Omgeving en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Hij zocht naar factoren die de motivatie van mensen in een organisatie versterken en factoren die welke tot ontevredenheid leiden. Hij kwam tot de conclusie dat wanneer niet voldaan wordt aan de lagere behoeften (fysiologische, zekerheid, acceptatie) er ontevredenheid ontstaat. Hij ging ervan uit dat ontevreden mensen niet gemotiveerd kunnen zijn. Erkenning, zelfonnvikkeling en tevens acceptatie zijn volgens hem motivatieversterkende factoren. Wanneer die afwezig zijn leidt dit echter niet tot ontevredenheid.
Douglas McGregor (1906-1964) ontwikkelde in 1960 in zijn boek The DouglasMcGregor human side of enterprise een benadering waarin hij nvee visies op de mens in de organisatie tegenover elkaar stelde, die hij theorie X en Y theorie x en Y noemde. Met theorie X gaf hij aan hoe de meeste organisaties in die tijd functioneerden. Deze doet sterk denken aan het Scientific Management. Met theorie Y gaf hij zijn eigen visie op hoe mensen in een organisatie zouden moeten samenwerken. We willen vergaderruimte breda erop wijzen dat de X-Y-theorie iets zegt over mensbeelden en niet over organisatiebeelden. In paragraaf 6.3.3 zal uitgebreid worden ingegaan op de X-Y-theorie.
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde enkele revisionisten waaronder Kenneth Boulding, een theorie waarbij organisaties worden gezien als een systeem, dat wil zeggen een geheel van samenhangende delen. Alle activiteiten in organisaties hangen volgens deze theorie nauw met elkaar samen. Een ander belangrijk element uit de systeembenadering is dat organisaties in wisselwerking staan met de buitenwereld (de omgeving).
Zoals uit figuur 4.5 blijkt bestaat een systeem (een organisatie) uit een aantal met elkaar verbonden subsystemen (afdelingen). Indien het totale resultaat van alle subsystemen groter is dan de optelsom van hun individuele resultaten dan wordt er gesproken van synergie. Een systeem (organisatie) wordt bestuurd met behulp van informatie die wordt teruggekoppeld (feedback) naar de verschillende subsystemen (afdelingen).

Strategisch gedrag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Strategisch gedrag. Al eerder is naar voren gekomen dat het aantal samenwerkingen sterk is toegenomen. Uit de praktijk blijkt dat het functioneren van individuele organisaties of onderdelen daarvan, niet los gezien kan worden van het functioneren van andere organisaties. Een individuele organisatie wordt door vraagstukken van efficiency en effectiviteit ‘gedwongen’ een bepaalde vorm van relatie aan te gaan. Dit kan op velerlei gebieden plaatsvinden: onder andere distributie, onderzoek en ontwikkeling, en productie. Opvallend is dat het aantal organisaties die in zo’n netwerk betrokken zijn toeneemt. Een vervlechting van verschillende organisaties of onderdelen daarvan is het resultaat. Technologie Veranderingen in technologie hebben tot gevolg dat tevens de productie-organisatie mee verandert. Een veranderde technologie betekent dat de wijze waarop goederen en diensten worden geproduceerd veranderen. Hierdoor flexplek breda veranderen tevens de eisen die gesteld kunnen en moeten worden aan de fysieke omgeving. Door mondialisering van kennis en een sterke ontwikkeling in de informatietechnologie is een flexibele uitwisseling van bedrijfsactiviteiten mogelijk. Succesvol opereren op markten stelt in de toekomst hoge eisen aan organisaties. Specialistische kennis is hierbij onontbeerlijk. Doordat enerzijds organisaties zich steeds meer terugtrekken op hun kernactiviteiten en anderzijds technologie in steeds meer alternatieve combinaties is toe te passen is deelnemen in netwerken een noodzaak om te overleven. .W.M. Boekema en O.J.F. Kamann, Sociaal-economische netwerken, Wolters-Noordhoff, 1989 .à. Figuur 3.2 Groepsvormen binnen netwerken Door de volgende kenmerken wordt dit nog eens versterkt: • Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. • De kapitaalintensiteit van ontwikkelings-en productieprocessen neemt toe. • Producten worden in steeds grotere diversiviteit aangeboden. • De levenscyclus van producten wordt steeds kleiner. • Ontwikkelingskosten worden steeds hoger. • Door het combineren van technologie, markt en product kunnen onverwachte combinaties ontstaan op korte termijn. Om te overleven is echter een bepaalde mate van uniekheid geboden.
Samenvattend kunnen we stellen dat commerciële risico’s van bedrijfsactiviteiten steeds hoger worden.

