Lijnorganisatie: functionering

Gerelateerde afbeelding

Lijnorganisatie: functionering In ‘zuivere’ vorm krijgt in de lijnorganisatie het principe ‘eenheid van bevel’ gestalte via de lijnrelatie. Eenheid van bevel wil dan zeggen dat een ondergeschikte slechts één leidinggevende of één meerdere heeft van wie hij opdrachten ontvangt. Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat managers als beslissers in de ‘lijn’ deskundig zijn op alle aspecten van leiding en uitvoering. Zij worden als het ware op hun positie als ‘allesweter’ beschouwd en kunnen zonder overleg snel juiste en afgewogen beslissingen nemen. Op grond daarvan zijn zij dan de enigen die verantwoorde en duidelijke instructies en opdrachten kunnen verstrekken. Zo wordt de noodzakelijke eenheid van gezichtspunt en gelijkgerichtheid bij het handelen verkregen. Zodra zich bij de uitvoering problemen voordoen, moeten deze aan de manager worden kantoorruimte huren amsterdam zuidas voorgelegd, die dan beslist wat er moel gebeuren. Als bij de uitvoering overleg nodig is met medewerkers uit andere afdelingen, dient dit in beginsel voorgelegd te worden aan
en geregeld te worden door de gemeenschappelijke manager, die het afstemmingsprobleem dan tot oplossing moet brengen. Door het volgen van de verticale ‘lijn’ in de organisatie wordt tevens de eenheid van leiding gewaarborgd.
In de ‘zuivere kantoorruimte huren amsterdam wtc vorm’ van de lijnorganisatie wordt uitgegaan van een strikte toepassing van de (verticale) lijnrelatie en van duidelijke hiërarchische verhoudingen tussen directeur, afdelingsmanagers en uitvoerende medewerkers. Aan deze vorm van organiseren zijn, zoals beschreven is, zowel voor- als nadelen verbonden. Deze zijn in figuur 7 .5 schematisch weergegeven.
Voordelen Nadelen Verantwoordelijkheden/ bevoegdheden zijn duidelijk 2 Controle is duidelijk 3 Snelle besluitvorming 4 Snelle uitvoering van de beslissingen 5 Relaties zijn duidelijk
Snelle overbelasting kantoorruimte huren hilversum van leidinggevenden 2 Ontbreken van specialismen 3 Bemensing van leidinggevende functie is zeer moeilijk doordat de manager van ‘alle markten’ thuis moet zijn 4 Lange communicatie die vervormend kan werken
7. 5.2 Lijn-staforganisatie: ontstaan en functionering
Lijn-staforganisatie: ontstaan Effectief en verantwoord leidinggeven houdt in dat een manager op zijn leidinggevend en uitvoerend niveau in de organisatie zijn beleidsmatige taken goed zal moeten vervullen ten behoeve van zijn uitvoeringsgerichte taken. Als dit niet goed gebeurt, zullen we in de praktijk zien dat een leider bij wijze van spreken achter zichzelf en achter de feiten aanloopt. De problemen van alledag krijgen niet de aandacht die ze eigenlijk nodig hebben. Naar echte oorzaken wordt niet gezocht. De tijd daartoe ontbreekt. Problemen worden symptoombestrijding hoogstens door middel van ‘symptoombestrijding’ of door ‘brandjes blussen’ tot kantoorruimte huren dordrecht oplosbrand;es blussen sing gebracht. Aan probleembehandeling op het ‘constituerende vlak’ komt men niet toe. Problemen komen dan steeds terug. Denk aan het overschrijden van levertijden, mensen die overwerkt zijn, het tekortschieten in de kwaliteit van producten of diensten, marktkansen die niet worden benut en dergelijke.

