Categorie archief: winkel huren dordrecht

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aanvraag niet behandelen Aan burgemeester en wethouders is een termijn gesteld binnen welke op de aanvraag beslist moet zijn (zie subparagraaf 6.6.1), omdat anders de vergunning ‘fictief’ is verleend. Het is dan ook belangrijk dat de aanvraag beoordeelbaar is: de aanvrager moet de winkel huren amsterdam zuidas gegevens verstrekken zodat kan worden getoetst of zich een van de weigeringsgronden voordoet die in art. 44 lid 1 onder a t/m g Wonw zijn beschreven. Indien een aanvrager niet heeft voldaan aan de voorschriften, mogen burgemeester en wethouders volgens art. 4:5 lid 1 Awb besluiten de aanvraag niet te behandelen. Art. 4:5 Awb luidt:
‘l. Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het winkel huren amsterdam wtc in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag aan te vullen.’
Een en ander betekent dat de zes-en twaalfwekentermijn (art. 46 lid 1 Wonw) binnen welke burgemeester en wethouders omtrent een bouwaanvraag moeten hebben beslist al bij de aanvraag begint te lopen en niet op het moment dat de aanvrager alle gegevens juist heeft ingediend. De winkel huren hilversum termijn wordt echter wel verlengd met de tijd die de aanvrager na een uitnodiging gebruikt om aanvullende gegevens te verstrekken of de tijd die hij ongebruikt voorbij laat gaan (art. 4:15 Awb). Burgemeester en wethouders hebben geen plicht tot het buiten behandeling laten, maar de bevoegdheid daartoe. Volgens art. 4:5 lid 4 Awb moet het besluit om de aanvraag niet te behandelen, aan de aanvrager worden bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
De bouwaanvraag moet onder meer getoetst worden aan het Bouwbesluit 2003. Daarin staan regels die eenvoudig te toetsen zijn zoals de verplichte plafondhoogte. Aan de bouwtekening kan worden gezien of het winkel huren dordrecht bouwplan de juiste plafondhoogte bevat. Bij andersoortige vereisten kan de bewijsvoering echter niet verder gaan dan een aannemelijk maken dat voldaan zal worden aan de regelgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan het waterdicht moeten zijn van een dakconstructie. Dat aan een dergelijke eis zal worden voldaan is met detailtekeningen en beoogd materiaalgebruik heel goed aannemelijk te maken in het kader van een aanvraag om bouwvergunning. Het ‘waterdichte’ bewijs overeenkomstig de door het Bouwbesluit 2003 aangegeven bepalingsmethode is echter feitelijk pas te leveren als het bouwwerk is voltooid. Om deze reden staat in art. 44 lid 1 onder a Wonw dat de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens naar het oordeel van burgemeester en wethouders ( …) aannemelijk moeten maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2003.