Macro-omgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De laatste omgevingscomponent bestaat uit een zestal invloedsfactoren: • milieufactoren • technologische factoren
Hoofdstuk 2 1 Strategisch management
• demografische factoren • economische factoren • politieke factoren • maatschappelijke factoren
Deze invloedsfactoren zijn in hoofdstuk i behandeld.
Na de situatieanalyse zijn we aangekomen bij de strategievorming. Strategievorming is een onderdeel van het proces van strategisch management (zie figuur 2.20). De strategievorming bestaat uit drie fasen namelijk: T Figuur 2.20 Strategievorming als onderdeel van het proces van strategisch management Vaststellen huidige: • doelstellingen •strategie
Intern onderzoek Sterkten en + zwakten
Extern onderzoek + Kansenen bedreigingen
Vaststellen toekomstbeeld + Ontwikkelen van verschillende strategieën + Evaluatie en keuze van één strategie +
Invoeren van de strategie
Deel a 1 Omgeving en organisatie • vaststellen van het toekomstbeeld (2.4.1) • ontwikkelen van verschillende strategieën (2.4.2) • evaluatie en keuze van een strategie (2.4.3)
2.4.1 Strategievorming: vaststellen van het toekomstbeeld
In de eerste fase van de strategievorming wordt het toekomstbeeld van de organisatie geschetst. Er wordt in deze fase vooral gekeken of de organisatie de gekozen doelstellingen in de toekomst kan realiseren met behulp van de huidige strategie. Dit kan worden voorspeld aan de hand van de situatieanalyse. Indien wordt verwacht dat de doelstellingen met behulp van de huidige strategie niet (geheel) kunnen worden vergaderruimte breda gerealiseerd zal de strategie of de doelstellingen moeten worden bijgesteld. In dit geval is er sprake van een ‘gap’ of een ‘kloof’ tussen datgene wat men voor ogen heeft (de wenselijkheid) en de realiteit (werkelijkheid). Van een afwijking tussen wenselijkheid en werkelijkheid zal eerder sprake zijn als een organisatie zich in een snel veranderende omgeving bevindt ofals er een enorme concurrentie is. Daarnaast kunnen de doelstellingen te ambitieus zijn of de huidige strategie blijkt onvoldoende geschikt om de doelstellingen te realiseren.
2.4.2 Strategievorming: ontwikkelen van verschillende strategieën
Indien de doelstellingen niet kunnen worden bereikt met de huidige strategie zullen andere strategieën moeten worden ontwikkeld. Onder een strategie wordt een plan verstaan waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om zijn doelstellingen te realiseren. Enkele voorbeelden van strategieën zijn: ontwikkelen van nieuwe producten, nieuwe markten betreden, keuze voor andere verkoopkanalen, het afslanken van de organisatie en een samenwerkingsverband aangaan met een partner enzovoort.

