Categorie archief: kantoorruimte huren dordrecht

Beroep bij de rechter

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Termijn indienen beroepschrift De termijn voor het indienen van een beroepschrift, evenals voor een bezwaarschrift, bedraagt zes weken (art. 6:7 Awb). Deze kantoorruimte huren amsterdam zuidas termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (art. 6:8 lid 1 Awb). De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder kantoorruimte huren amsterdam wtc wie begrepen de aanvrager (art. 3:41 lid 1 Awb). Indien een besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 en zienswijzen zijn ingediend, vangt de termijn voor het indienen van een beroepschrift aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd (art. 6.8 lid 4 Awb). Degenen die over het ontwerp van het besluit zienswijzen naar voren hebben gebracht, krijgen een exemplaar van het besluit toegezonden (art. 3:44 lid 1 onder b Awb). Wel of niet afdeling 3.4-procedure Het bestuursorgaan moet de 3.4-procedure toepassen kantoorruimte huren hilversum als dat is voorgeschreven – zoals bij de aanvraag milieuvergunning- het bestuursorgaan kan er bij het nemen van besluiten ook voor kiezen (art. 3:10 lid 1 Awb). Tegen besluiten die zijn voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb kan geen bezwaarschrift worden ingediend (art. 7:1 lid 1 onder d Awb). In die gevallen kan dus direct beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de andere besluiten moet eerst een bezwaarschrift worden ingediend.
Ook voor beroepen tegen besluiten op grond van de Wm geldt de belangrijke regel kantoorruimte huren dordrecht van art. 6:13 Awb: geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in art. 3:15 naar voren heeft gebracht (dus bij toepassing van de afdeling 3.4 Awb-procedure); geen bezwaar heeft gemaakt; of geen administratief beroep heeft ingesteld.