Categorie archief: Uncategorized

De associaties

Zoals ik al eerder heb beweerd, is Systeem r niet ontvankelijk voor twijfel. Het onderdrukt dubbelzinnigheid en construeert spontaan verhalen die zo samenhangend mogelijk zijn. Tenzij de boodschap direct in twijfel wordt getrokken, zullen de associaties flexplek huren amsterdam zuidas van Systeem r de boodschap waar doen overkomen. Systeem 2 is wel in staat tot twijfel, omdat het verschillende niet-rijmende mogelijkheden kan verwerken. Twijfel vergt echter meer inspanning dan geloof. De wet van de kleine getallen is de manifestatie van een algemene bias ten gunste flexplek huren amsterdam wtc van zekerheid, die verschillende vormen kan aannemen (zoals we in de volgende hoofdstukken zullen zien). De sterke bias ten gunste van het idee dat kleine steekproeven representatief zijn voor de populatie waaruit ze gehaald zijn, is onderdeel van een groter verhaal: we zijn geneigd de consistentie en samenhang van wat we zien te overdrijven. Het vertrouwen dat onderzoekers hebben in een beperkt aantal observaties, heeft veel te flexplek huren hilversum maken met het halo-effect, het verschijnsel dat we iemand die we eigenlijk nauwelijks kennen, bepaalde karaktereigenschappen toekennen. Systeem r loopt vooruit op de muziek en construeert een overtuigend verhaal op basis van beperkte aanwijzingen. Het mechanisme dat snel conclusies trekt, handelt naar de wet van flexplek huren dordrecht de kleine getallen. Algemeen gezegd wordt er een beeld van de realiteit geschapen dat eenvoudigweg te overtuigend overkomt.

Het bijna volledig negeren van kwantiteit

Deelnemers aan een van de talloze onderzoeken in de nasleep van de olieramp met de Exxon Valdez werd gevraagd naar hun bereidheid om te betalen flexplek huren amsterdam zuidas voor netten waarmee migrerende vogels uit de met olie besmeurde poelen konden worden gehouden.? Verschillende groepen gaven aan bereid te zijn te betalen om 2000, 20.000 of 200.000 vogels te red’ den. Als vogels economische waarde hebben, zou dit een somachtige variabele moeten zijn: het redden van 200.000 vogels zou veel meer waarde hebben dan het redden van 2000 vogels. Maar de gemiddelde bijdrage van de drie groepen bedroeg respectievelijk 80, 78 en 88 dollar. Het aantal vogels maakte weinig verschil. Waar de flexplek huren amsterdam wtc proefpersonen in alle drie de groepen op reageerden, was een prototype – het beeld van een hulpeloze, met olie besmeurde vogel. Het bijna volledig negeren van kwantiteit in een dergelijke emotionele context is ook in andere onderzoeken aan het licht gekomen.
Afstemming van intensiteit Vragen over uw geluk, de populariteit van een president, passende straf voor witteboordencriminelen en de vooruitzichten voor een politicus hebben het volgende gemeen: ze verwijzen allemaal naar een onderliggende dimensie van intensiteit of hoeveelheid, zodat we de overtreffende trap kunnen gebruiken – gelukkiger, populairder, zwaarder of slechter. Zo kunnen de vooruitzichten van een politicus verschillen van slecht (‘ze zal in de eerste ronde worden flexplek huren hilversum verslagen’) tot goed (‘op een dag zal ze dit land gaan leiden’). Dit brengt ons bij een ander talent van Systeem r. Door een onderliggende schaal van intensiteit kunnen we verschillende dimensies op elkaar afstemmen. Als misdaden kleuren zouden zijn, zou moord een donkerdere roodtint hebben dan diefstal. Worden misdaden uitgedrukt als muziek, dan zou moord fortissimo worden gespeeld en het niet betalen van een parkeerboete pianissimo. Uiteraard geldt hetzelfde voor de intensiteit van bestraffingen. In enkele klassieke experimenten moesten proefpersonen het volume van een toon aanpassen aan de zwaarte van een misdaad; andere mensen pasten het flexplek huren dordrecht volume aan aan de zwaarte van de bestraffing. Bij het afspelen van de twee tonen (één voor de misdaad en één voor de bestraffing) ervoer men een gevoel van onrechtvaardigheid als de ene toon luider was dan de andere.8