Een gemeenschappelijke interne markt

Gerelateerde afbeelding

Door het ontwikkelen van een gemeenschappelijke interne markt is economische blokvorming op Europees niveau ontstaan, waardoor de concurrentiepositie ten opzichte van andere machtsblokken, zoals Japan, de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië, mogelijk wordt verbeterd.
Het gevolg van het ontstaan van een verenigd Europa zal op veel organisaties van grote invloed zijn. Zo zal naar verwachting de toegenomen concurrentie het effect hebben dat de productiekosten worden gedrukt, waardoor de prijzen dalen. Lagere prijzen leiden tot grotere omzet, die op zijn beurt schaalvergroting en bedrijfsuitbreiding mogelijk maakt. Grotere productie maakt innovatie betaalbaar, waardoor weer betere producten ontstaan, die gemakkelijker hun weg naar de consumenten zullen vinden. Aldus ontstaat een hele keten van elkaar versterkende effecten, die hun invloed zullen hebben op de concurrentiepositie ten opzichte van landen als de Verenigde Staten, Japan en Zuidoost-Azië.
Uit een onderzoeksrapport flexplek breda van de Europese Commissie? worden voor de meeste sectoren binnen het verenigd Europa de volgende reacties verwacht: • Een verlaging van de inkoopkosten en de verkoopprijzen door schaalvergroting in de afzet. • Een dwang tot grotere efficiency in de organisatie, productie en distributie, omdat de verkoopprijzen dichter bij de kostprijs van de producten komen te liggen. • Snellere aanpassingen en een vergrote specialisatie door meer gebruik te maken van de vergelijkende kosten (comparatieve kosten) tussen de verschillende landen van de Europese Unie. • Een groei van de innovaties door een toegenomen interactie op een grote dynamische interne markt. • Op de lange termijn een aanzienlijk verstevigde uitgangspositie van het Europese bedrijfsleven op markten buiten de Europese Unie.
Voordat er echt sprake is van een open interne markt zal eerst nog een aantal belemmeringen8 op verschillende terreinen moeten worden op- belemmeringen geheven zoals: • Fysieke belemmeringen douanecontroles, de daarbij behorende papierwinkel en het oponthoud aan de grenzen.

College van burgemeester en wethouders

Gerelateerde afbeelding

College van burgemeester en wethouders De burgemeester vormt samen met de wethouders het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is voorzitter van dit college (art. 34 Gemw). De vergaderingen van het college zijn in beginsel niet openbaar (art. 54 Gemw). Wanneer binnen het college over aan de orde zijnde zaken geen overeenstemming bestaat, wordt er gestemd. Wanneer de stemmen staken (het aantal voor- en tegenstemmers is gelijk), wordt opnieuw gestemd (in dezelfde of in een volgende vergadering). Staken dan weer de stemmen, dan beslist de voorzitter. Het college van burgemeester en wethouders kan de uitoefening van één of meer van zijn bevoegdheden opdragen aan één of meer leden van het college, tenzij de regeling waarop die bevoegdheid steunt zich daartegen verzet (art. 168 Gemw). De opgedragen bevoegdheid wordt uit naam en onder verantwoordelijkheid van flexplek breda het college uitgeoefend. Het gaat hier dus om mandaat en niet om delegatie. De stukken die van de raad en van het college van burgemeester en wethouders uitgaan, worden door de burgemeester (art. 75 Gemw) ondertekend. Stukken die uitgaan van de gemeenteraad worden ook ondertekend door de griffier (art.32a Gemw). Stukken die uitgaan van het college van burgemeester en wethouders worden ook ondertekend door de secretaris (art. 59a Gemw).
Ondersteunende functionarissen en commissies De hiervoor genoemde organen worden ondersteund door functionarissen, te weten de secretaris en griffier, de rekenkamer en andere commissies.
Secretaris en griffi.er In elke gemeente is er een gemeentesecretaris en een griffier (art. 100 Gemw). Een secretaris en een griffier ondersteunen het college van burgemeester en wethouders bij het uitoefenen van hun taken.
De secretaris wordt door het college van burgemeester en wethouders benoemd, geschorst en ontslagen. De griffier word door de raad benoemd, geschorst en ontslagen. Voor beide functionarissen gelden dezelfde bepalingen over verboden handelingen als voor de raadsleden (art. 101 Gemw).
De taak van de secretaris is het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de commissies bij te staan bij de uitoefening van hun taak (art. 103 Gemw). Om deze taak goed te kunnen vervullen is het nodig dat hij in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders aanwezig is (art. 104 Gemw). Een niet in de wet genoemde taak van de secretaris is die van hoofd van de ambtelijke organisatie van de gemeente.
De taak van de griffier is de gemeenteraad en de commissies bij te staan bij de uitoefening van hun taak (art. 107a Gemw). Om deze taak goed te kunnen vervullen is het nodig dat hij in de vergadering van de gemeenteraad aanwezig is (art. 107b Gemw).