De ondersteunende functies

Gerelateerde afbeelding

In dit ontwikkelingsstadium van een organisatie dient de bedrijfsvoering gebaseerd te worden op een heldere arbeidsverdeling en coördinatie. Tevens dient door toepassing van organisatiemethoden en planningstechnieken beheersing van bedrijfsprocessen plaats te formele organisatie vinden. De formele organisatie wordt inmiddels belangrijker; daarnaast zijn visie en het aanbrengen van kantoorruimte huren amsterdam zuidas richtinggevoel in een organisatie vanuit de top uiteraard van groot belang. Naarmate de organisatie groter wordt in kwantitatieve zin, dient de organisatie dus anders te worden bestuurd. De organisatie verandert daarmee ook in kwalitatieve zin wat beheer. ondersteuning en bestuurlijke regeling van de gang van zaken betreft. Er komen nieuwe functies en afdelingen bij (denk aan personeelszaken, marktonderzoek, organisatie en efficiency en research) en reeds bestaande functies vergen een hogere graad van deskundigheid en worden kantoorruimte huren amsterdam wtc bijvoorbeeld ook zwaarder bemenst (denk bijvoorbeeld aan een controller als hoofd van de afdeling Administratie & Financiën).
ondersteunende functies De ondersteunende functies veranderen voor een deel ook van karakter: naast ondersteuning van de primaire functies, bijvoorbeeld door het bijhouden van de administratie en het kantoorruimte huren hilversum plegen van onderhoud aan machines, krijgen ook deze functies een beleidsbeïnvloedend en sturend karakter door het gevraagd of ongevraagd uitbrengen van advies aan de leiding. De nu ‘in huis’ aanwezige specialistische kennis maakt dit ook mogelijk. Voor andere specialistische vraagstukken kan men uiteraard van externe adviseurs gebruik (blijven) maken. Naast de directeur-oprichter is het wellicht zo dat één of kantoorruimte huren dordrecht meerdere adjunct-directeur( en) zijn benoemd. Inmiddels is er een ondernemingsraad (OR) en is er wellicht ook een Raad van Commissarissen (RvC) benoemd (zie figuur 6.24).

‘Wie dit leest is gek.’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Geheugen Het geheugen krijgt in voorgaande leercyclus geen expliciete aandacht, terwijl het geheugen nu juist zo belangrijk is in het leerproces. Bij ‘de rol van het geheugen’ moet echter een onderscheid tussen kantoorruimte huren amsterdam zuidas conceptueel en operationeel leren worden gemaakt. leren In de leerpsychologie wordt een onderscheid gemaakt tussen leren en onthouden. Leren onthouden heeft te maken met het vergaren van kennis, terwijl het geheugen de rol heeft hetgeen vergaard is op te slaan. Deze twee processen kunnen theoretisch gemakkelijk als gescheiden worden voorgesteld, maar in de praktijk blijkt het uiterst lastig ze te scheiden, aangezien wat iemand leert afhankelijk is van wat iemand al weet kantoorruimte huren amsterdam wtc en vice versa. De twee processen vertonen een onlosmakelijke samenhang. Algemeen wordt aangenomen dat het geheugen zoiets is als een opslagruimte waar alles wat we waarnemen en ervaren netjes wordt weggeborgen. Maar ook hier moeten we twee zaken onderscheiden: enerzijds opgeslagen kennis, zoals voetbaluitslagen en soortgelijke weetjes, en anderzijds de actieve geheugenstructuren die het leerproces kantoorruimte huren hilversum beïnvloeden. Om deze actieve structuren in het leerproces te begrijpen wordt het concept van mentale modellen (‘mental models’ of ‘mindsets’) gehanteerd.
mentaal model Een mentaal model is een diep in de individuele persoonlijkheid verankerd wereldbeeld, dat de basis biedt voor interpretatie van de werkelijkheid en derhalve een grote invloed uitoefent op het handelen.
Het mentale model is zo een soort basiscode voor beslissingen ten aanzien van nieuwe informatie: wat wordt vergaard, wat wordt opgeslagen en wat niet, wat wordt gebruikt en wat wordt behouden of ‘gewist’? Bijvoorbeeld de mededeling: ‘Ajax-Feyenoord: 1-1 ‘. Maar er is meer. Mentale modellen zijn ook nog verantwoordelijk voor het programmeren van die basiscode. Ze hebben het conceptuele vermogen om, wanneer dat nodig is, een nieuwe code te ontwerpen en het kantoorruimte huren dordrecht praktische vermogen om te beslissen aan welke code in een bepaalde situatie prioriteit moet worden verleend. Mentale modellen kunnen echter evenzeer een beperkende werking hebben, doordat iemand alleen ziet wat binnen de grenzen van de bestaande code begrijpelijk is. Bijvoorbeeld de zin op de muur van een slooppand geschilderd: ‘Wie dit leest is gek.’