Fysieke causaliteit

De ervaring van eigen initiatief is heel anders dan fysieke causaliteit: hoewel het uw hand is die het zoutbusje oppakt, ziet u de handeling niet als een reeks van fysieke oorzaken en gevolgen. U ervaart de handeling als iets wat in gang is gezet door een flexplek huren amsterdam zuidas beslissing die u onbewust maakte, omdat u uw eten iets zouter wilde hebben. Veel mensen vinden het gewoon om hun ziel als de bron en oorzaak van hun handelen te beschrijven. De psycholoog Paul Bioom poneerde in 2005 in The Atlantic de prikkelende stelling dat onze aangeboren neiging om fysieke en intentio
6. Normen, verrassingen en oorzaken 8 5
nele causaliteit gescheiden te houden het bijna universele karakter van religie kan verklaren. Hij stelde dat ‘we de wereld van objecten scheiden van flexplek huren amsterdam wtc onze mentale wereld, zodat we ons onze zielloze lichamen en lichaamloze zielen kunnen voorstellen’. Deze twee modi van causaliteit maakt het voor ons gemakkelijker om de twee centrale ideeën van religie te omarmen: het idee van een immateriële godheid als schepper van de fysieke wereld en het idee dat onze fysieke lichamen tijdens ons leven door een onsterfelijke ziel worden bewoond.7 Volgens Bioom worden de twee concepten van causaliteit apart gevormd door evolutionaire krachten, wat de oorsprong van religie dus in Systeem r plaatst. De werking van causale intuïtie zal een belangrijk thema zijn in dit boek, omdat mensen geneigd zijn causaal te denken wanneer statistische redenatie passend en noodzakelijk is. Statistisch denken trekt conclusies uit individuele gevallen, op basis van de eigenschappen van categorieën en verzamelingen. Helaas beschikt Systeem r niet over het vermogen om op dergelijke wijze te redeneren: mensen kunnen flexplek huren hilversum leren om statistisch te denken, maar slechts weinigen beschikken over de noodzakelijke training. De psychologie van causaliteit vormde de basis voor mijn beslissing om psychologische processen te beschrijven aan de hand van handelingsmetaforen, zonder al te veel acht te slaan op consistentie. Soms verwijs ik naar Systeem r als actor met bepaalde eigenschappen en voorkeuren, soms als associatief brein dat de realiteit probeert af te schilderen aan de hand van een ingewikkeld patroon van verbanden. Het systeem en het brein zijn verzinsels; de reden dat ik ze gebruik, is dat ze passen in de wijze waarop mensen over oorzaken denken. Heiders driehoeken en cirkels zijn geen echte actoren – het is gewoon gemakkelijk en logisch om ze als actoren op te vatten. Een kwestie flexplek huren dordrecht van mentale efficiëntie. Ik ga ervan uit dat u (net als ik) het gemakkelijker vindt om ons denken te beschrijven aan de hand van kenmerken en intenties (de twee systemen) en soms aan de hand van mechanische regelmatigheden (het associatieve brein). Ik zal zeker niet proberen om u ervan te overtuigen dat de systemen echt zijn, net zo min als Heider u wilde laten geloven dat de grote driehoek echt een pestkop is.

Cognitief gemak

Cognitief gemak
Zolang u bij zinnen bent (en misschien ook als u dit niet bent), worden er in uw hersenen talloze bewerkingen uitgevoerd, om antwoorden op flexplek huren amsterdam zuidas diverse belangrijke vragen te formuleren en aan te passen: gebeurt er iets nieuws in mijn omgeving? Is er ergens een bedreiging? Gaat alles goed? Moet ik ergens anders op gaan letten? Moet ik extra aandacht besteden aan datgene waarmee ik bezig ben? Denk aan een cockpit met metertjes waarop u de huidige waarden van diverse belangrijke variabelen kunt aflezen. De inschattingen worden automatisch uitgevoerd door flexplek huren amsterdam wtc Systeem 1, met als een van de doelen: bepalen of Systeem 2 zich wat extra moet inzetten. Een van deze metertjes meet cognitief gemak, tussen de waarden ‘Gemakkelijk’ en ‘Inspannend’.1 ‘Gemakkelijk’ duidt erop dat alles goed gaat – geen bedreigingen, geen nieuwe ontwikkelingen, geen noodzaak om de aandacht te verleggen of extra inspanning te leveren. ‘Gespannen’ betekent dat er een probleem is waarvoor Systeem 2 moet worden gemobiliseerd. Cognitief gemak wordt beïnvloed door huidige inspanningen en vereisten waaraan nog niet is voldaan. Verrassend is dat dit enkele metertje is verbonden aan een omvangrijk netwerk van input en output. 2 Een en ander is geïllustreerd in figuur 5. De diverse oorzaken van cognitief gemak of cognitieve flexplek huren hilversum spanning hebben eenduidige gevolgen. Als u zich in een staat van cognitief gemak bevindt, zult u waarschijnlijk in een goede stemming zijn: u vindt datgene wat u ziet prettig, u gelooft wat u wordt verteld, u vertrouwt op uw intuïtie en u hebt de indruk dat de huidige situatie vertrouwd overkomt. U zult ook ontspannen zijn en oppervlakkige gedachten hebben. Ervaart u daarentegen cognitieve spanning, dan zult u op uw hoede en flexplek huren dordrecht argwanend zijn, meer bezig zijn met wat u doet, meer ongemak voelen en minder fouten maken, maar tegelijkertijd bent u minder intuïtief en creatief dan anders.

