vormen van transportinfrastructuur. De Europese trend is om andere vervoersmodaliteiten dan de weg de ruimte te geven. ‘Die ontwikkeling is opvallend en begrijpelijk’, vindt Max Philips van EVD. ‘Het vervoer over de weg kent nogal wat problemen. Het wordt steeds drukker, er komen meer tolheffingen, het kost ecopunten in de Alpenlanden en er zijn tunnelrampen.