Categorie archief: kantoor huren zeist

Algemene belangen van wets- en rechtshandhaving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Appellanten hebben omtrent de bepaling van de hoogte van de dwangsom naar voren gebracht dat de in geding zijnde algemene belangen van wets- en rechtshandhaving en het algemene belang van het voorkomen van precedenten niet op geld waardeerbaar zijn. Daarom is als kantoor huren zeist uitgangspunt gekozen dat ten minste het geschatte financiƫle voordeel dat Caris heeft bij het voortduren van de illegale bewoning dient te worden weggenomen, hetgeen de Afdeling, in het onderhavige geval niet onaanvaardbaar acht. Voor de vaststelling van de bedragen hebben appellanten aansluiting gezocht bij de kosten die Caris zou maken als hij met zijn gezin een pension zou moeten betrekken, waarbij het maximum van de dwangsom is gerelateerd aan de prijs van een koopwoning in de gemeente Maasbracht. De per kantoor huren roermond dag te verbeuren dwangsom is daarbij gesteld op het dubbele van het bedrag aan pensionkosten. De Afdeling ziet, gelet op het vorenstaande geen grond voor het oordeel dat appellanten niet in redelijkheid de hoogte van de dwangsom hebben kunnen vaststellen op de in de aanschrijving genoemde bedragen. Hetgeen naar voren is gebracht omtrent de financiƫle positie van Caris maakt dat niet anders. (ABRvS 19 september 1996, nr. HOl .95.0638, BR 1997, 228) Noot: het in dit voorbeeld genoemde art. 1 36 lid 2 is vervallen per 1 januari 1998.
Wanneer het opleggen kantoor huren harderwijk van een dwangsom niet het beoogde effect heeft (de dwangsom wordt betaald, maar de overtreding wordt niet ongedaan gemaakt), is het bestuursorgaan bevoegd om alsnog bestuursdwang toe te passen. Daarvoor is echter nodig dat eerst het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom wordt ingetrokken, aldus art. 5:31 Awb.
Een verbeurde dwangsom komt toe aan de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort dat de dwangsom heeft vastgesteld. Het bedrag kan bij dwangbevel worden ingevorderd, aldus art. 5:33 Awb.
Net als bij bestuursdwang dient het besluit tot het opleggen van een dwangsom aan de overtreder en de derdebelanghebbende schriftelijk te kantoor huren barneveld worden medegedeeld. Voor de rechtsbescherming biedt dit dezelfde mogelijkheden als bij bestuursdwang, dat wil zeggen: de normale rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb staan open.