Bedrijfsprocessen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan het management van zowel de units als de top worden hierdoor speciale eisen gesteld. Op unit-niveau moet een manager meer een generalist zijn dan een specialist. Het gaat erom dat de unit-manager verantwoordelijk is voor het geheel. De manager heeft dus veel weg van een ondernemer: hij moet beslissingen nemen en in staat zijn het team tot flexplek huren amsterdam zuidas prestaties te motiveren. Op topniveau moet de wil aanwezig zijn de unit een grote mate van zelfstandigheid te geven. Alleen bij het echt delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen de voordelen van unit-management behaald worden. Bij het gedeeltelijk overdragen van verantwoordelijkheden en bevoegheden ontstaan er snel onduidelijkheden, die
autonomie/ wederzijdse afhankelijkheid
aanleiding geven tot conflicten en demotivatie. Bij decentralisatie ontstaat bovendien een situatie dat het topmanagement zich meer kan toeleggen op concernstrategische taken.
Er kunnen ook nadelen bij unit-management zijn: 18 • De efficiency van de functies kan worden aangetast (dezelfde functies komen bij alle business units voor). • De synergie tussen de units kan verloren gaan (de business units beschouwen zich alleen als ‘aparte’ onderneming). • Er is een gevaar dat de business units een korte-termijninteresse hebben en aan de lange-termijnvisie van hun business geen aandacht besteden. • Er is een gevaar van gebrek aan eenheid naar buiten. Binnen de procesgerichte methoden staat het beheersen van de bepaalde bedrijfsprocessen en de daaruit voortkomende flexplek huren hilversum projecten centraal. Het gaat hierbij om methoden die in deze specifieke situaties tot een betere beheersing leiden. In eerste instantie wordt aandacht besteed aan projectplanning. Projectplanning is een methode waarbij mensen die op verschillende plekken in de organisatie werkzaam zijn, op een tijdelijke basis bij elkaar worden gezet om oplossingen voor bepaalde problemen aan te dragen. Netwerkplanning is een techniek die binnen projectplanning gebruikt kan worden en die inzicht geeft in de relaties tussen de verschillende activiteiten binnen een project. Onder een techniek worden alle bewerkingen verstaan om iets tot stand te brengen.

Materiaalmanagement

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Materiaalmanagement omvat alle logistieke activiteiten vanaf de oer- materiaalmanagement producent tot en met de fabricage van producten. Fysieke-distributiemanagement omvat alle logistieke activiteiten fysieke-distributiemanagement vanaf het moment dat de producten flexplek huren amsterdam zuidas gefabriceerd zijn tot ze bij de afnemer aangekomen zijn. De relatie tussen deze drie begrippen is in figuur 8.10 schematisch weergegeven. In figuur 8.11 wordt een voorbeeld gegeven van een goederen- en informatiestroom bij de productie van computers.
Doordat elke organisatie bepaalde taken uitoefent in de weg tussen oerproducent en afnemer, heeft elke organisatie te maken met (een combinatie van) logistieke vraagstukken. Met betrekking tot het traject van het materiaalmanagement moeten in een organisatie beslissingen worden genomen op met name de volgende terreinen.
Goed logistiek management kan leiden tot concurrentievoordelen. Te denken valt hierbij aan lagere inkooprijzen, minder omstelkosten van machines, flexibele productiecapaciteit, een hogere bezetting van machines en kortere levertijden. Uit onderzoek komt naar voren dat factoren waarop klanten leveranciers kiezen niet alleen met de prijs te maken hebben, maar flexplek huren hilversum vooral ook met leverbetrouwbaarheid, complete levering, levertijd, service en persoonlijke contacten.
Bij het realiseren van deze voordelen zal behalve naar de logistieke activiteiten, ook naar de relatie met andere activiteiten in de organisatie gekeken worden, zoals marketing, financiering, product-en procesontwikkeling enzovoort.