De Grondwet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De belangrijkste regeling van de staatsinrichting vormt de Grondwet. Zij regelt in hoofdlijnen de inrichting van de staat en verleent de burger een aantal belangrijke individuele grondrechten. Grondrechten zijn rechten van de burgers tegenover de staat. Ter beveiliging tegen staatswillekeur zijn deze rechten in het gewichtigste staatsstuk, de Grondwet, geplaatst. In paragraaf 2.6 wordt dieper op de grondrechten ingegaan. De Grondwet kan worden omschreven als een wet waarin de beginselen zijn neergelegd op basis waarvan de staat en zijn onderdelen bestuurd worden, waarin de organen zijn aangewezen die met dat bestuur belast zijn, en waarin de wijze wordt geregeld waarop conflicten tussen die organen, bij het verrichten van hun taak ontstaan, worden opgeheven. Meer dan een wet van grondslagen en beginselen is de Grondwet niet. Het is duidelijk dat de Grondwet zich tot de beginselen van het staatsrecht moet bepalen. Zij zou anders niet alleen te uitvoerig en te omvangrijk worden, maar ook te weinig flexibel omdat vergaderruimte breda beginselen voor geruime tijd kunnen gel
30 2 Staatsrecht algemeen
den, maar de toepassing en uitwerking van die beginselen zich moeten aanpassen aan tijden en omstandigheden die wisselen en veranderen. Een grondwet, die in tegenstelling tot andere wetten niet gemakkelijk gewijzigd kan worden en dus een zekere stroefheid bezit, leent zich om die reden niet tot het regelen van allerlei bijzonderheden die voor de werking van de door haar aangenomen beginselen nodig zijn. Voor het wijzigen van de Grondwet is een bijzondere, met veel waarborgen omklede procedure voorgeschreven. Hierop zal worden ingegaan in subparagraaf 2.3.1.
Ad c Statuut van het Koninkrijk Wanneer we het begrip staatsrecht op het Koninkrijk der Nederlanden betrekken, moeten we daarbij onderscheid maken tussen het Statuut van het Koninkrijk en de Nederlandse Grondwet. Hierbij is het Statuut – geldend voor Nederland en de Nederlandse Antillen -van een nog hogere orde dan de Grondwet. Beide staatsregelingen wijzen het staatshoofd (Koning) aan, de inrichting van de volksvertegenwoordiging, lagere territoriale organen, de verhouding tussen regering (Koning en ministers) en de volksvertegenwoordiging en tussen het Rijk en zijn onderdelen. De Grondwet geldt uitsluitend voor Nederland.

De llluminati

Gerelateerde afbeelding

Natuurlijk verandert de wereld niet op slag, maar de vooruitgang is onmiskenbaar. Langzaam brokkelt de macht van de llluminati af, doordat meer mensen zich bewust beginnen te worden van het vieze machtsspel dat achter ons financiële systeem zit. In plaats van het overheidsbudget te besteden aan rentebetalingen over de schulden en aflossingen, kunnen overheden zich beter richten op onderwijs, zorg en armoedebestrijding. Ik pak mijn laptop uit mijn tas en ga naar de streng beveiligde website, waarop je alleen met behulp van een code kunt inloggen. Vanuit deze centrale website wordt het genootschap Terra Nova bestuurd. Slechts weinigen kennen het bestaan van het genootschap. Zelfs Google weet de geheel encrypted website niet te traceren. Via de website sta ik in contact met de toekomstige leiders van de politiek, universiteiten, media, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wereldwijd. We inspireren elkaar vanuit het nieuwe denken, waarbij ecologie, spiritualiteit en ethiek hoog in het vaandel staan. Op de wereldkaart zie ik welke cellen binnen ons netwerk momenteel actief zijn en dat is met meer dan honderd cellen indrukwekkend te noemen. Steeds meer mensen krijgen het besef van de ernst van de toestand van planeet aarde. In tal van landen worden er handtekeningen verzameld om de politiek te dwingen de rol van het geld scheppen als overheid weer op te pakken en de private banken uit te schakelen. Sommige politieke partijen beginnen te begrijpen dat we een leefbare wereld moeten achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Het doel is nog niet bereikt. Daarvoor zijn meer medestanders nodig. Helaas is de realiteit van vandaag de dag nog verre van een nieuwe aarde: grondstoffen raken uitgeput en er worden oorlogen gevoerd om de nog resterende water-, voedsel-, grondstof -en olievoorraden. De aarde zal met een ongekend aantal natuurrampen reageren op de snelgroeiende milieuproblemen, zoals de uitstoot van C02 en de ontbossing. Dat betekent dat we razendsnel het economische beleid moeten wijzigen. We kunnen mondiaal niet onbeperkt blijven groeien en de aarde verder uitputten tot we een opgebrande aarde met teveel mensen hebben. De natuur is niet bestand tegen de explosief groeiende en consumerende mensenmassa en gaat op haar eigen wijze wraak nemen. De eerste flexplek breda natuurrampen dienen zich al aan. Daarom propageren wij dat de huidige wereldproblematiek alleen vanuit een hogere dimensie kan worden opgelost. We gaan massaal contact met de vierde dimensie maken en gaan langzaamaan leren hoe we deze dimensie in ons leven kunnen toepassen. Over een aantal jaren zijn we helderziend, gaan we door de tijd reizen en hebben we onbeperkt toegang tot de hogere bewustzijnsniveaus. De Homo Spiritus is geboren en is bereid om vanuit een hogere dimensie naar de wereldproblemen te kijken.

