Vluchtige aangename sensaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als ik geluk gelijkstel aan vluchtige aangename sensaties en steeds naar meer blijf snakken, is er maar één ding dat ik kan doen, namelijk ze continu blijven najagen. Als ik ze eindelijk te pakken heb, zijn ze ook zo weer weg en omdat alleen de herinnering aan aangename gevoelens me niet tevredenstelt, moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Zelfs als ik dit tientallen jaren volhoud, zal ik er nooit iets permanents mee bereiken. Integendeel, hoe meer ik naar die aangename sensaties snak, des te gestrester en ontevredener ik zal worden. Om echt geluk te bereiken moeten mensen dus minder naarstig achter aangename gevoelens aan gaan hollen. Deze boeddhistische kijk op kantoor huren amsterdam wtc geluk heeft veel gemeen met het biochemische standpunt. In beide zienswijzen verdwijnen aangename sensaties net zo snel als ze opkomen en blijven mensen ontevreden zolang ze naar aangename sensaties blijven snakken zonder ze te krijgen. Dit probleem krijgt echter twee heel verschillende oplossingen. De biochemische oplossing komt neer op het ontwikkelen van producten en behandelingen die mensen een oneindige stroom aangename gevoelens zullen geven, zodat we nooit meer zonder hoeven. Boeddha stelde daarentegen voor om onze hang naar aangename gevoelens in te perken, zodat ze niet ons hele leven beheersen. Volgens Boeddha kunnen we onszelf aanleren om nauwlettend te volgen hoe allerlei sensaties constant opkomen en weer wegebben. Als we leren die sensaties te zien zoals ze zijn -vluchtige, kantoor huren dordrecht betekenisloze vibraties – hoeven we er niet meer zo nodig achteraan te jagen. Want wat heeft het voor zin om achter iets aan te hollen wat net zo snel verdwijnt als het verschenen is?

Het woord ‘vrede’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het woord ‘vrede’ heeft door dit alles een nieuwe betekenis gekregen. Voorgaande generaties zagen vrede als de tijdelijke afwezigheid van oorlog. Maar voor ons is vrede de onaannemelijkheid van een oorlog. Toen de mensen in 1913 zeiden dat er vrede heerste tussen Frankrijk en Duitsland bedoelden ze: ‘Momenteel is er geen oorlog tussen Frankrijk en Duitsland, maar wie weet wat er volgend jaar gebeurt.’ Als we nu zeggen dat er vrede heerst tussen Frankrijk en Duitsland bedoelen we dat het voor zover wij kunnen overzien volstrekt ondenkbaar is dat er in de nabije toekomst oorlog tussen hen uitbreekt. Een dergelijke vrede heerst niet alleen tussen kantoor huren amsterdam zuidas Frankrijk en Duitsland, maar tussen de meeste (zij het niet alle) landen. Er is geen scenario voor het idee dat er volgend jaar een serieuze oorlog zou kunnen uitbreken tussen Duitsland en Polen, tussen Indonesië en de Filipijnen of tussen Brazilië en Uruguay. Deze Nieuwe Vrede is geen domme hippiefantasie. Machtswellustige regeringen en inhalige zakenconcerns bouwen er ook op. Als Mercedes zijn verkoopstrategie in Oost-Europa plant, houdt het geen rekening met de mogelijkheid dat Duitsland Polen binnen zal vallen. Een bedrijf dat goedkope werkkrachten importeert vanuit de Filipijnen is niet bang dat Indonesië volgend jaar de Filipijnen zal veroveren. Als de Braziliaanse regering bijeenkomt om het budget voor het volgende jaar te bespreken, is het ondenkbaar dat de Braziliaanse minister van Defensie ineens van zijn stoel springt, met de vuist op tafel slaat en roept: ‘Ja, maar ho eens even! Wat nu als we Uruguay willen veroveren? Daar hebben jullie geen rekening mee gehouden. We moeten vijf miljard opzijzetten om die invasie te financieren.’ Er zijn natuurlijk een paar plekken waar ministers van Defensie nog steeds dat soort dingen zeggen en er zijn gebieden waar de Nieuwe Vrede geen wortel heeft kantoor huren hilversum geschoten. Dat weet ik maar al te goed, want ik woon in zo’n gebied. Maar het zijn uitzonderingen. Er is natuurlijk geen garantie dat de Nieuwe Vrede voor altijd stand zal houden. Net zoals kernwapens de Nieuwe Vrede mogelijk maakten, kunnen toekomstige technologische ontwikkelingen evengoed de weg bereiden voor nieuwe soorten oorlog. Vooral cyberoorlogen kunnen de wereld destabiliseren, omdat hiermee zelfs kleine landen en spelers die niet tot een regering behoren het vermogen krijgen om effectief tegen supermachten te vechten. Toen de vs in 2003 in Irak vochten, leidde dat tot massale verwoestingen in Bagdad en Mosul, maar er viel niet één bom op Los Angeles of Chicago.