Experimenten

De deelnemers aan een van deze experimenten werd gevraagd een korte, geluidloze film te bekijken over een vrouw die werd geïnterviewd. Tijdens deze taak verscheen er een reeks van woorden op het scherm. De deelnemers werd opgedragen deze woorden te negeren. Zodra ze merkten dat ze werden afgeleid, moesten ze zich weer op de vrouw concentreren. Het was bekend dat deze vorm van zelfbeheersing egodepletie veroorzaakt. 8 Alle deelnemers kregen vervolgens wat limonade te drinken en gingen verder met een tweede taak. De helft van de glazen was gezoet met glucose, de andere helft flexplek huren amsterdam zuidas met een gewone zoetstof. Alle deelnemers kregen vervolgens een vraag voorgelegd waarbij ze hun intuïtieve antwoord moesten onderdrukken om het juiste antwoord te kunnen geven. Mensen met egodepletie geven veel vaker intuïtieve, foute antwoorden en de drinkers van de limonade met de gewone zoetstof bevestigden dit. Opmerkelijk genoeg vertoonden de glucosedrinkers geen egodepletie; doordat de goede suikers in hun hersenen werden aangevuld, konden ze weer optimaal presteren. Verder onderzoek zal nodig zijn om te flexplek huren amsterdam wtc kijken of taken die de glucosevoorraden uitputten, ook die tijdelijke prikkel veroorzaken die verantwoordelijk is voor pupilverwijding en een hogere hartslag. Een verontrustend voorbeeld van dit uitputtingseffect werd recentelijk beschreven in de Proceedings of the National Academy of Sciences.9 De onwetende deelnemers aan het betreffende onderzoek waren acht Israëlische rechters. De rechters waren de hele dag bezig met aanvragen voor vervroegde vrijlating. De zaken werden willekeurig aan de rechters gepresenteerd en men besteedde weinig tijd aan elke aanvraag (gemiddeld zes minuten). Het standaardbesluit was afwijzing; slechts flexplek huren hilversum 35 procent werd goedgekeurd. De exacte tijd van elke beslissing werd genoteerd, evenals de ochtend-, lunch-en middagpauzes die de rechters namen, waarin er iets gegeten werd. De onderzoekers tekenden de goedgekeurde aanvragen en de tijd sinds de laatste snackpauze in in een grafiek. Het aantal goedgekeurde gevallen piekte na elke snack, toen ongeveer 65 procent werd goedgekeurd. Hierna daalde het percentage goedgekeurde aanvragen geleidelijk tot nul, tot de volgende snackpauze van de rechters. Het moge duidelijk zijn dat dit resultaat flexplek huren dordrecht verontrustend is; de onderzoekers zochten dan ook naar verschillende verklaringen. De beste verklaring schetste echter geen positief beeld: vermoeide en hongerige rechters vallen eerder terug op hun standaardreactie, het afwijzen van een verzoek tot vervroegde vrijlating. Zowel honger als vermoeidheid spelen vermoedelijk een rol.

Prioriteren

Deze taken doen een beroep op Systeem 2, omdat het aangeven van ‘groot/klein’ of ‘links/rechts’ niet iets is wat u normaal gesproken bij het lezen van woorden doet. Een van de dingen die flexplek huren amsterdam zuidas u voor deze taken deed, was het programmeren van uw geheugen, zodat de relevante woorden (‘groot’ en ‘klein’ in het eerste deel van het experiment) als het ware op het puntje van uw tong kwamen te liggen. Dit prioriteren van de gekozen woorden bleek effectief en u kon de lichte neiging om bij de eerste kolom andere woorden te lezen eenvoudig weerstaan. De tweede kolom was echter een ander verhaal, omdat ze de woorden bevat flexplek huren amsterdam wtc waarop u zich had ingesteld – u kon ze niet negeren. In de meeste gevallen kon u het juiste antwoord geven, maar het negeren van uw automatische reactie bleek lastig. U ervoer een conflict tussen een taak die u van plan was te vol­brengen en een automatische, conflicterende reactie.