Gelijkgestemde mensen

Gerelateerde afbeelding

Professor Markowitz pakt uit zijn aktetas een stapeltje met foto’s van tien verschillende mensen en legt deze op het tafeltje in de koffiebar neer. “Ik heb hier tien mensen, vijf mannen en vijf vrouwen,” zegt hij. “Ze vormen vijf paren die een langdurige relatie met elkaar hebben. Leg de mannen en vrouwen die bij elkaar horen op een stapeltje.” Wat is dit nu weer voor vreemde opdracht? Maar het daagt me wel uit. Ik doe daarom wat me wordt opgedragen. Op mijn gevoel leg ik de vijf paren bij elkaar. Professor Markowitz bestelt ondertussen nogmaals twee cappuccino bij de counter. Als hij weer aan het tafeltje zit, bekijkt hij de door mij neergelegde stelletjes. “Je hebt ze alle vijf goed, Nick. Het is bijzonder om te zien dat bijna iedereen die deze oefening doet, de juiste paren weet te selecteren.” “Hoe werkt dat precies?” vraag ik. “Dat heeft te maken met de vijfde en laatste wet van de vierde dimensie: de wet van aantrekken en afstoten. Deze wet wordt bepaald door onze intentie en ons bewustzijn. Daar waar je je kantoorruimte den haag aandacht op richt, werkt als een magneet in het universum. Gedachten en intenties trekken gelijkgestemde situaties en mensen aan. Soort zoekt soort zeg ik altijd. Mensen die langdurig samen zijn, komen in eenzelfde ritme te
recht en gaan soms zelfs een beetje op elkaar lijken. In ieder geval stralen ze dezelfde soort energie uit. Hoe werkt deze wet in de praktijk? Agressieve mensen vinden vooral agressiviteit op hun pad, maar positief ingestelde mensen trekken vooral andere positieve mensen en situaties aan. Als jij en je partner een kind verwachten, zie en spreek je ineens heel veel vrouwen die zwanger zijn of paren die net een kindje hebben gekregen. Er loopt een bepaald type mens in de zorg rond, zoals er ook een bepaald type mens bij banken werkt. Ook in de liefde trekken gelijkgestemde mensen elkaar vaak aan zij en vormen een stelletje.” “Hoe kan het dan gebeuren dat ook tegenpolen elkaar graag opzoeken en een paar vormen?”