Strategisch management: een luxe of noodzaak?

Gerelateerde afbeelding

Strategisch management: een luxe of noodzaak?
Naarmate de omgevingsdynamiek toeneemt wordt het noodzakelijker om expliciet aandacht te besteden aan strategieformulering. Het wordt dan steeds moeilijker om op een intuïtieve manier een goed inzicht te krijgen in het veranderende krachtenveld waarin de organisatie zich bevindt_ In een dergelijke situatie is een impliciete omgevingsstrategie beslist ontoereikend. Voor een organisatie levert expliciete strategieformulering voordelen op. Om te beginnen, geeft een strategie sturing aan de activiteiten. Deze krijgen een duidelijker patroon en gaan meer samenhang vertonen. De organisatie wordt dus duidelijker op de doelen gericht en de coördinatie van activiteiten wordt bevorderd. Een nadeel is dat het formuleren van een strategie tijd en geld kost, middelen die op een meer ‘direct productieve’ wijze zouden kunnen worden aangewend. Ook kan het zijn dat als men eenmaal een richting heeft gekozen, het moeilijk is om daar nog van af te wijken.
Intuïtie is belangrijk … maar geen blijvende oplossing! Intuïtie wordt wel omschreven als een manier van denken, waarbij niet alle stappen bewust en beredeneerd gezet worden. Overgezet naar het strategievraagstuk, is er co-working space amsterdam zuidas sprake van een irnuïtieve benadering indien een ondernemer ‘een gat in de markt ziet waar goed aan te verdienen valt’ zonder daarbij de analyses te maken die later in dit hoofdstuk aan de orde komen. Er zijn voorbeelden te geven van ondernemers die met deze benadering zeer succesvol zijn geworden. De term ‘intuïtieve benadering’ houdt op zich geen waardeoordeel in. Wel kunnen we ons afvragen waar deze benadering van het strategieprobleem haar grenzen vindt. Er zijn immers ook voorbeelden van aanvankelijk succesvolle ondernemers die in een latere fase geconfronteerd worden met het niet voldoende doordacht hebben van hun handelen bij de oprichting en in de beginfase van hun bedrijf. Er zijn twee redenen aan te geven waarom een intuïtieve benadering geen blijvende oplossing kan bieden. Allereerst is er het verschijnsel van de toenemende dynamiek in de wereld buiten de eigen organisatie. Naarmate deze toeneemt co-working space hilversum wordt het moeilijker een (intuïtief) beeld te krijgen van alle relevante ontwikkelingen. Een tweede reden ligt in de toenemende complexiteit van de activiteiten, toegepaste technologieën enzovoort van een organisatie. Ook deze maakt het moeilijker, zo niet onmogelijk om een organisatie op een intuïtieve wijze te besturen. Daar komt nog bij dat een intuïtief beeld niet of nauwelijks met andere functionarissen te bediscussiëren is. Juist bij toenemende dynamiek en complexiteit neemt de noodzaak van meer voelhoorns, naar buiten en naar binnen, toe.