Conflicten tussen een automatische reactie en de intentie om deze re­actie te negeren vinden in ons leven veelvuldig plaats. We kennen allemaal onze reactie op dat vreemd geklede stel aan het restauranttafeltje naast ons. We weten ook hoe het is als we een saai boek lezen en constant moeten terugkeren naar het punt flexplek huren hilversum waarop we stopten met het bewust opnemen van de tekst. Velen van ons weten hoe het is om in de winter in een slip te geraken en hoe moeilijk het is om dan te doen wat we moeten doen, handelingen die in tegenspraak lijken met wat we intuïtief willen doen: ‘stuur mee met de slip, en wat je ook doet, probeer niet te remmen!’ En iedereen heeft wel eens de neiging moeten onderdrukken om iemand de huid vol te schelden. Een van de taken van Systeem 2 is om de impul­sen van Systeem 1 te onderdrukken. Met andere woorden, Systeem 2 is flexplek huren dordrecht verantwoordelijk voor onze zelfbeheersing.

Illusies

Kijk eens goed naar figuur 3 om een betere indruk te krijgen van de au­tonomie van Systeem 1 en van het onderscheid tussen indrukken en over­tuigingen.

 

Toepassing van e-business

Product. De klant kan bij toepassing van e-business zelf bijdragen aan de ontwikkeling van het eindproduct. De leverancier kan op aanvraag en onlineklantspecificatie gaan produceren, zodat het product zo veel mogelijk kan worden aangepast aan de eisen van de klant. Op dit moment is het bijvoorbeeld al mogelijk om specificaties voor een nieuwe auto door te geven aan de fabrikant, zodat deze hem vervolgens in de fabriek in elkaar kan zetten. 3 Prijs. De prijs blijft altijd belangrijk, maar flexplek huren amsterdam zuidas wordt in een internetomgeving nog belangrijker, omdat de klant in staat is om prijsvergelijkingen te doen op een schaal die vroeger niet mogelijk was. Sterker nog, er zijn zelfs bedrijven die voor de consument de goedkoopste aanbieding opsporen. Veel werkzaamheden binnen het koopproces door de klant uit laten voeren (bestellen, order invoeren en dergelijke), kan aanzienlijke besparingen opleveren. De eerste partij die dit soort kostenvoordelen ten gunste laat kamen van de klant ontketent een neerwaartse prijsspiraal. 4 Promotie. Promoten flexplek huren amsterdam wtc gebeurt door onder het motto ‘back to basics’ op een nagenoeg natuurlijke manier te communiceren. Dit is mogelijk door de inzet van intern et af te stemmen op traditionele media. Via internet verloopt communicatie immers op natuurlijk snelheid (direct) en bovendien goedkoper. Voorts is het mogelijk om een veel hechtere relatie met de klant op te bouwen.
Conclusie: ook bij e-business verliezen de traditionele marktinstrumenten zeker niet hun waarde.
TUSSENVRAAG 2.14 Beschrijf in eigen woorden de marketingmix van Dell Computers.
2.6.2 E-logistics Logistiek is facilitair voor e-commerce en wordt e-logistics of e-fulfillment genoemd. Hoewel e-logistics veelal slechts als een zogenoemde backofficeactiviteit wordt gezien, wil dit niet zeggen dat e-logistics geen cruciale concurrentiefactor is. E-business en e-commerce bieden ongetwijfeld allerlei commercie!e voordelen. Van Solt (Albert Heijn) vertelde een poosje flexplek huren hilversum geleden: ‘AH Thuisservice (nu Albert) behaalt een brutomarge op zijn verkopen van gemiddeld 33%. Deze marge is ter dekking van 11 % transportkosten, 10% kosten van orderverzamelen, 8% kosten van orderentry en facturering en 4% overhead. Conclusie: e-business in deze sector is nog niet winstgevend, tengevolge van de relatief hoge logistieke kosten: E-business geeft ondernemingen dus weliswaar de kans om beter te voldoen aan flexplek huren dordrecht individuele wensen van klanten. Maar zeker in business-to-consumer (b2c) en toch ook in business-to-business (b2b) resulteert e-commerce in een exponentieel groter aantal kleinere orders en meer just-in-timeleveringen aan klanten die over de hele wereld gevestigd kunnen zijn (Berger, 1999; Lee, 1999). We bespreken hierna de gevolgen van e-business voor de logistiek. Ook verdiepen we ons in de deelsystemen van e-logistics.