De dagelijkse praktijk

Gerelateerde afbeelding

“Hoe vind je een ontembare passie waar je echt voor wilt gaan?” vraag ik. “Door antwoorden te formuleren op de volgende twee vragen: wat wil je werkelijk en wat maakt je echt gelukkig? Mediteren is een methode om je geest tot rust te krijgen en om toegang te krijgen tot je dromen en tot de vierde dimensie. Mediteren maakt je geest rustig en sterk en zorgt ervoor dat je in contact komt met je diepste zelf. Daar zitten de antwoorden voor wat je echt wilt bereiken en waar je echt gelukkig van wordt. Dat kun je niet lezen, maar moet je ervaren. Als je vanuit deze twee vragen gaat handelen, dan heb je de essentie te pakken om werkelijk te worden wie je bent. Mensen zijn meer dan slaven van bazen, banken of nuttige instrumenten om hen belasting te laten betalen. Als je vanuit passie en puurheid gaat kantoorruimte den haag leven, verandert er veel.” “Zoals u het aan mij vertelt, klinkt het zo logisch, professor Markowitz. Waarom gebeurt het dan niet in de dagelijkse praktijk?” “Alles wat simpel is, is nog niet eenvoudig,” antwoordt de professor. “Hoeveel mensen nemen nu echt de tijd om met zichzelf in conclaaf te gaan? Wat wil ik nu echt met mijn leven en wat past er bij mij? Wat is de rode draad in mijn leven tot nu toe? De antwoorden op deze vragen kun je niet uit boeken halen, maar slechts uit ervaringen. Maar zeg eens eerlijk, hoe vaak sta je echt stil bij jezelf? Als je niet de keuze voor jezelf en je passie maakt, maak je onbewust een andere keuze. Je laat je leven door anderen leiden en het universum kan je niet helpen omdat je zo onduidelijk bent. Aan het einde van je leven ben je ontevreden, omdat je leven anders is gelopen dan je je had voorgesteld. Met pijn en spijt constateer je op je sterfbed dat je niet uit je leven hebt gehaald wat er aan talenten en passie in zat. Wat je vandaag meemaakt, is het gevolg van keuzes uit het verleden. Daarom bepalen de keuzes van vandaag de toekomst van morgen. Wees je bewust van je gedrag, je overtuigingen en van je gedachten van vandaag, zodat je werkt aan de ideale wereld van morgen.”

De wereld moet dit weten

Gerelateerde afbeelding

Als ik de volgende dag de bibliotheek binnenloop, houdt de receptioniste me tegen en overhandigt me een grote, gesloten envelop. “Professor Markowitz is er niet, maar hij heeft mij gevraagd om u deze envelop te geven. Hij komt later naar de universi
teit en treft u in de bibliotheek.” Ik pak de envelop aan en loop naar de bibliotheek, waar verder niemand aanwezig is. Ik leg de envelop op de leestafel en haal eerst een kop koffie voor mezelf op de gang. Daarna scheur ik nieuwsgierig de envelop open. Er zit een stapel geprinte velletjes papier in. Op de eerste pagina staat de titel: ‘De wereld moet dit weten’, met als auteur Farkas Horvat. Ik begin aandachtig het verhaal te lezen.
Ik voel het als een noodzaak om te getuigen voor de mensen die ik in de nazikampen heb verloren: mijn vader en moeder, mijn lieve broertje Emil en vele vrienden. Van alle leeftijdsgenoten die samen met mij uit mijn geboortestad zijn gedeporteerd, heeft niemand de oorlog overleefd. Door schriftelijk te getuigen, geef ik hen een stem. Elke getuigenis is belangrijk om intolerantie en haat te voorkomen, vooral in deze tijd waarin hele groepen burgers als tweederangs burgers worden weggezet. Respect is de basis van een menswaardige samenleving. Sinds een paar jaar houd ik spreekbeurten op kantoorruimte den haag scholen. Andere overlevenden zijn hier te oud voor of te ziek en de meesten zijn al overleden. Iemand moet ervoor zorgen dat de nazikampen nooit worden vergeten en dat ze niet voor niets zijn gestorven.
Mijn wieg stond in Nové Zamky, in de jaren dertig behorend tot Tsjecho-Slowakije. We woonden in een streek die na de Eerste Wereldoorlog van Groot-Hongarije was afgesplitst, maar die in 7938 door Hitler aan zijn bondgenoot Hongarije werd teruggegeven. Ik was nummer drie van vier kinderen. Mijn vader was eigenaar van een kleine papierfabriek, we hadden het goed en waren gelukkig. Maar aan het gelukkige familieleven kwam snel na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een
einde. Elders in Europa begonnen toen al de transporten van Joden naar Duitse werkkampen. We vingen flarden nieuws op over deportaties uit de omringende landen, zoals Polen, Tsjechië en Nederland, maar wij dachten veilig te zijn in ons dorp. Hongarije zou niet toestaan dat haar inwoners afgevoerd zouden worden. Mijn vader las wel geregeld artikelen over Jodenhaat in de Duitse kranten en maakte zich zorgen, maar het vertrouwen in een goede afloop bleef bestaan. Ik was toen twaalf jaar oud en had een zorgeloze jeugd. Hoewel we steeds meer verhalen over deportaties hoorden, was ik vooral bezig met het uithalen van kattenkwaad.