Het interne onderzoek

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij de analyse van de bedrijfstak dient aandacht geschonken te worden aan:
de concurrentie afnemers leveranciers s u bstitu utprod ucte n nieuwe toetreders.
Het interne onderzoek is erop gericht inzicht te krijgen in de sterke en zwakke kanten van het eigen bedrijf. Een goed hanteerbare methode om dit onderzoek uit te voeren is de analyse van de functionele deelgebieden. Per functie tracht men inzicht te krijgen in de eigen kracht of zwakte, vergeleken met de eisen vanuit de markt en met de kantoorruimte huren amsterdam zuidas concurrentie. Bij de benadering vanuit de resultaten is de portfolioanalyse een goed instrument.
Het is niet voldoende alleen meningen en visies te verzamelen. Ook ‘harde’ informatie moet ter beschikking komen. Indien beide elkaar ondersteunen, is er geen probleem ten aanzien van het oordeel. Indien feiten en meningen strijdig met elkaar zijn, is verdere analyse noodzakelijk. Niet alleen de mening kan fout zijn, ook de informatie en/of de interpretatie kantoorruimte huren amsterdam wtc ervan kunnen onjuist zijn.
Als de gestelde doelen en de te verwachten toekomstige resultaten niet met elkaar in overeenstemming zijn is er sprake van een strategische kloof. Op basis van het huidige strategische profiel, de geschetste kansen en bedreigingen en de gesignaleerde sterke en zwakke punten, is na te gaan kantoorruimte huren hilversum hoe de situatie er over bijvoorbeeld vijf jaar zal uitzien. Indien blijkt dat in de toekomst de doelstellingen niet gehaald kunnen worden, dienen strategische alternatieven ontwikkeld te worden. Die kunnen liggen: 1 binnen de huidige activiteiten; 2 buiten de huidige activiteiten; 3 op het vlak van afbouw van activiteiten.
Voor elk van deze groepen alternatieven zijn vele specifieke vormen te bedenken.
Vervolgens is het van belang een verantwoorde keuze te maken uit de voorhanden zijnde strategische alternatieven. Als eerste stap daartoe dienen de kantoorruimte huren dordrecht gevolgen vanuit verschillende gezichtspunten te worden gerangschikt. Deze zijn dan vervolgens te toetsen aan criteria die betrekking hebben op: de consistentie de synergie de onzekerheid/flexibiliteit financiële aspecten timing.