Herpositionering en industriële transformatie

Gerelateerde afbeelding
Globalisering en toenemende concurrentie zijn de drijvende kracht voor industriële transmaakindustrie formatie en herpositionering van Nederlandse industriële bedrijven. De ‘maakindustrie’ zoekt hogere marges en richt zich in een stille revolutie steeds meer op dienstverlenende activiteiten. Océ, producent van kopieerapparaten en printers zette een nieuwe organisatie op, waarin niet langer de apparaten leidend zijn, maar de toepassing van die apparaten bij de klant. Afnemers willen niet alleen een product kopen, maar verlangen ‘functionaliteit’. De afnemer wil dat de leverancier hem een probleem uit handen neemt, zodat hij zich op zijn kernactiviteiten kan concentreren. Dus bijvoorbeeld als DAF-vrachtwagenfabrikant niet alleen een truck leveren, maar zorgen dat hij altijd bedrijfsklaar is, oftewel de functionaliteit transport bieden. Behalve onderhoud en reparatie horen daar als het even kan ook het regelen van d\ financiering (leasing) bij en tevens de mensen die de apparatuur bedienen. Zo bieden Océ en PTT Post sinds kort in Nederland gezamenlijk een dienst die postkamerbeheer heet. In Amerika, met co-working space amsterdam zuidas concerns als Genera] Electric, IBM en Boeing, een gidsland op het gebied van de transformatie van traditionele industriële bedrijven naar industriële dienstverleners, timmert Océ al twee jaar aan de weg met een breder dienstenpakket. Enkele duizenden werknemers van het Venlose concern leggen zich in de VS toe op zogeheten ‘facility services’. Het gaat om het voor ondernemingen beheren van de totale documentenstroom. Dat wil zeggen het leveren en onderhouden van de hele infrastructuur van printers en copiers en het bemannen van de reproductieafdeling en de postkamer. bieden van functionaliteit Het bieden van functionaliteit als manier om zich als aanbieder te onderscheiden en de merkentrouw te versterken, vergt van concerns een andere bedrijfsmatige oriëntatie. De klemtoon komt, in plaats van op verkoop, te liggen op het bieden van ‘full-service’ en verdienste/ijking van ‘total care’. Er is met andere woorden sprake van vcrdienstelijking van de industrie. Hoewel de de industrie trend onmiskenbaar lijkt te zijn, storten lang niet alle bedrijven zich op de dienstverlenende activiteiten om de klant te paaien en hogere marges te realiseren. Het kan zelfs verstandig zijn als industriële onderneming juist tegen die trend in te gaan en het vizier puur op productie te richten. De zoektocht van concerns als Océ, Stork en DAF naar hogere marges biedt namelijk aan pur sang productiebedrijven co-working space hilversum goede kansen, omdat deze apparaten-en machinebouwers steeds meer het maken van componenten en onderdelen uitbesteden. Maar ook in de ‘maakindustrie’, met een hoog gehalte aan elektronica, software engineer
‘mecharronics’.
Elektrotechniek en werktuigbouw (oftewel ‘mechatronics’) is samenwerking tussen de eindproducenten van systemen en modules onontkoombaar wil men op wereldschaal blijven meedoen.