De Harley-Davidson-fabriek

Gerelateerde afbeelding

In een enkel geval is het mogelijk de wetgeving zo te beïnvloeden dat toetreding vrijwel onmogelijk wordt. Dit effect kan bereikt worden via quotering en invoerheffingen.
De Harley-Davidson-fabriek wist in de USA te bereiken dat de invoerheffing op zware Japanse motoren steeg van 4,4% naar ruim 40%. In ons land was het lange tijd
verboden nieuwe uitzendbureaus te starten zonder toestemming van de overheid.
Alternatieven op het vlak van nieuwe activiteiten Wat betreft het zoeken naar nieuwe activiteiten is weer goed aansluiting te vinden bij de hiervoor weergegeven product-marktmatrix van Ansoff. Nieuwe activiteiten kunnen de vorm hebben van: o productontwikkeling; marktontwikkeling (inclusief internationalisering); diversificatie.
Etos ruikt aan Zweedse zeep- en tandpastamarkt Etos, de drogisterijketen van winkelconcern Ah old, gaat naar Zweden. Het concern opent twee proefwinkels in de hoofdstad Stockholm. Het is het eerste kantoorruimte huren amsterdam zuidas buitenlandse avontuur van Etos, dat in Nederland 430 winkels heeft. De keuze viel op Zweden omdat Ah old via een joint venture met ICA al sterk is vertegenwoordigd in Scandinavië. ICA Ah old is in Scandinavië marktleider met zo’n 3000 winkels. Van die kennis van de Zweedse markt wil Etos gebruikmaken. Voorts lijkt het bestedingspatroon in Zweden op dat van Nederland, verklaart een woordvoerder. Bovendien biedt Zweden grote mogelijkheden. Het verschijnsel drogist is in het kantoorruimte huren amsterdam wtc Scandinavische land onbekend. De voor Etos kenmerkende artikelen – gezondheid en persoonlijke verzorging-zijn in Zweden slechts verkrijgbaar in supermarkten en warenhuizen. Ondanks het feit dat het overplanten van winkelformules van het ene naar het andere land een onzeker avontuur is, zo leert de ervaring, heeft Etos er alle vertrouwen in dat het lukt, aldus de woordvoerder. Etos gaat er onder eigen naam opereren. Ook wordt de Nederlandse winkelinrichting overgenomen. De Zweedse winkels zullen echter een andere nadruk kantoorruimte huren hilversum krijgen. Zo is het in Zweden niet toegestaan geneesmiddelen zonder recept via de drogist te verkopen. Dat kan alleen via de apotheek. Uiteindelijk is het de bedoeling in Zweden een landelijke keten op te zetten.
Ad a Productontwikkeling Bij productontwikkeling streeft men ernaar aan de bestaande afnemersgroepen ook andersoortige producten te verkopen. Deze kunnen gericht zijn op andere behoeften van de bestaande afnemers. Men gaat bijvoorbeeld als leverancier van dagelijkse kantoorbehoeften als schrijfpapier, kasboeken, en dergelijke voortaan ook schrijfmachines en kasregisters leveren. Een andere vorm van productontwikkeling is te vinden in het verbreden van het bestaande assortiment.
Ad b Marktontwikkeling (inclusief internationalisering) Betere resultaten zijn soms ook te behalen door andere markten te gaan bedienen. Deze kantoorruimte huren dordrecht marktontwikkeling kan bestaan uit andere afnemersgroepen, maar tevens valt te denken aan geografische spreiding. Onder dit laatste valt niet alleen, zoals zo vaak gedacht wordt, exporteren of het opzetten van buitenlandse vestigingen. Ook in het binnenland is geografische spreiding mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het Blokker-concern dat nog niet zo heel lang geleden voornamelijk winkels had in de Randstad. Nu vindt men ze in het gehele land en ook daar buiten.

Kennis van de afzonderlijke concurrenten

Gerelateerde afbeelding

In situaties van langzame economische groei heeft de concurrentie veelal ook een intensiever karakter. Dit is met name het geval indien de kosten stijgen, terwijl de omzetten minder hard groeien. Dat kan nog versterkt worden kantoorruimte huren amsterdam zuidas indien zo’n bedrijfstak zich kenmerkt door een hoog vastenkosten peil. Denk bijvoorbeeld aan de staalindustrie en de luchtvaart. De extra verkochte omzet geeft dan altijd nog een dekking voor een deel van de vaste kosten.
De concurrentie kan ook intensiever worden indien men te maken heeft met gevarieerde concurrenten. Zo concurreren in de verzekeringsbranche kantoorruimte huren amsterdam wtc regionale onderlinge maatschappijen met ‘direct writers’ en ‘traditionele’
maatschappijen. De verschillende soorten concurrenten hebben heel verschillende kostenpatronen, waardoor de concurrentie tamelijk onoverzichtelijk wordt.
uittredingsdrempels Het bestaan van uittredingsdrempels kan er ook toe leiden dat de concurrentie grimmiger wordt. Een bedrijf zal zich dan niet zo gemakkelijk uit de bedrijfstak terugtrekken. Deze uittredingsdrempels kunnen onder meer een economische achtergrond hebben. Het kan kantoorruimte huren hilversum voordeliger zijn verliesgevend te blijven produceren omdat sluiting nog nadeliger is. De uittreding kan ook belemmerd worden door emotionele factoren. De leider van een familiebedrijf is soms niet bereid het bedrijf dat door een van zijn voorouders is opgericht te sluiten. Ook kan de overheid inkrimping van een bedrijfstak bemoeilijken door het vaststellen van minimale afvloeiingsregels.
Kennis van de afzonderlijke concurrenten is ook van groot belang. Daarbij is een aantal kantoorruimte huren dordrecht punten te onderscheiden. Zo kunnen de gedragingen van een concurrent bepaald worden doelstellingen door zijn doelstellingen op economisch en ander gebied. Sommige leiders van organisaties hechten zeer aan hoge rendementen, terwijl anderen het behoud van zelfstandigheid hoog in het vaandel voeren. Afname van de winsten zal voor zulke bedrijven tot heel verschillende acties leiden.