Schijnbaar onschuldige woorden

Gerelateerde afbeelding

De woorden ‘wat’ en ‘als’ zijn normale woorden die in onze taal voorkomen zonder veel betekenis te hebben. Maar als ze samen in een zin worden gebruikt, ontstaat er dynamiek en bepalen ze levens. Want wat was er met mijn leven gebeurd als ik vorig jaar augustus niet op de knop had gedrukt om de fatale transactie in gang te zetten? Dan had ik nu nog op de beurs gehandeld, waren Kathleen ik nog bij elkaar geweest en hadden we nog steeds in onze villa in Laren gewoond met een Porsche en een Ferrari voor de deur. Aan de andere kant had ik mezelf dan nooit zo goed leren kennen als dat ik nu doe, was ik niet in dit klooster geweest, was ik Renard vergeten en had ik nog nooit van Het boek van de waarheid gehoord. Bovendien was ik tijdelijk kantoor huren amsterdam wtc dan nooit begonnen aan de belangrijkste zoektocht van mijn leven naar het geheim van het universum. Het is bizar dat door deze twee schijnbaar onschuldige woorden ‘wat’ en ‘als’ samen te voegen, complete levens worden bepaald, geliefden bij elkaar komen en dat er carrières worden gemaakt of gebroken. Wat zou er gebeuren als …. De woorden hebben in combinatie iets te maken met de magie van het leven. Tijdens de lunch gaat het aan de kloostertafel over de uitwerking op iemands leven bij het verliezen van een dierbaar persoon. Vanochtend was er een vrouw in het klooster geweest die haar enige kind bij een auto-ongeluk had verloren. Ze lijdt nu aan zinloosheid in haar leven. Elke zin of betekenis is verloren gegaan en de grond onder haar voeten voelt drassig, alsof ze er elk moment in kan wegzinken. Het is alsof tijdelijk kantoor huren dordrecht ze met een beslagen voorruit door het leven gaat en elk uitzicht op levensgeluk verloren is gegaan. Elke dag bezoekt ze het graf van haar zoon, die op het kerkhof bij het klooster ligt. Ik kan me haar gemoed voorstellen, ook ik zwoegde maandenlang met een beslagen voorruit door het leven en was ten einde raad. Het ging zelfs zo ver dat ik er een einde aan had willen maken. De beklagenswaardige vrouw zoekt nu naar troost in de kapel en ze bidt tot God om nieuwe zin in haar leven te vinden. Ook het leven van deze vrouw wordt getekend door de woorden ‘wat’ en ‘als’. Wat zou er van haar kind terecht zijn gekomen als hij niet op het bewuste tijdstip op de plaats van het ongeluk was geweest? Wat zou er zijn gebeurd als het kind tien minuten later van huis was vertrokken? Het zijn vragen die haar hersenen nog dikwijls zullen pijnigen. Het leven bestaat uit een wirwar van toevalligheden. Is het toeval dat tijdens deze lunch juist de verdrietige vrouw ter sprake komt of zit daar een diepere betekenis voor mij achter? Zij is zwaar getroffen door het lot, maar waarom nu zij? Dat heb ik me de laatste maanden ook dikwijls afgevraagd. Waarom loopt het leven zoals het loopt? Het zijn vragen, die mij mateloos boeien en waar ik tijdens mijn reis naar Harvard antwoorden op hoop te vinden.

Emotionele betekenis

Gerelateerde afbeelding

In deze toestand van flow, die wekenlang duurt, krijg ik hulp van het toevallige lot. Nadat ik mijn wekelijkse voedselpakket heb opgehaald, zit ik op een regenachtige vrijdagmiddag op mijn vaste plekje op de bank naar buiten te staren. Ik zie ineens de schim van mijn moeder bij de kast staan, ze lijkt te wijzen op een stapel boeken. Is dit verbeelding of zie ik haar werkelijk? Ik loop naar de kast en pak het bovenste boek van tijdelijk kantoor huren amsterdam zuidas de plank. Het boek is getiteld: Tempeliers, de opkomst en val van een geheim genootschap. Ik heb dit boekwerk ooit van mijn moeder cadeau gekregen en net als bij zoveel boeken is het daarna ongelezen in de boekenkast beland, waar het in de vergetelheid is geraakt. Uit mijn boedel in Laren heb ik een paar boeken met een emotionele betekenis meegenomen en toevallig zat dit boek daarbij. Geïnteresseerd kijk ik naar het boek en ineens gaat de knop om; het is een holistisch gevoel dat dit schrijven niet zomaar op mijn pad komt en dat dit meer is dan toeval! Ik plof op de bank neer en begin te lezen. Bladzijde na bladzijde kom ik meer te weten over dit mysterieuze genootschap.
De oorsprong van de Tempeliers, een geestelijke ridderorde in Palestina, ligt in het begin van de twaalfde eeuw. Het was de tijd dat Jeruzalem nog maar net door tijdelijk kantoor huren hilversum de christenen was veroverd. De Turken en Arabieren waren nog niet helemaal verslagen en zij overvielen en beroofden westerse pelgrims, die de heilige plaatsen in Jeruzalem wilden bezoeken. Een kleine groep ridders uit Frankrijk en Vlaanderen voelden zich geroepen om deze westerse pelgrims te beschermen. In het jaar 7 7 7 8 trok deze groep ridders onder leiding van Hugues de Payns, een edelman uit de Champagnestreek, naar het Heilige Land. Toen de ridders in Jeruzalem waren aangekomen, werden ze door de koning van Jeruzalem ondergebracht in de onderaardse kamers van de heilige Tempelberg, die ook wel de stallen van Salomon werden genoemd. Zo ontstond de naam van het genootschap: ‘De Tempeliers’.