Imago en identiteit

Gerelateerde afbeelding

Imago en identiteit gaan over de missie van een organisatie met haar sterke en zwakke 1dencire1t kanten. Veel organisaties merken tot hun schrik dat er in de praktijk verschil bestaat tussen hoe medewerkers hun organisatie beoordelen (identiteit) en hoe de organisatie door anderen kantoorruimte huren amsterdam zuidas wordt gewaardeerd (imago). Organisaties krijgen daar in toenemende mate mee te maken. Incidenten spelen hierbij een grote rol. Een incident blijkt langdurig negatief door te werken op de reputatie van een organisatie. De schade is vaak erg groot. Goed omgaan met incidenten wordt steeds belangrijker. Consistente informatieverschaffing naar kantoorruimte huren amsterdam wtc binnen (medewerkers) en naar buiten (klanten, overheid) is daarbij essentieel, maar blijkt vaak nauwelijks te realiseren.
Imago en identiteit moeten in principe met elkaar in overeenstemming zijn. Een organisatie hoeft zich daarbij niet passief op te stellen. Imagobeïnvloeding is met andere woorden dus ook een terrein van communicatie. Idealiter spoort de binnen een organisatie gewenste en beleefde werkelijkheid (identiteit) met de buiten de organisatie kantoorruimte huren hilversum waargenomen werkelijkheid (imago). Imago en identiteit versterken elkaar dan. In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval. Daarbij komt nog dat veel organisaties niet weten wat ze eraan kunnen doen.
De zeven ‘levensfasen’ van een lek in de bedrijfsgegevens 1 Geboorte Het lek wordt veelal bij toeval ontdekt. 2 Ontkenning De fabrikant ontkent het bestaan van het lek, het systeem is veilig. 3 Bagatellisering De fabrikant erkent het lek, maar meent dat het geen kwaad kan. 4 Vervreemding De fabrikant geeft toe dat het lek te exploiteren is, maar beweert dat het echte lek niet bij hem zit, maar bij de producten van het besturingssysteem. 5 Opwaardering van de kraker Het lek is niet meer weg te moffelen. De fabrikant is zeer onder de indruk van het intellectuele vermogen en het technisch vernuft van kantoorruimte huren dordrecht de kraker en benadrukt, met het verzoek tot enige radiostilte, dat alleen zeer slimme mensen, van het niveau van de krakers, iets met het lek aan kunnen vangen. 6 Ongefundeerd optimisme Nu het lek toch de pers heeft gehaald en door jan-en-alleman wordt geëxploiteerd, zal de fabrikant onmiddellijk een patch (een aanvullend programma) voorbereiden om het lek te dichten. 7 Realisme Het dichten van het lek vereist een fundamentele herziening van het product en de fabrikant presenteert het lek nu als uniek verschijnsel waar eigenlijk niemand buiten kan.

Het nieuwe bedrijfsmodel

Gerelateerde afbeelding

Inmiddels zien we processen steeds vaker vraaggestuurd worden, waarbij de klant in een pullmodel diep in de keten invloed kan uitoefenen tot het zogenaamde ‘klantontkoppelpunt’ (zie verder in de subparagrafen 12.4. l en l 2.4.6). Daarnaast zien we het beeld snel complexer worden, doordat bedrijven (downstream) veelal gebruikmaken van meer dan één distributiekanaal om producten of diensten naar kantoorruimte huren amsterdam zuidas verschillende doelgroepen of marktsegmenten af te zetten, doorgaans in verschillende versies en/ of andere verschillende merken, zogenaamde ‘multichannel’-distributie. Vaak doen ze dit dan ook nog eens in samenwerking met andere partijen, denk aan franchisepartners of onafhankelijke intermediairs. Ook wordt in partnership met kantoorruimte huren amsterdam wtc leveranciers (upstream) samengewerkt of zijn delen uitbesteed.
Het traditionele ketenmodel geeft dan ook geen goede voorstelling meer van de complexe verbanden die tussen allerlei ‘oude’ en nieuwe marktpartijen ontstaan. Iedereen werkt samen met iedereen, in een verband van netwerkrelaties (zie verder in subparagraaf 3 .4. 7). Het nieuwe bedrijfsmodel (zie figuur 3 .9) kenmerkt zich door een verregaande segmentering van bedrijfsfuncties, zowel kantoorruimte huren hilversum aan de aanbodkant als aan de vraagkant. Nieuwe rollen ontstaan en bestaande rollen veranderen, rolcombinaties (zoals deze tot nu toe veelal gebruikelijk zijn) zijn uiteraard (nog steeds) mogelijk. Als we de beweging in de veranderende bedrijfsmodellen analyseren en ‘nieuwe’ patronen zien ontstaan, dan vallen daarin drie ICT-gerelateerde veranderingen op, te weten: verandering in de relatie met de klant, verandering in de relatie met toeleveranciers
Informatie-en adviesfunctie Onafhankelijk verkoopkanaal Inkoop goederen en diensten
en andere zakenpartners en verandering in de relatie met intermediairs (distributiekanalen), zowel een inputkant als een outputkant. Daarbij dienen zich – onder andere via internet nieuwe partijen aan. Met behulp van internet kan beschikbare informatie toegankelijk(e r) worden kantoorruimte huren dordrecht gemaakt. Maar ook traditionele intermediairs hergroeperen zich (via disintermediatie en reïntermediatie) (zie verder in de subparagrafen 11.5.4, 11.5.5 en 11.5.6). Verder valt op dat kernprocessen, die (tot voor kort) in een geïntegreerde keten zijn/waren georganiseerd, worden afgesplitst (= unbundling). RebundJing geeft de tegengestelde beweging aan via samenvoeging van bedrijven (in de vorm van fusie/ concentratie) of via verticale integratie van bedrijven die opeenvolgende fasen in de keten van bedrijfsvoering verzorgen.

Fusies, overnames, strategische allianties en wereldwijde reorganisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Fusies, overnames, strategische allianties en wereldwijde reorganisaties Om de hoge ontwikkelingskosten te kunnen dragen en wereldwijd te kunnen opereren gaan ondernemingen in toenemende mate samenwerken of fuseren. Binnen de zo ontstane grote concerns komt kantoorruimte huren amsterdam zuidas vervolgens een beweging naar decentralisatie op gang. Autonome eenheden zijn nodig om ondanks de schaal toch een goede besluitvorming te garanderen.
Concerns die wereldwijd opereren worden geconfronteerd met handelsbarrières, zoals: verschillen in cultuur en taal; fiscale en juridische bepalingen; bancaire stelsels; beursvoorschriften; valutarisico’s en kantoorruimte huren amsterdam wtc deviezenrestricties; verschillen in sociaal klimaat en regelingen omtrent medezeggenschap; milieubepalingen; subsidie- en stimuleringsregelingen.
Het concern dat groot genoeg is om efficiënt te kunnen produceren en dat het beste overweg kan met deze handelsbarrières zal de beste concurrentiepositie kunnen innemen. Plaatselijke ondernemers zijn de aangewezen personen om deze handelsbarrières af te kantoorruimte huren hilversum breken. Het vormen van strategische samenwerkingsverbanden met die ondernemers kan daarom noodzakelijk zijn bij een internationale benadering van een markt. Van een strategische alliantie is sprake als twee organisaties op deelterreinen gaan samenwerken, omdat de risico’s te groot zijn om die allemaal te dragen.
Zo werken staalbedrijf Corus IJmuiden en automobielbedrijf Peugeot/Citroën reeds jaren samen inzake de ontwikkeling van nieuwe materialen – in plaats van staal -voor de carrosserie van toekomstige auto’s.
Leverancier en afnemer werken op het deelterrein Research & Development samen, zonder hun zelfstandigheid op te geven.
Daarbij maakt de toenemende complexiteit van de technologie het zeer onwaarschijnlijk dat één onderneming alle kennis en vaardigheden in huis zal hebben voor haar Research & Development-programma’s. Zelfs de grootste ondernemingen zullen geconfronteerd worden met een gebrek aan kennis en vaardigheden op specifieke kantoorruimte huren dordrecht terreinen. Bovendien zijn de kosten en de risico’s, verbonden aan de Research & Development-programma’s, dermate groot dat een groot marktaandeel vereist is om de investeringen op tijd terug te kunnen verdienen. Het combineren van complementaire kennis en het delen van het risico kunnen belangrijke redenen zijn om een strategische samenwerking aan te gaan.